Rev 3740/2022 3.19.1.25.1.3; dozvoljenost revizije

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rev 3740/2022
13.04.2022. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Spomenke Zarić i Biserke Živanović, članova veća, u parnici tužilaca AA i BB, oboje iz ..., čiji je punomoćnik Marijana Tonić, advokat iz ..., protiv tuženog VV iz ..., čiji je punomoćnik Miodrag Buckić, advokat iz ... i tužene GG iz ..., radi utvrđenja, odlučujući o reviziji tuženog VV iz ..., izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Kragujevcu Gž 2458/21 od 12.10.2021. godine, u sednici od 13.04.2022. godine, doneo je

R E Š E NJ E

Osnovnom sudu u Petrovcu na Mlavi, Sudska jedinica u Žagubici vraća se predmet tog suda P 387/21 (98), preko Apelacionog suda u Kragujevcu, na dopunu postupka.

O b r a z l o ž e nj e

Predmet Osnovnog suda u Petrovcu na Mlavi, Sudska jedinica u Žagubici P 387/21 (98) dostavljen je Vrhovnom kasacionom sudu radi odlučivanja o reviziji tuženog VV, izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Kragujevcu Gž 2458/21 od 12.10.2021. godine.

Vrhovni kasacioni sud je utvrdio da nisu ispunjeni zakonski uslovi za odlučivanje o izjavljenoj reviziji.

Tužba u ovoj parnici podneta je 30.03.1998. godine, pre stupanja na snagu važećeg Zakona o parničnom postupku – ZPP (01.02.2012. godine), pa se na revizjski postupak primenjuju odredbe ranijeg ZPP („Službeni glasnik RS“ 125/04 .... 111/09), u smislu člana 506. stav 1. ZPP („Službeni glasnik RS“ 72/11), osim u pogledu revizijskog cenzusa. Tuženi je u reviziji naveo da se revizija podnosi iz razloga propisanih članom 404. važećeg Zakona o parničnom postupku, ali se u ovoj parnici primenjuje raniji ZPP, a prema članu 395. tog zakona apelacioni sud daje ocenu o izuzetnoj dozvoljenosti revizije. Takođe, odredbom člana 402. stav 1. i 2. ranijeg ZPP propisano je da primerak blagovremene, potpune i dozvoljene revizije zajedno sa prepisom presude protiv koje je revizija izjavljena predsednik veća prvostepenog suda dostavlja javnom tužiocu nadležnom za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti.

Kako prvostepeni sud nije dostavio reviziju i pobijanu drugostepenu presudu nadležnom Republičkom javnom tužiocu, predmet se vraća prvostepenom sudu na dopunu postupka u smislu člana 402. ranijeg ZPP, nakon čega predmet treba dostaviti Apelacionom sudu u Kragujevcu kao nadležnom za ocenu izuzetne dozvoljenosti revizije u smislu člana 395. ZPP.

Iz navedenih razloga, Vrhovni kasacioni sud je odlučio kao u izreci, na osnovu čl. 368. i 411. ZPP.

Predsednik veća – sudija

Jasminka Stanojević, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić