Rev 3028/07

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
Rev 3028/07
27.11.2008. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Sonje Brkić, Spomenke Zarić, Slađane Nakić – Momirović i Milomira Nikolića, članova veća, u sporu tužilaca AA, BB i VV, koje zastupa AB, advokat, protiv tuženog GG, koga zastupa BA, advokat, radi uznemiravanja prava vlasništva, odlučujući o reviziji tuženog izjavljenoj protiv presude Okružnog suda u Zrenjaninu Gž. br. 216/07 od 26.7.2007. godine, u sednici održanoj 27.11.2008. godine, doneo je

P R E S U D U

ODBIJA SE kao neosnovana revizija tuženog izjavljena protiv presude Okružnog suda u Zrenjaninu Gž. br. 216/07 od 26.7.2007. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Opštinskog suda u Kikindi P. br. 805/06 od 18.12.2006. godine, usvojen je tužbeni zahtev i obavezan je tuženi da sa dvokrilnog prozora od kuhinje stana tužilaca na prvom spratu stambene zgrade aa, ukloni postavljenu __, neprozirnu ploču, kao i da o svom trošku sa manjeg dela terase koji se nalazi do tog prozora ukloni kompletan gornji deo staklene pregrade koji se nalazi naspram tog kuhinjskog prostora, a kojom pregradom je ova terasa zatvorena, kao i da tužiocima na ime troškova parničnog postupka isplati 169.500,00 dinara sa pripadajućom kamatom počev od 18.12.2006. godine.

Okružni sud u Zrenjaninu je presudom Gž. br. 216/07 od 26.7.2007. godine, odbio kao neosnovanu žalbu i prvostepenu presudu potvrdio.

Protiv ove drugostepene presude tuženi je blagovremeno izjavio reviziju zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, i zbog pogrešne primene materijalnog prava.

Vrhovni sud je ispitao pobijanu presudu na osnovu ovlašćenja iz člana 399. ZPP i našao da revizija tuženog nije osnovana.

U provedenom postupku nije učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 2. tačka 9. ZPP, na koju Vrhovni sud pazi po službenoj dužnosti, a u reviziji se ne ukazuje na druge bitne povrede ovog zakona, zbog kojih se revizija može izjaviti.

U pravnosnažno okončanom postupku je utvrđeno da se prozor kuhinje tužilaca nalazi na zidu nekadašnjeg hodnika pretvorenog u predsoblje kroz koji se ulazi u stan tuženog. Ispred prozora tužilaca postavljena je neprovidna ploča širine 90 cm i visine 138cm iz predsoblja tuženog, koji na strani prema spolja ima staklenu pregradu koja se sastoji od donjeg fiksnog dela i gornjeg dela koji se otvara. Stoga, u kuhinji tužioca nema dovoljno svetlosti jer neprovidna ploča ograničava prijem dnevne svetlosti u taj prostor, pa bi dotok svetlosti i ventilacija bila bolja, kako je to utvrđeno na osnovu nalaza i mišljenja veštaka, da ispred prozora i gornjeg dela staklene pregrade naspram prozora nema neprovidne ploče.

Imajući u vidu ovako utvrđeno činjenično stanje pravilno je primenjeno materijalno pravo.

Zakonom o osnovama svojinsko pravnih odnosa, članom 4. i 5. propisano je da vlasnik ostvaruje svoje pravo u skladu sa prirodom i namenom stvari, i da je vlasnik nepokretnosti dužan da se pri korišćenju nepokretnosti uzdržava od radnji i da otklanja uzroke koji potiču od njegove nepokretnosti, kojima se otežava korišćenje drugih nepokretnosti preko mere koja je uobičajena s obzirom na prirodu i namenu nepokretnosti i na mesne prilike ili kojima se prouzrokuje znatnija šteta. Smetanje odnosno uznemiravanje može da se sastoji u ma kojoj radnji kojom se vlasnik ometa u vršenju svojinskih ovlašćenja, s tim da ta radnja treba da ima protivpravni karakter. Tužilac je povredio pravo na mirno uživanje imovine tužilaca, jer je onemogućio korišćenje stvari – imovine, u skladu sa uobičajenom namenom za te stvari. Pravna zaštita je stoga tužiocu pružena u skladu sa članom 4. i 5. Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, pa su navodi revizije tuženog o pogrešnoj primeni materijalnog prava neosnovani.

To su razlozi što je Vrhovni sud na osnovu odredbe člana 405. stav 1. ZPP, odlučio kao u izreci.

Predsednik veća – sudija

Snežana Andrejević, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić

SM