R 81/2020 3.21; delegacija nadležnosti

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
R 81/2020
18.06.2020. godina
Beograd

 

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branka Stanića, predsednika veća, Tatjane Matković Stefanović i Tatjane Miljuš, članova veća, u parnici tužioca AA iz ..., čiji je punomoćnik Igor Milojević, advokat u ..., protiv tužene Republike Srbije, Prvi osnovni sud u Beogradu, koju zastupa Državno pravobranilaštvo, Beograd, radi naknade štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o zahtevu Prvog osnovnog suda u Beogradu za delegaciju nadležnosti, u sednici veća održanoj dana 18.06.2020.godine, doneo je

R E Š E NJ E

Za postupanje u ovom predmetu ODREĐUJE SE Drugi osnovni sud u Beogradu.

O b r a z l o ž e nj e

Zahtevom Prr 484/19 od 08.06.2020. godine Prvi osnovni sud u Beogradu je predložio da se za postupanje u ovom predmetu delegira drugi nadležni sud. U zahtevu je naveo da je tom sudu tužilac podneo tužbu radi naknade štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u predmetu Prvog osnovnog suda u Beogradu i da su se time stekli uslovi iz člana 62. Zakona o parničnom postupku.

Odlučujući o zahtevu za određivanje drugog stvarno nadležnog suda na osnovu odredbe člana 62. stav 1. Zakona o parničnom postupku (''Službeni glasnik RS'' 72/11...sa izmenama), Vrhovni kasacioni sud nalazi da je zahtev Prvog osnovnog suda u Beogradu osnovan.

Odredbom člana 62. stav 1. Zakona o parničnom postupku je propisano da nadležni sud prvog stepena može sam ili na predlog stranke da podnese zahtev najvišem sudu određene vrste da odredi da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud, ako je očigledno da će se tako lakše sprovesti postupak ili ako za to postoje drugi opravdani razlozi.

Imajući u vidu razloge Prvog osnovnog suda u Beogradu za delegaciju, da je taj sud označen u navodima tužbe kao organ tužene koji je tužiocu prouzrokovao štetu, Vrhovni kasacioni sud nalazi da je zahtev za delegaciju osnovan i da će o pravima i obavezama tužioca nezavisno i nepristrasno postupak sprovesti Drugi osnovni sud u Beogradu.

Na osnovu iznetih razloga odlučeno je kao u izreci.

Predsednik veća - sudija

Branko Stanić,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić