Rev 2393/2019 3.19.1.14.1; odbacivanje tužbe

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rev 2393/2019
28.05.2020. godina
Beograd

 

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Branislava Bosiljkovića, predsednika veća, Branke Dražić i Danijele Nikolić, članova veća, u parnici tužioca „OTI MARKET“ d.o.o. export-import Orlate, Glogovac, čiji je punomoćnik Svetislav Veličković, advokat iz ..., protiv tužene Republike Srbije- MO-VP ... Niš, koju zastupa Vojno pravobranilaštvo, Odeljenje u Nišu, radi povraćaja stvari i naknade štete, vrednost spora 7.907.695,00 dinara, odlučujući o reviziji tužioca koja je izjavljena protiv rešenja Apelacionog suda u Nišu Gž 3756/2018 od 07.03.2019. godine, u sednici veća održanoj dana 28.05.2020. godine, doneo je

R E Š E NJ E

ODBIJA SE revizija tužioca izjavljena protiv rešenja Apelacionog suda u Nišu Gž 3756/2018 od 07.03.2019 godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Osnovnog suda u Nišu P 44/15 od 27.08.2015. godine obavezana je tužena da tužiocu vrati motorna vozila i to tegljač marke „Dajmler“ benz. tip .., reg. oznake ..., vučno vozilo marke „Mercedes“ benz, tip .., reg. oznake ..., teretno vozilo marke „Mercedes“ benz. tip .., reg. oznake ..., teretno vozilo marke „Mercedes“ tip .. reg. oznake ..., priključno vozilo otvoreno sa ceradom marke „Hall“, reg. oznake ..., priključno vozilo-poluprikolica marke „Goša“ tip .., reg oznake .. sa brojevima motora i šasija bliže označenim u izreci prvostepene presude ili u nemogućnosti vraćanja navedenih vozila da tužiocu naknadi štetu za sva vozila u ukupnom iznosu od 1.470.481,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 24.03.1999. godine pa do konačne isplate i da tužiocu naknadi štetu za korišćenje motornih vozila za period od 24.03.1999. godine do 25.04.1999. godine u iznosu od 247.802,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 04.01.2013. godine pa do isplate, za period od 26.04.1999. godine do 09.03.2001. godine u iznosu od 5.748.268,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 04.01.2013. godine pa do isplate i za period od 01.03.2001. godine do 31.12.2012. godine iznos od 441.144,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 04.01.2013. godine pa do isplate. Tuženi je obavezan da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 832.120,00 dinara sa kamatom od presuđenja pa do isplate.

Rešenjem Apelacionog suda u Nišu Gž 3756/2018 od 07.03.2019. godine ukinuta je presuda Osnovnog suda u Nišu P 44/15 od 27.08.2015. godine i odbačena tužba tužioca „OTI MARKET“ d.o.o. export-import Orlate, Glogovac, kojom je tražio da se obaveže tužena da tužiocu vrati vozila bliže navedena u izreci prvostepene presude, ili da u nemogućnosti vraćanja istih, tužiocu naknadi štetu u traženom iznosu sa kamatom, pa su ukinute sve radnje sprovedene u postupku.

Protiv pravnosnažnog rešenja donetog u drugom stepenu tužilac je blagovremeno izjavio reviziju zbog pogrešne primene materijalnog prava i bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 374. stav 1. i stav 2. tačka 12. ZPP učinjene u drugostepenom postupku.

Ispitujući pobijanu presudu u smislu odredbe člana 408. i člana 420. stav 6. ZPP („Službeni glasnik RS“, broj 72/11...55/14), Vrhovni kasacioni sud je našao da revizija tužioca nije osnovana.

U postupku nije učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 374. stav 2. tačka 2. ZPP na koju revizijski sud pazi po službenoj dužnosti. Navodi revidenta da je u postupku pred drugostepenim sudom učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 374. stav 1. ZPP su paušalni, jer revident ne ukazuje koje to konkretno odredbe Zakona o parničnom postupku drugostepeni sud nije primenio ili je nepravilno primenio, a da je to bilo ili je moglo biti od uticaja na donošenje zakonite i pravilne odluke. Takođe, shodno odredbi člana 407. stav 2. ZPP revizija ne može da se izjavi zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 374. stav 2. tačka 12. ZPP, zbog čega revizijski sud nije cenio navode revizije koji ukazuju na ovu bitnu povredu postupka.

Prema utvrđenom činjeničnom stanju dana 29.05.2009. godine tužilac označen kao „OTI MARKET“ Preduzeće za spoljnu trgovinu, unutrašnji promet i zastupanje inostranih firmi sa p.o. Orlate, podneo je tužbu protiv tuženog, radi povraćaja stvari i naknade štete. U toku postupka punomoćnik tužioca označio je tužioca pod nazivom „OTI MARKET“ d.o.o. export-import Orlate, Glogovac. Ovo privredno društvo je brisano iz Registra privrednih subjekata, Agencije za privredne registre RS dana 16.06.2006. godine, kao neaktivno. Iz sertifikata o registraciji UNMNIKA od 10.06.2003. godine pod brojem biznisa 80095392 upisano je privredno preduzeće pod nazivom N.T.P.Sh. „OTI-MARKET“ sa sedištem u Prištini a kao datum registracije upisan je dan 01.06.2000. godine. Iz sertifikata o registraciji UNMNIKA od 19.08.2013. godine upisano je privredno preduzeće N.T.P. „OTI GROUP“ sa brojem biznisa 80095392 sa sedištem u Prištini, a kao datum registracije upisan je dan 30.09.2002. godine.

Dakle, u vreme podnošenja tužbe dana 29.05.2009. godine tužilac je poslovao pod imenom N.T.P. „OTI GROUP“ Priština, a ne pod nazivom „OTI MARKET“ Preduzeće za spoljnu trgovinu, unutrašnji promet i zastupanje inostranih firmi sa p.o. Orlate, Glogovac.

Odredbom člana 79. stav 1. ZPP propisano je da će sud po službenoj dužnosti da pazi da li lice koje se pojavljuje kao stranka može da bude stranka u postupku i da li je parnično sposobna, da li parnično nesposobnu stranku zastupa njen zakonski zastupnik i da li zakonski zastupnik ima posebno ovlašćenje ako je ono potrebno.

U konkretnom slučaju kao stranka u postupku, tužilac, označen je „OTI MARKET“ d.o.o. export-import Orlate, Glogovac, koji pod tim imenom ne može da bude stranka u postupku, jer pod tim imenom u vreme podnošenja tužbe nije ni postojao imajući u vidu Sertifikat o registraciji od 19.08.2013. godine, prema kome je dana 30.09.2002. godine registrovano preduzeće N.T.P. OTI GROUP Priština.

Kako punomoćnik tužioca nije postupio po nalogu suda u pogledu tačnog označenja poslovnog imena tužioca, već je na ročištu održanom dana 18.01.2019. godine kao tužioca označio „OTI MARKET“ d.o.o. export-import Orlate, Glogovac, te kako ovaj nedostatak nije otklonjen, pravilno je drugostepeni sud saglasno odredbi člana 80. stav 5. ZPP ukinuo radnje sprovedene u postupku i odbacio tužbu.

Tačni su navodi u reviziji tužioca da je preduzeće „OTI MARKET” širilo svoju delatnost i samom nazivu menjalo pojedine elemente, da je izvršena promena naziva ovog pravnog lica u formalnom smislu, tako što je Preduzeće N.T.P.Sh. „OTI MARKET“ koje je registrovano počev od 2000. godine, prema sertifikatu o registraciji od 19.08.2013. godine promenilo ime privatno preduzeće u N.T.P. OTI GROUP sa istim brojem biznisa, da je sedište firme „OTI MARKET“ bilo u Orlatu, a sada je u Prištini, te da nije tačan podatak da je brisano iz registra zbog neaktivnosti, koji je nelogičan i životno neodrživ imajući u vidu da se tužilac registrovao na teritoriji Kosova i Metohije u skladu sa pravilima o registraciji UNMNIKA.

Upravo zbog te činjenice, na koju se revident poziva, i to da je izvršena promena naziva ovog pravnog lica u formalnom smislu, trebalo je da, postupajući po nalogu suda, punomoćnik tužioca, kao tužioca označi Privatno preduzeće N.T.P. OTI GROUP Priština, a ne „OTI MARKET“ d.o.o. export-import Orlate, Glogovac, koje u vreme podnošenja tužbe pod tim nazivom nije postojalo.

Sa iznetih razloga saglasno odredbi člana 414. stav 1. ZPP u vezi odredbe člana 420. stav 6. ZPP odlučeno je kao u izreci.

Predsednik veća – sudija

Branislav Bosiljković, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić