R1 309/2023 3.19.1.2

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
R1 309/2023
07.06.2023. godina
Beograd

Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Komnenić, predsednika veća, dr Ilije Zindovića i Marije Terzić, članova veća, u parnici tužilaca AA i BB, obe iz ..., kao pravnih sledbenika pok. VV, čiji je zajednički punomoćnik advokat Mirjana Rajić Ilić iz ..., protiv tuženog Privredno društvo za građevinske poslove, trgovinu i inženjering „ Centar“ doo, Beograd, čiji je punomoćnik advokat Srđan Ilinčić iz ..., radi duga, odlučujući o sukobu stvarne nadležnosti između Drugog osnovnog suda u Beogradu i Apelacionog suda u Beogradu, na sednici održanoj 07.06.2023. godine, doneo je

R E Š E NJ E

Za postupanje u ovom predmetu stvarno je NADLEŽAN Apelacioni sud u Beogradu.

O b r a z l o ž e nj e

Apelacioni sud u Beogradu je rešenjem Gž 5025/22 od 30.03.2023. godine ukinuo presudu Drugog osnovnog suda u Beogradu P 3049/19 od 13.04.2022. godine i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Drugi osnovni sud u Beogradu nije prihvatio da ponovo sudi u ovom predmetu, te se aktom P 1538/23 od 22.05.2023. godine obratio Vrhovnom sudu radi rešavanja sukoba nadležnosti, sa obrazloženjem da je u ovom predmetu prvostepena presuda već jedanput bila ukinuta u celosti rešenjem Apelacionog suda u Beogradu Gž 2434/17 od 07.09.2017. godine, te da drugostepeni sud nije mogao ponovo da ukine presudu i vrati predmet prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Odlučujući o sukobu stvarne nadležnosti, Vrhovni sud je na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o parničnom postupku ( „ Službeni glasnik RS, br. 72/11...18/20) utvrdio da je za postupanje u ovom predmetu stvarno nadležan Apelacioni sud u Beogradu.

Odredbom člana 387. stav 3. ZPP, propisano je da u slučaju da je prvostepena presuda već jedanput ukinuta, drugostepeni sud ne može da ukine presudu i uputi predmet prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Prema stanju u spisima, presudom Drugog osnovnog suda u Beogradu P 41364/10 od 14.11.2016. godine, stavom prvim izreke odbijen je tužbeni zahtev tužioca kojim je tražio da se obaveže tužni da mu na ime naknade za izvršene usluge po ugovoru .../... od 30.08.1996. godine, isplati iznos od 1.777.142,81 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 14.08.2001. godine, kao i iznos od 5.921,50 dinara na ime sticanja bez osnova, sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od 341.50 dinara počev od 16.09.1996. godine do isplate, na iznos od 3.380,00 dinara počev od 30.06.1998. godine do isplate. Stavom drugim izreke, odlučeno je o troškovima postupka.

Rešenjem Apelacionog suda u Beogradu Gž 2434/17 od 07.09.2017. godine ukinuta je navedena prvostepena presuda i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

U ponovnom postupku, prvostepeni sud presudom P 3049/19 od 13.04.2022. godine, stavom prvim izreke, nije dozvolio preinačenje tužbe učinjeno podneskom tužilja ( pravnih sledbenika pok. tužioca) od 13.10.2021. godine i 28.12.2021. godine. Stavom drugim izreke, delimično je usvojen tužbeni zahtev tužilja i obavezan tuženi da tužiljama solidarno isplati iznos od 639.051,25 dinara s akamatom počev od 10.11.2021. godine do isplate, kao i iznos od 2.383,89 dinara sa kamatom počev od 30.06.1998. godine do isplate. Stavom trećim izreke, odbijen je kao neosnovan zahtev tužilja da se obaveže tuženi da tužiljama solidarno isplati preko dosuđenog iznosa iz stava drugog izreke od 639.051,25 dinara do traženog iznosa od 1.777.142,81 dinara sa traženom kamatom od 14.08.2001. godine do 10.11.2021. godine, te preko dosuđenog iznosa od 2.389,89 dinara do traženog iznosa od 5.921,50 dinara sa kamatom od 30.06.1998. godine do isplate. Stavom četvrtim izreke odlučeno je o troškovima postupka.

Odlučujući o žalbama stranaka izjavljenim protiv presude Drugog osnovnog suda u Beogradu P 3049/19 od 13.04.2022. godine, Apelacioni sud u Beogradu je rešenjem Gž 5025/22 od 30.03.2023. godine, ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Kako je u ovoj parnici prvostepena presuda već jedanput ukinuta rešenjem Apelacionog suda u Beogradu Gž 2434/17 od 07.09.2017. godine, Apelacioni sud u Beogradu kao drugostepeni, nije mogao ponovo da nakon ukidanja pobijane prvostepene presude, predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje, jer je na taj način postupio protivno odredbi člana 383. stav 4. ZPP kojom je isključena mogućnost dvostrukog ukidanja prvostepene presude. Naime, drugostepeni sud je prilikom odlučivanja o žalbama stranaka u konkretnoj pravnoj situaciji kad je u istoj parnici prvostepena presuda već jedanput bila ukinuta, a pobijana presuda se zasniva na pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju ili su u postupku pred prvostepenim sudom učinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka, bio dužan da održi glavnu raspravu i odluči o zahtevu tužilja.

Iz navedenih razloga, Vrhovni sud je odlučio kao u izreci na osnovu člana 22.stav 1. ZPP.

Predsednik veća-sudija

Gordana Komnenić s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić