R1 101/2019 stvarna nadležnost

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
R1 101/2019
28.02.2019. godina
Beograd

 

 

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Zorane Delibašić i Branislava Bosiljkovića, članova veća, u parničnom postupku tužioca AA iz ..., protiv tuženog Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Beograd, radi priznanja radnog staža, rešavajući sukob nadležnosti između Višeg suda u Beogradu i Drugog osnovnog suda u Beogradu, u sednici veća održanoj dana 28.02.2019. godine, doneo je

R E Š E NJ E

Višem sudu u Beogradu, preko Apelacionog suda u Beogradu, VRAĆA SE predmet P1 br. 169/18.

O b r a z l o ž e nj e

Tužbom podnetom Drugom osnovnom sudu u Beogradu, tužilac je tražio da se obaveže tuženi da tužiocu prizna radni staž koji je uplaćen tuženom 22.12.2010. godine u novčanom iznosu od 165.024,00 dinara za period od 04.07.1998. godine do 19.06.2002. godine, da se obaveže tuženi da tužiocu prizna dopunu radnog staža koji je uplaćen tuženom sa kamatom u novčanom iznosu od 22.400,00 dinara za period od 22.12.2010. godine do 24.02.2015. godine i za period od 04.07.1998. godine do 19.06.2002. godine, kao i da se obaveže tuženi da tužiocu obračuna i uplati razliku na osporeni radni staž za period od 04.07.1998. godine do 19.06.2002. godine, sa odlaskom u penziju 22.12.2015. godine sa oba uslova (41 godina i 10 meseci radnog staža i 65 godina starosti).

Pravnosnažnim rešenjem P1 br. 237/2018 od 19.10.2018. godine Drugi osnovni sud u Beogradu oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari i po pravnosnažnosti rešenja predmet je ustupio Višem sudu u Beogradu, pozivajući se na odredbe člana 22. stav 3. i 23. stav 1. tačka 8. Zakona o uređenju sudova, zaključivši da je taj sud stvarno i mesno nadležan za postupanje u ovoj pravnoj stvari, s obzirom da je predmet tužbenog zahteva priznanje prava koja proizlaze iz obaveznog socijalnog osiguranja.

Viši sud u Beogradu nije prihvatio stvarnu nadležnost, zaključivši da je za suđenje u ovom sporu stvarno nadležan Upravni sud, prema odredbama čl.29. Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“ broj 116/2008 ... 101/2013), jer se o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja odlučuje u upravnom sporu, pa je na osnovu člana 21. i 22. stav 1. Zakona parničnom postupku, predmet dostavio Vrhovnom kasacionom sudu radi rešavanja nastalog sukoba nadležnosti.

Rešavajući sukob nadležnosti, na osnovu člana 22. stav 2. ZPP i člana 30. stav 2. Zakona o uređenju sudova, Vrhovni kasacioni sud je zaključio da je na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o uređenju sudova za odlučivanje o sukobu nadležnosti u ovoj pravnoj stvari stvarno nadležan Apelacioni sud u Beogradu.

Ovo stoga što je odredbom člana 24. stav 3. Zakona o uređenju sudova propisano da apelacioni sud odlučuje o sukobu nadležnosti nižih sudova sa svog područja ako za odlučivanje nije nadležan viši sud.

S obzirom na izloženo, predmet se vraća Višem sudu u Beogradu, preko Apelacionog suda u Beogradu, da predmet dostavi Apelacionom sudu u Beogradu, radi rešavanja nastalog sukoba nadležnosti u smislu člana 22. stav 1. ZPP i člana 24. stav 3. Zakona o uređenju sudova.

Predsednik veća – sudija

Branislava Apostolović,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić