Rev 4134/2020 3.1.3.1; 3.1.4.17.1.1; 3.1.4.17.1.2

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rev 4134/2020
20.04.2022. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Slađane Nakić Momirović, predsednika veća, Marine Milanović i Dragane Boljević, članova veća, u parnici tužioca AA iz ..., koga zastupa Ljiljana Radić, advokat iz ..., protiv tužene BB iz ..., koju zastupa Zoran Ilić, advokat iz ..., radi utvrđenja zaostavštine, odlučujući o reviziji tužioca izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž 2946/20 od 03.06.2020. godine, u sednici veća održanoj dana 20.04.2022. godine doneo je

P R E S U D U

ODBIJA SE kao neosnovana revizija tužioca izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž 2946/20 od 03.06.2020. godine u delu stava prvog izreke koji se odnose na pravo korišćenja grobnice.

UKIDAJU SE presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž 2946/20 od 03.06.2020. godine u delu stava prvog izreke koji se odnosi na novčana sredstva, stare devizne štednje i stavu drugom izreke i presuda Višeg suda u Beogradu P 408/16 od 16.01.2020. godine u delu stava drugog izreke, koji se odnosi na novčana sredstva, stare devizne štednje i stavu trećem izreke i u navedenom delu predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Višeg suda u Beogradu P 408/16 od 16.01.2020. godine u stavu prvom izreke utvrđeno je da zaostavštinu pok. VV, biv. iz ..., preminulog dana ...2005. godine u ... predstavlja pravo svojine sa udelom od ½ na privremenom objektu za obavljanje ugostiteljske delatnosti, kafe-bar picerija „GG“, koja se nalazi u ... u ul. ... br. .., i putničko vozilo marke „Pežo ...“ registarske oznake ..., što je tužena dužna da prizna i trpi. Istom presudom u stavu drugom izreke odbijen je tužbeni zahtev kojim je tužilac tražio da se utvrdi da zaostavštinu pok. VV čini i pravo korišćenja jedne grobnice br. .. na parceli .., red .. na ... groblju u ..., kao i ½ idealnog suvlasničkog dela na novčanim sredstvima i to u iznosu od 106.141,00 evra evidentiranih na ime tužene kod „Eurobank“ Beograd, po osnovu stare devizne štednje kod JIK Banke sa kamatom na navedeni iznos počev od ..2007. godine do isplate, što bi tužena bila dužna da prizna i trpi. Stavom trećim izreke određeno je da svaka stranka snosi svoje troškove parničnog postupka.

Presudom Apelacionog suda u Beogradu Gž 2946/20 od 03.06.2020. godine odbijene su žalbe stranaka i potvrđena navedene prvostepena presuda (stav prvi izreke). Odbijen je zahtev tužioca za naknadu troškova drugostepenog postupka (stav drugi izreke).

Protiv pravnosnažne presude donete u drugom stepenu u delu kojim je tužbeni zahtev odbijen blagovremeno je izjavio reviziju tužilac zbog pogrešne primene materijalnog prava.

Vrhovni kasacioni sud je ispitao pobijanu presudu na osnovu člana 408. i 506. stav 2. Zakona o parničnom postupku i nalazi da je revizija delimično osnovana.

U sprovedenom postupku nema bitnih povreda odredaba parničnog postupka iz člana 374. stav 2. tačka 2. Zakona o parničnom postupku na koju Vrhovni kasacioni sud u postupku po reviziji vodi računa po službenoj dužnosti.

Prema utvrđenom činjeničnom stanju tužena je bila u braku sa VV od 1969. godine do smrti supruga ...2005. godine. Postupak raspravljanja zaostavštine pok. VV je prekinut radi utvrđenja obima zaostavštine. Tužilac je brat ostavioca. U ovoj parnici je delimično potraživanje rešeno u ovoj parnici, presudom Višeg suda u Beogradu P 893/11 od 18.02.2015. godine, odbijanjem tužbenog zahteva za utvrđenje zaostavštine na ½ stana u ul. ... u ... . (Gž 3803/15 od 12.02.2016. godine i Rev 1037/16 od 02.11.2016. godine). U nastavku postupka je utvrđeno da su tužena i sada pok. VV, brat tužioca tokom trajanja braka izgradili objekat kafe-bar piceriju „GG“ u ..., da su kupili putničko vozilo marke „Pežo ...“, da su imali novčana sredstva po osnovu stare devizne štednje na odvojenim deviznim računima i da je tužena zaključila ugovor sa JKP „Pogrebne usluge“ 20.07.2005. godine o korišćenju grobnice na ... groblju za period od 50 godina.

Pobijanom odlukom je utvrđeno da nepokretnost u ... i vozilo predstavljaju zajedničku svojinu supružnika i u navedenom delu (nepobijanom revizijom) tužbeni zahtev je usvojen. U odnosu na zahtev da zaostavštinu pok. VV čini pravo korišćenja grobnice nižestepenim presudama je pravilno primenjeno materijalno pravo i to odredbe člana 17. Zakonu o sahranjivanju i grobljima i člana 9. stav 2, 20, 22. i 25. Odluke o upravljanju grobljima, sahranjivanju i pogrebnoj delatnosti na teritoriji Grada Beograda, odbijanjem tužbenog zahteva.

Prema navedenim propisima, organizacija koja vrši poslove pogrebne delatnosti i uređivanja i održavanja groblja daje na korišćenje grobna mesta pod uslovima i na način utvrđen odlukom skupštine opštine. Grobno mesto (parcela) koja je data na korišćenje, ne može se stavljati u pravni promet. Pod grobnim mestom, u smislu odluke Grada Beograda, podrazumeva se grob, grobnica i mesto za smeštaj urne. Kako je ugovor o korišćenju grobnice sa nadležnom organizacijom zaključila tužena 20.07.2005. godine (posle smrti supruga), obzirom na zakonske specifičnosti i ograničenja vršenja ovog prava, pravilno su nižestepeni sudovi zaključili da pravo korišćenja grobnice ne može da se raspravlja kao zaostavština sada pok. VV već su u sastav zaostavštine eventualno mogla biti opredeljena novčana sredstva, kojima je naknada za korišćenje grobnog mesta plaćena, ako su finansirana sredstvima zajedničke imovine tužene i njenog supruga.

Vrhovni kasacioni sud nalazi da je osnovana revizija tužioca u delu koji se odnosi na novčana sredstva, stare devizne štednje zbog pogrešne primene materijalnog prava, usled čega činjenično stanje nije u potpunosti utvrđeno.

U toku postupka nisu utvrđeni i dokazani navodi tužioca da devizna sredstva stare devizne štednje na računu tužene predstavljaju knjigovodstveno neevidentirani prihod ugostiteljskog poslovanja tužene i njenog supruga, koji je prvobitno bio uplaćen na račune trećih lica, zatim prenet na ime tužene. Kod činjenice da su tužena i njen suprug imali posebne devizne račune sa sredstvima stare devizne štednje i da tužilac nije dokazao da se radi o zajedničkoj imovini, primenom pravila o teretu dokazivanja odbijen je tužbeni zahtev da sporni devizni iznos ulazi u sastav zaostavštine sada pok. VV. Međutim, okolnost da su tužena i njen suprug imali posebne devizne račune ne podrazumeva automatski da su sredstva na posebnim računima supružnika njihova posebna imovina shodno članu 168. Porodičnog zakona i da je teret dokazivanja porekla sredstava isključivo na tužiocu. Dokaznim postupkom je isključeno da se radi o sredstvima prvobitno namenski, privremeno upućenim trećim licima ali ne i da su položena sredstva na računu tužene stečena pre braka ili nasleđem, poklonom i dr. u korist tužene ili deobom zajedničke imovine tužene i njenog supružnika, usled čega je ostalo sporno da li se radi o sredstvima posebne imovine ili zajedničkoj imovini tužene i njenog supruga. Nižestepene odluke ne sadrže ocenu porekla spornih sredstava već samo isključenja da su zajednička sredstva upućena kod trećeg lica preneta na račun tužene usled čega su zbog pogrešne primene pravila o posebnoj i zajedničkoj imovini iz člana 168. i 171. Porodičnog zakona odlučne činjenice za presuđenje ove pravne stvari ostale sporne. Stoga su u navedenom delu nižestepene odluke morale biti ukinute.

U ponovnom postupku prvostepeni sud će otkloniti ukazane nepravilnosti, ispitati poreklo spornih sredstava i nakon ocene da li se radi o posebnoj ili zajedničkoj imovini tužene doneti pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku.

Sa iznetih razloga odlučeno je kao u izreci presude u stavu prvom na osnovu člana 414. stav 1. Zakona o parničnom postupku i stavu drugom primenom člana 416. stav 2. istog zakona. Ukinuta je i odluka o troškovima postupka jer zavisi od ishoda glavne stvari.

Predsednik veća-sudija

Slađana Nakić Momirović, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić