Rev 2144/2020 3.1.2.8.4; naknada nematerijalne štete

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rev 2144/2020
28.05.2020. godina
Beograd

 

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Slađane Nakić Momirović, predsednika veća, Marine Milanović, Dobrile Strajina, Branislava Bosiljkovića i Danijele Nikolić, članova veća, u parnici tužioca AA iz ..., čiji je punomoćnik Milan Karać, advokat iz ..., protiv tužene Republike Srbije, Ministarstva odbrane iz Beograda, koju zastupa Vojno pravobranilaštvo, radi naknade štete odlučujući o reviziji tužene izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž 2520/19 od 05.11.2019. godine, u sednici održanoj 28.05.2020. godine doneo je

R E Š E NJ E

NE DOZVOLJAVA SE odlučivanje o reviziji tužene izjavljene protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž 2520/19 od 05.11.2019. godine.

ODBACUJE SE, kao nedozvoljena, revizija tužene izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž 2520/19 od 05.11.2019. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Osnovnog suda u Novom Sadu P 1337/14 od 27.02.2019. godine, delimično je usvojen tužbeni zahtev i obavezana tužena da isplati tužiocu, na ime naknade štete, i to za strah iznos od 200.000,00 dinara, za fizičke bolove iznos od 200.000,00 dinara, za duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti iznos od 400.000,00 dinara i za duševne bolesti zbog naruženosti iznos od 100.000,00 dinara, sve sa zakonskom zateznom kamatom od presuđenja do isplate, kao da mu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 132.125,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od izvršosti presude do isplate. Odbijen je deo tužbenog zahteva da se tužena obaveže da tužiocu naknadi štetu u vidu straha preko dosuđenog iznosa od 200.000,00 dinara do traženog iznosa od 250.000,00 dinara i u vidu fizičkih bolova preko dosuđenog iznosa od 200.000,00 dinara do traženog iznosa od 250.000,00 dinara, kao i deo zahteva za isplatu zakonske zatezne kamate na dosuđeni iznos troškova parničnog postupka za period od dana presuđenja do dana izvršnosti presude. Tužilac je oslobođen obaveze plaćanja sudskih taksi.

Presudom Apelacionog suda u Novom Sadu Gž 2520/19 od 05.11.2019. godine, u prvom stavu izreke, odbijena je žalba tužene i prvostepena presuda u pobijanom usvajajućem delu potvrđena. U drugom stavu izreke, odbijen je zahtev tužene za naknadu troškova žalbenog postupka.

Protiv pravnosnažne presude donete u drugom stepenu, tužena je blagovremeno izjavila reviziju zbog pogrešne primene materijalnog prava, sa predlogom da se o reviziji odlučuje kao izuzetno dozvoljenoj, na osnovu člana 404. ZPP.

Članom 404. stav 1. Zakona o parničnom postupku, propisano je da je revizija izuzetno dozvoljena zbog pogrešne primene materijalnog prava i protiv drugostepene presude koja se ne bi mogla pobijati revizijom, ako je po oceni Vrhovnog kasacionog suda potrebno da se razmotre pravna pitanja od opšteg interesa ili pravna pitanja u interesu ravnopravnosti građana, radi ujednačavanja sudske prakse, kao i ako je potrebno novo tumačenje prava (posebna revizija).

Vrhovni kasacioni sud nije prihvatio predlog za odlučivanje o reviziji kao izuzetno dozvoljenoj, budući da se revizijskim navodima ukazuje samo na pogrešnu primenu materijalnog prava, a ne na razloge iz pomenutog člana 404. ZPP. Stoga nema potrebe za razmatranjem pravnih pitanja od opšteg interesa, niti prema okolnostima konkretnog slučaja pravnih pitanja u interesu ravnopravnosti građana, kao ni za ujednačavanje sudske prakse i novo tumačenje prava, zbog čega je odlučeno kao u prvom stavu izreke rešenja.

Vrhovni kasacioni sud je ispitao izjavljenu reviziju na osnovu člana 410. stav 2. tačka 5. ZPP, pa je utvrdio da nije dozvoljena.

Odredbom člana 403. stav 3. ZPP, propisano je da revizija nije dozvoljena u imovinskopravnim sporovima ako vrednost predmeta spora pobijanog dela ne prelazi dinarsku protivvrednost od 40.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe.

Tužba radi naknade štete podneta je 19.02.2014. godine, a vrednost predmeta spora pobijanog dela pravnosnažne presude iznosi 900.000,00 dinara.

Pošto vrednost predmeta spora pobijanog dela pravnosnažne presude očigledno ne prelazi dinarsku protivvrednost od 40.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe, revizija tužene nije dozvoljena.

Na osnovu člana 413. ZPP, odlučeno je kao u drugom stavu izreke.

Predsednik veća - sudija

Slađana Nakić Momirović,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić