Rev 3675/2022 3.19.1.25.1.3; dozvoljenost revizije

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rev 3675/2022
12.05.2022. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Dragane Marinković i Ivane Rađenović, članova veća, u parnici tužioca DOO ''Ekogradnja-projekt S.G.'' iz Kovina, koga u revizijskom postupku zastupa Nikola Mađinca, advokat iz ..., protiv tužene Republike Srbije, Ministarstvo pravde, koju zastupa Državno pravobranilaštvo, Odeljenje u Požarevcu, radi diskriminacije, odlučujući o reviziji tužioca izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog suda u Beogradu Gž 6709/21 od 16.12.2021. godine, u sednici održanoj 12.05.2022. godine, doneo je

R E Š E NJ E

ODBACUJE SE, kao nedozvoljena, revizija tužioca izjavljena protiv rešenja Apelacionog suda u Beogradu Gž 6709/21 od 16.12.2021. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Smederevu P 2291/18 od 27.07.2021. godine odbijen je zahtev tužioca za izdavanje potvrde izvršnosti rešenja Višeg suda u Smederevu P 2291/18 od 03.01.2019. godine.

Rešenjem Apelacionog suda u Beogradu Gž 6709/21 od 16.12.2021. godine, stavom prvim izreke, odbijene su žalbe tužioca od 06.08.2021. godine i 11.10.2021. godine i potvrđeno prvostepeno rešenje. Stavom drugim izreke, zahtev tužioca za naknadu troškova drugostepenog postupka je odbijen.

Protiv pravnosnažnog drugostepenog rešenja tužilac je blagovremeno izjavio reviziju zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka, prekoračenja tužbenog zahteva, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava.

Ispitujući dozvoljenost revizije primenom člana 410. stav 2. tačka 5, u vezi člana 420. stav 1. Zakona o parničnom postupku - ZPP (''Službeni glasnik RS'' br. 72/11...18/20), Vrhovni kasacioni sud je našao da revizija nije dozvoljena.

Odredbom člana 420. stav 1. ZPP, propisano je da stranke mogu da izjave reviziju protiv rešenja drugostepenog suda kojom je postupak pravnosnažno okončan.

Pri tom, postupak u smislu navedene odredbe treba razumeti prema njegovoj sadržini, koju određuje odredba člana 1. Zakona o parničnom postupku – kao postupak u kome se postupa i odlučuje u sporovima iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinsko- pravnih i drugih građansko-pravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka. U postupku povodom predloga za izdavanje potvrde pravnosnažnosti, odnosno izvršnosti, čija je sadržina određena Zakonom o izvršnom postupku, parnični sud samo ceni ispunjenost procesnih uslova u pogledu pravnosnažnosti, odnosno izvršnosti odluke koja je predmet tog spora. Stoga se u pogledu prava na izjavljivanje revizije, pravnosnažno rešenje kojim je odlučeno o predlogu za izdavanje potvrde izvršnosti, ne može smatrati rešenjem iz člana 420. stav 1. Zakona o parničnom postupku, pa protiv takvog rešenja revizija nije dozvoljena.

Na osnovu iznetog, primenom člana 413. ZPP, odlučeno je kao u izreci.

Predsednik veća - sudija

Zvezdana Lutovac,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić