Rev 1888/2022 3.1.3.5.2

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rev 1888/2022
31.03.2022. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislava Bosiljkovića, predsednika veća, Branke Dražić, Danijele Nikolić, Gordane Džakula i Dragane Boljević, članova veća, u parnici tužioca AA iz ..., čiji je punomoćnik Gordana Stevanović advokat iz ..., protiv tuženog BB iz ..., čiji je punomoćnik Milivoj Milivojević advokat iz ..., radi utvrđenja neosnovanosti isključenja iz nasledstva, odlučujući o reviziji tuženog izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž 2445/21 od 07.10.2021. godine, u sednici veća održanoj dana 31.03.2022. godine, doneo je

R E Š E NJ E

NE DOZVOLJAVA SE odlučivanje o posebnoj reviziji tuženog izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž 2445/21 od 07.10.2021. godine.

ODBACUJE SE kao nedozvoljena revizija tuženog izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž 2445/21 od 07.10.2021. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Osnovnog suda u Novom Sadu P 4441/2019 od 07.06.2021. godine, stavom prvim izreke, usvojen je tužbeni zahtev. Stavom drugim izreke, utvrđeno je da je ostavilja, pokojna VV bivša iz ..., neosnovano isključila iz nasleđa sina - tužioca AA i da tužilac ima pravo da nasledi svoju majku, pokojnu VV. Stavom trećim izreke, utvrđeno je da je pismenim zaveštanjem pred svedocima ostavilje, pokojne VV bivše iz ..., od 05.08.2011. godine povređeno pravo tužioca na nužni nasledni deo. Stavom četvrtim izreke, obavezan je tuženi kao zaveštajni naslednik ostavilje da tužiocu, na ime namirenja novčane protivvrednosti nužnog naslednog dela, isplati iznos od 578.708,43 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 19.02.2021. godine. Stavom petim izreke, obavezan je tuženi da nadoknadi tužiocu troškove parničnog postupka u iznosu od 243.391,84 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od dana izvršnosti presude do isplate. Stavom šestim izreke, odbijen je predlog tužioca za oslobođenje od plaćanja troškova postupka.

Presudom Apelacionog suda u Novom Sadu Gž 2445/21 od 07.10.2021. godine odbijene su žalbe parničnih stranaka i potvrđena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu P 4441/2019 od 07.06.2021. godine.

Protiv pravnosnažne presude donete u drugom stepenu tuženi je blagovremeno izjavio reviziju zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka i pogrešne primene materijalnog prava, sa predlogom za razmatranje pravnog pitanja od opšteg interesa i u interesu ravnopravnosti građana.

Odredbom člana 404. stav 1. ZPP propisano je da je revizija izuzetno dozvoljena zbog pogrešne primene materijalnog prava i protiv drugostepene presude koja se ne bi mogla pobijati revizijom, ako Vrhovni kasacioni sud oceni da je potrebno razmotriti pravna pitanja od opšteg interesa ili u interesu ravnopravnosti građana, ujednačiti sudksu praksu ili dati novo tumačenje prava (posebna revizija).

Iz formulacije navedene odredbe sledi da se posebna revizija može izjaviti samo zbog pogrešne primene materijalnog prava. Zbog toga se Vrhovni kasacioni sud, odlučujući o dozvoljenosti posebne revizije tuženog, nije upuštao u razmatranje navoda revidenta o učinjenim bitnim povredama odredaba parničnog postupka.

Pobijanom drugostepenom presudom, primenom odredbi članova 61. i 62. Zakona o nasleđivanju, odlučeno je o zahtevu za utvrđenje da je tužilac neosnovano isključen iz nasleđa zaostavštine pokojne VV, a na osnovu članova 42. i 43. istog zakona o tužbenom zahtevu za utvrđenje da je ostaviljinim pismenim zaveštanjem pred svedocima povređeno tužiočevo pravo na nužni deo i za isplatu njegove novčane protivvrednosti.

Ispunjenost uslova za isključenje nužnog naslednika iz razloga predviđenih članom 61. stav 1. Zakona o nasleđivanju ceni se prema svim okolnostima slučaja. U ovom slučaju, nižestepeni sudovi su zaključili da se tužilac nije teže ogrešio o neku zakonsku ili moralnu obavezu prema majci, ceneći životne okolnosti koje su odredile međusobne odnose sina i majke i način na koji su ih oni održavali.

Zato, po oceni Vrhovnog kasacionog suda, nema mesta odlučivanju o posebnoj reviziji tuženog radi novog tumačenja relevantnih odredbi materijalnog prava. Sporna pravna pitanja na koja revident ukazuje nemaju značaj pravnog pitanja koje je od opšteg interesa ili je u interesu ravnopravnosti građana. Uz reviziju nisu priložene pravnosnažne presude donete u istim ili bitno sličnim činjenično- pravnim sporovima, koje bi opravdavale odlučivanje radi ujednačavanja sudske prakse.

Iz tih razloga, na osnovu člana 404. ZPP, odlučeno je kao u prvom stavu izreke.

Revizija tuženog nije dozvoljena ni na osnovu člana 403. stav 3. ZPP. Pobijana vrednost predmeta spora od 578.708,43 dinara ne prelazi dinarsku protivvrednost od 40.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe, koja je po navedenoj odredbi merodavna za dozvoljenost revizije.

Shodno izloženom, na osnovu člana 413. ZPP, odlučeno je kao u drugom stavu izreke.

Predsednik veća - sudija

Branislav Bosiljković, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić