Regionalna konferencija „Alternativne krivične sankcije–regionalna krivična zakonodavstva, iskustva u primeni i mere unapređenja”

Regionalna konferencija „Alternativne krivične sankcije-regionalna krivična zakonodavstva, iskustva u primeni i mere unapređenja”, održana je 8. juna 2018. godine u Beogradu u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević naglasio je značaj unapređenja krivičnog zakonodavstva i stvaranja boljih uslova za primenu alternativnih sankcija.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je ukazao na potrebu nastavka reformi i unapređenja krivičnopravnog sistema, uvođenja novih, razvijanja i primenu postojećih alternativnih sankcija, širenja saradnje sudova i tužilaštava sa organima nadležnim za izvršenje alternativnih sankcija, podizanja svesti o alternativnim sankcijama, boljeg informisanja javnosti i uključivanja društvene zajednice.

„Alternativne mere i sankcije su perspektiva i smer budućeg razvoja krivičnog prava uopšte. Treba razmišljati da li reč „alternativa“ zameniti rečju „primarne“ i u tom duhu formirati novi, savremeni sistem mera i sankcija, u kojem će kazna zatvora imati sekundarni status“, zaključio je predsednik Milojević.

Konferencija je okupila pravne praktičare i profesore iz Srbije i zemalja u okruženju.

Na konferenciji je predstavljena publikacija Misije OEBS-a u Srbiji „Alternativne krivične sankcije”.