R1 178/2022 3.20.1

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
R1 178/2022
06.04.2022. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dobrile Strajina, predsednika veća, Gordane Komnenić i Dragane Mirosavljević, članova veća, u parnici tužilaca AA iz ..., BB iz ..., VV iz ..., GG iz ..., DD iz ..., ĐĐ iz ..., EE iz ..., ŽŽ iz ..., ZZ iz ... i II iz ..., čiji je zajednički punomoćnik Miloje Cvetić, advokat iz ..., protiv tuženih Kompanije „Internacional CG“ DP u stečaju, Beograd, čiji je punomoćnik Vojislav Ilić, advokat iz ..., Kompanije „Generalexport“ DP u stečaju, Beograd, čiji je punomoćnik Živka Spajić, advokat iz ..., Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije, Beograd, pravni sledbenik Agencije za privatizaciju Reublike Srbije, koju zastupa Državno pravobranilaštvo iz Beograda, radi isplate, odlučujući o sukobu stvarne nadležnosti između Privrednog suda u Beogradu i Osnovnog suda u Raškoj, na sednici održanoj 06.04.2022. godine, doneo je

R E Š E NJ E

Za postupanje u ovom predmetu, u ovoj fazi postupka, STVARNO je nadležan Osnovni sud u Raškoj.

O b r a z l o ž e nj e

Osnovni sud u Raškoj, rešenjem P1 246/18 od 22.10.2018. godine, oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu i odlučio da po pravnosnažnosti rešenja spise predmeta ustupi Privrednom sudu u Beogradu, kao stvarno i mesno nadležnom sudu. U obrazloženju je ukazao, da je nad tuženim otvoren stečajni postupak, zbog čega je na osnovu odredbi člana 118. stav 1. i 2. Zakona o stečaju, odlučio kao u izreci.

Privredni sud u Beogradu, nije prihvatio stvarnu nadležnost, već je uz dopis P 11269/2021 od 24.03.2022. godine, spise predmeta dostavio Vrhovnom kasacionom sudu, radi odlučivanja o sukobu stvarne nadležnosti između sudova razne vrste.

Vrhovni kasacioni sud je odlučujući o sukobu stvarne nadležnosti na osnovu odredbe člana 22. stav 2. Zakona o parničnom postupku – ZPP (''Službeni glasnik RS'', br. 72/11, 49/13-US, 74/13-US, 55/14, 87/18 i 18/20), a u vezi člana 30. stav 2. Zakona o uređenju sudova (''Službeni glasnik RS'' br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18-US, 87/18 i 88/18-US), utvrdio je da je Osnovni sud u Raškoj stvarno nadležan za postupanje u ovom predmetu.

U tužbi podnetoj 28.05.2012. godine, tužioci su tražili da sud obaveže tužene „Internacional CG“ u restrukturiranju, Republiku Srbiju – Agenciju za privatizaciju i „Generalexport“ u restrukturiranju da solidarno svakom tužiocu plate određeni novčani iznos na ime ugovorene novčane naknade Programom restrukturiranja u visini od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti za svaku punu godinu radnog staža.

Osnovni sud u Raškoj je rešenjem P1 617/12 od 18.11.2015. godine, utvrdio prekid postupka u odnosu na tuženog „Internacional CG“ u restrukturiranju, zbog otvaranja postupka stečaja nad tim tuženim. Isti sud je rešenjem P1 603/12 od 23.02.2016. godine, utvrdio prekid postupka u odnosu na tuženog „Generalexport“ u restrukturiranju, zbog otvaranja postupka stečaja, a rešenjem P1 603/12 od 29.07.2016. godine, utvrdio je prekid postupka u odnosu na tuženu Agenciju za privatizaciju Republike Srbije. Viši sud u Kraljevu je rešenjem Gž1 14/17 od 07.04.2017. godine, odbio kao neosnovanu žalbu tužene Agencije za privatizaciju Republike Srbije Beograd i potvrdio rešenje Osnovnog suda u Raškoj P1 603/12 od 23.02.2016. godine. Tužioci su predložili nastavak postupka u odnosu na tuženog „Internacional CG“ u stečaju i tuženog Kompaniju „Generalexport“ DP u stečaju, istakli tužbeni zahtev radi utvrđenja osnovanosti potraživanja i predložili da se Osnovni sud u Raškoj oglasi nenadležnim i spise predmeta ustupi Privrednom sudu u Beogradu. Podneskom od 01.10.2019. godine tužioci su povukli predlog za nastavak postupka u odnosu na Kompaniju „Generalexport“ DP u stečaju. U odnosu na tuženu Agenciju za privatizaciju Republike Srbije predlog za nastavak postupka nije podnet.

Osnovni sud u Raškoj je rešenjima P1 603/12 od 22.10.2018. godine, nastavio postupak prekinut rešenjima tog suda P1 617/12 od 18.11.2015. godine i P1 603/12 od 23.02.2016. godine.

Članom 222. stav 1. tačka 5. ZPP je propisano da, sud utvrđuje prekid postupka kad nastupe pravne posledice otvaranja postupka stečaja. Za vreme trajanja prekida postupka sud ne može da preduzima nikakve radnje u postupku (član 224 stav 2 ZPP-a). Ako je prekid nastupio posle zaključenja glavne rasprave, sud može na osnovu te rasprave da donese odluku. Postupak koji je prekinut iz razloga navedenih u članu 222. tačka 1. do 5. ovog zakona, nastaviće se kad naslednik ili staralac zaostavštine, novi zakonski zastupnik, stečajni upravnik ili pravni sledbenici pravnog lica preuzmu postupak ili kad ih sud na predlog protivne strane pozove da to učine (član 225. stav 1. ZPP-a).

Zakon o stečaju u odredbi člana 88. („Službeni glasnik RS“, br.104/09, 99/11, 71/12-US, 83/14, 113/17, 44/18 i 95/18), propisuje da, u trenutku nastupanja pravnih posledica otvaranja postupka stečaja prekidaju se svi sudski postupci u odnosu na stečajnog dužnika i na njegovu imovinu, svi upravni postupci pokrenuti na zahtev stečajnog dužnika, kao i upravni i poreski postupci koji za predmet imaju utvrđivanje novčane obaveze stečajnog dužnika.

Članom 90. Zakona o stečaju je propisano, pod kojim uslovima se nastavlja parnični postupak u kom je stečajni dužnik tuženi. Zavisno od ispunjenosti ili neispunjenosti uslova iz člana 90. ovog zakona, parnični sud može rešenjem odbaciti predlog za nastavak prekinutog postupka ili odrediti nastavak postupka i ustupiti predmet stečajnom sudu koji sprovodi stečajni postupak nad tuženim (član 91. stav 1., 2. i 3. ovog zakona). Ukoliko u predlogu za nastavak postupka tužilac ne preinači tužbu postavljanjem utvrđujućeg umesto obavezujućeg tužbenog zahteva, nadležni sud će nastaviti postupak i odbaciti tužbu kao nedozvoljenu (član 92. ovog Zakona).

Prema tome, kako su tuženi „International CG“ i „Generalexport“ u stečaju, to je Osnovni sud u Raškoj trebalo da posle nastupanja pravnih posledica otvaranja postupka stečaja i donošenja rešenja kojim se utvrđuje prekid postupka, kod postojanja predloga za nastavak postupka iz člana 225. stav 1. ZPP, sagleda okolnosti od kojih zavisi odluka o nastavku postupka u odnosu na ove tužene, odnosno oceni ispunjenost uslova iz člana 90. Zakona o stečaju i donese odluku iz člana 91. ili člana 92. ovog Zakona, zbog čega je stvarno nadležan za dalje postupanje u ovoj parnici na osnovu citiranih odredbi Zakona o parničnom postupku i Zakona o stečaju.

Dakle, za sada, u ovoj fazi postupka, Osnovni sud u Raškoj se nije mogao oglasiti stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu.

Pored toga, ukoliko Osnovni sud u Raškoj, oceni da nije stvarno nadležan da postupa samo u odnosu na tuženog „International CG“ u stečaju, potrebno je da oceni da li ima mesta donošenju odluke (posle donošenja odluke o nastavku postupka u odnosu na „International CG“) o odvojenom raspravljanju i razdvajanju postupka u odnosu na ostale tužene, na osnovu člana 221, 222. i 254. Sudskog poslovnika („Službeni glasnik RS“, br. 111/09, ... 93/19) u vezi člana 328. ZPP, kao i donošenju odluke kojom bi se oglasio stvarno nenadležnim u odnosu samo na ovog tuženog.

Iz iznetih razloga, Vrhovni kasacioni sud je na osnovu člana 22. stav 2. ZPP, odlučio kao u izreci.

Predsednik veća – sudija

Dobrila Strajina, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić