Rev 2704/09

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
Rev 2704/09
10.09.2009. godina
Beograd

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Spomenke Zarić, Slađane Nakić-Momirović, Ljubice Milutinović i Milomira Nikolića, članova veća, u parnici tužioca AA, koga zastupa AB, advokat, protiv tužene Republike Srbije – MO, koju zastupa Republički javni pravobranilac radi naknade štete, odlučujući o reviziji tužioca izjavljenoj protiv presude Okružnog suda u Subotici Gž. 285/08 od 19.5.2009. godine, u sednici održanoj dana 10.9.2009. godine, doneo je

R E Š E NJ E

UKIDA SE presuda Okružnog suda u Subotici Gž. 285/08 od 19.5.2009. godine i predmet vraća drugostepenom sudu na ponovno suđenje.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Opštinskog suda u Subotici P. 368/07 od 24.11.2007. godine: 1) odbijen je tužbeni zahtev tužioca kojim je tražio da se obaveže tužena da mu na ime naknade štete zbog izgubljene zarade koja odgovara kvalifikaciji tužioca za period od 20.11.1991. godine do 1.1.1997. godine i od 1.1.2001. godine do 31.7.2007. godine, u kome nije ostvarivana nikakva zarada isplati iznose bliže označene u izreci ove pravnosnažne presude, sa zakonskom zateznom kamatom računajući od svakog prvog u mesecu za prethodni mesec; za period od 1.1.1997. godine od 1.1.2001. godine kao period u kome je iskazana razlika prosečne mesečne zarade ostvarene radeći kao konobar, u odnosu na zaradu koju bi ostvario radeći kao ekonomista sa završenim IV stepenom stručne spreme isplati iznose bliže označene u ovom stavu izreke sa zakonskom zateznom kamatom računajući svakog prvog u mesecu za prethodni mesec; da mu na ime kapitaliziranog iznosa buduće rente plati 2.285.427,85 dinara; 2) odbijen je eventualni tužbeni zahtev tužioca kojim je tražio da se obaveže tuženi da tužiocu počev od 1.8.2007. godine dok za to postoje zakonski uslovi plaća novčanu rentu od 36.243,00 dinara, svakog prvog u mesecu za tekući mesec sa zakonskom zateznom kamatom na dospele, a neisplaćene iznose, sve dok prosečna bruto zarada zaposlenog u privredi Republike Srbije bude toliko iznosila, a od njenih izmena za pojedine mesece one iznose koji budu objavljeni u „Službenom glasniku Republike Srbije“; obavezana je tužena da tužiocu isplati troškove postupka u iznosu od 52.289,00 dinara.

Presudom Okružnog suda u Subotici Gž. 285/08 od 19.5.2009. godine: žalba tužioca je delimično uvažena, navedena prvostepena presuda u delu kojim je zahtev tužbe za isplatu izgubljene zarade za period 20.11.1991. godine, do 8.4.1999. godine u iznosima i sa zakonskom zateznom kamatom utvrđenom u izreci prvostepene presude odbijen – ukinuta i tužba u ovom delu odbačena, a u preostalom delu navedena prvostepena presuda potvrđena.

Protiv ove drugostepene presude tužilac je blagovremeno izjavio reviziju zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primene materijalnog prava.

Vrhovni sud je ispitao pobijanu presudu u smislu člana 399. Zakona o parničnom postupku – ZPP („Službeni glasnik RS“, br. 125/04) i našao da je revizija osnovana.

Revizijom tužioca se osnovano ukazuje da je u postupku pred drugostepenim sudom učinjena bitna povreda iz člana 372. stav 1. i 2. u vezi člana 361. stav 2. tačka 10. ZPP i da su izreka pobijane drugostepene presude i razlozi drugostepenog suda koji se navode u pobijanoj odluci u pogledu odluke o delimičnom odbačaju tužbe tužioca nejasni i protivrečni.

Naime, pobijanom prvostepenom presudom odbijeni su glavni i eventualni tužbeni zahtevi tužioca, a žalbu protiv ove prvostepene presude izjavio je samo tužilac.

Prema odredbama Zakona o parničnom postupku u granicama ispitivanja prvostepene presude iz člana 372. stav 1. i 2. ZPP, drugostepeni sud ispituje prvostepenu presudu u onom delu u kome se pobija žalbom, a ako se iz žalbe ne vidi u kom se delu presuda pobija, drugostepeni sud će uzeti da se presuda pobija u delu u kome stranka nije uspela u parnici. Drugostepeni sud ispituje prvostepenu presudu u granicama razloga navedenih u žalbi, pazeći po službenoj dužnosti na bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 2. tač. 1, 2, 5, 7. i 9. i na pravilnu primenu materijalnog prava.

Imajući u vidu da je drugostepeni sud delimično ukinuo navedenu prvostepenu presudu po žalbi tužioca zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 2. tačka 10. ZPP na koju tužilac nije ukazao u žalbi, osnovano se u reviziji tužioca ističe da je drugostepeni sud ispitujući pobijanu prvostepenu presudu, prekoračio granice ovlašćenja iz člana 372. stav 1. i 2. ZPP kada je tako odlučio. Pritom je drugostepeni sud odbacio tužbu tužioca za naknadu štete navodeći da se odbačaj odnosi na isplatu izgubljene zarade za period od 20.11.1991. godine do 8.4.1999. godine pri čemu takav zahtev nije izričito opredeljen tužbom, ne navodeći tačno o kojim novčanim iznosima naknade štete se radi, iako su oni tužbom opredeljeni za svaki mesec pojedinačno, zbog čega je izreka cele pobijane drugostepene presude nejasna i protivrečna i ne može se ispitati.

Iz iznetih razloga Vrhovni sud je ukinuo pobijanu drugostepenu presudu i odlučio kao u izreci na osnovu ovlašćenja iz člana 406. ZPP.

U ponovnom postupku drugostepeni sud će otkloniti rečene nedostatke o odlučujući o žalbi tužioca doneti zakonitu i pravilnu odluku.

Predsednik veća – sudija

Snežana Andrejević, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Olivera Strugarević

sd