Rev 2234/2020 3.19.1.25.1.3; 3.12.11

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rev 2234/2020
04.06.2020. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Božidara Vujičića, predsednika veća, Vesne Subić i Jelice Bojanić Kerkez, članova veća, u parnici tužioca AA iz ..., čiji je punomoćnik Miroslav Živković, advokat iz ..., protiv tuženih „INSAJDER TIM“ d.o.o. Beograd i BB iz ..., čiji je zajednički punomoćnik Boris Bogdanović, advokat iz ..., radi naknade štete, odlučujući o reviziji tuženih izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u 04.06.2020. godine, doneo je

R E Š E NJ E

ODBACUJE SE, kao nedozvoljena, revizija tuženih izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž3 49/19 od 23.01.2020. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Višeg suda u Beogradu P3 419/18 od 11.12.2018. godine, stavom prvim izreke, odbijen je, kao neosnovan, tužbeni zahtev kojim je traženo da se obavežu tuženi da tužiocu, na ime naknade štete, solidarno isplate iznos od 1.000.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 12.01.2016. godine do isplate, kao i da mu naknade troškove parničnog postupka. Stavom drugim izreke obavezan je tužilac da tuženima solidarno naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 176.587,50 dinara.

Presudom Apelacionog suda u Beogradu Gž3 49/19 od 23.01.2020. godine, stavom prvim izreke, preinačena je prvostepena presuda u stavu prvom izreke tako što je tužbeni zahtev usvojen za iznos od 50.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 11.12.2018. godine do isplate, dok je u preostalom delu za iznos od 950.000,00 dinara, za zakonskom zateznom kamatom od 12.01.2016. godine do isplate, kao i zahtev za isplatu zakonske zatezne kamate na iznos od 50.000,00 dinara od 12.01.2016. godine do 11.12.2018. godine odbijen, kao neosnovan. Stavom drugim izreke preinačeno je rešenje o troškovima parničnog postupka sadržano u stavu drugom izreke prvostepene preusude tako što su obavezani tuženi da tužiocu na ime troškova parničnog postupka solidarno isplate iznos o 49.800,00 dinara.

Protiv pravnosnažne presude donete u drugom stepenu, tuženi su blagovremeno izjavili reviziju, zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava, s pozivom na odredbu člana 403. stav 2. tačka 2. Zakona o parničnom postupku.

Ispitujući dozvoljenost izjavljene revizije, u smislu člana 410. stav 2. tačka 5, u vezi člana 403. stav 2. tačka 1. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013-OUS, 74/2013- OUS, 55/2014, 87/2018, 18/2020, u daljem tekstu: ZPP), Vrhovni kasacioni sud je ocenio da revizija nije dozvoljena.

Prema članu 403. stav 2. tačka 1. ZPP revizija je uvek dozvoljena ako je to posebnim zakonom propisano.

Prema članu 410. stav 2. tačka 5. ZPP revizija je nedozvoljena ako je izjavljena protiv presude protiv koje po zakonu ne može da se podnese.

Prema članu 126. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Službeni glasnik RS", br. 83/2014, 58/2015, 12/2016) revizija je dozvoljena protiv drugostepene presude ako je tužbeni zahtev odbijen, a izjavljuje se u roku od 15 dana od dana dostavljanja drugostepene presude. Stavom 2. istog člana propisano je da u parnici po tužbi za naknadu štete i po tužbi za ostvarivanje prava na deo dobiti, reviziju iz stava 1. ovog člana mogu izjaviti i tužilac i tuženi. Stavom 3. istog člana propisano je da se protiv presude drugostepenog suda u parnici po tužbi za objavljivanje odgovora ne može izjaviti revizija.

U konkretnom slučaju pravnosnažnom presudom, koja se pobija revizijom tuženih, tužbeni zahtev tužioca za naknadu štete je usvojen, zbog čega je Vrhovni kasacioni sud, primenom napred citiranih zakonskih odredbi, ocenio da revizija tuženih nije dozvoljena. Revizija tuženih bi, primenom člana 126. stav 2. Zakona o javnom informisanju i medijima, bila dozvoljena za slučaj da je u potupku postavljen protivtužbeni zahtev tuženih koji je odbijen, što u konkretnoj situaciji nije slučaj.

Kako je, dakle, revizija izjavljena protiv presude protiv koje po zakonu ne može da se podnese, činjenica da je odluka o tužbenom zahtevu pobijanom drugostepenom presudom preinačena, ne utiče na dozvoljenost revizije, jer se dozvoljenost revizije ne ceni prema odredbi člana 13. stav 1. tačka 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 55/14), odnosno noveliranoj odredbi člana 403. stav 2. tač. 2. i 3. ZPP.

Iz navedenih razloga, na osnovu člana 413. ZPP, Vrhovni kasacioni sud je odlučio kao u izreci ovog rešenja.

Predsednik veća- sudija

Božidar Vujičić,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić