R 61/2020 3.21; delegacija

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
R 61/2020
27.05.2020. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Jelene Borovac i Dragane Marinković, članova veća, u parnici tužilje AA iz ..., čiji je punomoćnik Zorica Bojović Rogović, advokat iz ..., protiv tužene Republike Srbije, koju zastupa Državno pravobranilaštvo iz Beograda, radi naknade štete, odlučujući o zahtevu Prvog osnovnog suda u Beogradu za određivanje drugog stvarno nadležnog suda, u sednici veća održanoj 27.05.2020. godine, doneo je

R E Š E NJ E

Za postupanje u predmetu Prvog osnovnog suda u Beogradu Prr 57/20 ODREĐUJE SE Drugi osnovni sud u Beogradu.

O b r a z l o ž e nj e

Tužilja je 24.02.2020. godine Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnela tužbu protiv tužene radi naknade štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u predmetu tog suda I 925/16.

Zahtevom od 19.05.2020. godine, Prvi osnovni sud u Beogradu je predložio da Vrhovni kasacioni sud odredi drugi stvarno nadležan sud za postupanje u ovom predmetu. Kao razlog za delegaciju drugom sudu naveo je da je tužba podneta upravo onom sudu koji je prema navodima tužbe prouzrokovao štetu tužiocu usled nezakonitog postupanja. Zahtev za delegaciju nadležjnosti sud je zasnovao na članu 62. stav 1. Zakona o parničnom postupku, članu 32. Ustava Republike Srbije i članu 6. Evrpkske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Odlučujući o zahtevu prvostepenog suda za određivanje drugog stvarno nadležnog suda na osnovu člana 62. stav 7. u vezi stava 1. ZPP (''Službeni glasnik RS'' 72/11, 55/14), Vrhovni kasacioni sud je našao da je zahtev osnovan.

Po članu 62. stav 1. Zakona o parničnom postupku, nadležni sud prvog stepena može sam ili na predlog stranke da podnese zahtev najvišem sudu određene vrste da odredi da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležan sud ako je očigledno da će se tako lakše sprovesti postupak ili ako za to postoje drugi opravdani razlozi. Po stavu 7. istog člana, o zahtevu nadležnog suda prvog stepena iz stava 1. ovog člana odlučuje veće najvišeg suda određene vrste.

Po oceni Vrhovnog kasacionog suda, ispunjeni su uslovi za traženu delegaciju iz člana 62. stav 1. ZPP, budući da je postupajući sud organ Republike Srbije, istovremeno stranka u parnici, zbog čega postoje opravdani razlozi da u ovom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud umesto Prvog osnovnog suda u Beogradu - u ovoj pravnoj stvari Drugi osnovni sud u Beogradu.

Na osnovu člana 62.stav 7. ZPP, odlučeno je kao u izreci.

Predsednik veća - sudija

Zvezdana Lutovac, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić