Rev 4582/2018 3.1.1.5

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rev 4582/2018
28.02.2019. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Slađane Nakić Momirović, predsednika veća, Dobrile Strajina i Biljane Dragojević, članova veća, u parnici tužilje AA iz ..., čiji je punomoćnik Katarina Vulović, advokat iz ..., protiv tuženog BB iz ..., čiji je punomoćnik Milomir Bošković, advokat iz ..., radi predaje u posed, odlučujući o reviziji tuženog izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž 2668/18 od 18.04.2018. godine, u sednici održanoj 28.02.2019. godine, doneo je

P R E S U D U

ODBIJA SE, kao neosnovana, revizija tuženog izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž 2668/18 od 18.04.2018. godine.

ODBIJA SE zahtev tužilje za naknadu troškova postupka po reviziji.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Drugog osnovnog suda u Beogradu P 1607/17 od 18.12.2017. godine, stavom prvim izreke, usvojen je zahtev tužilje i obavezan tuženi da tužilji preda u posed stan broj ..., površine 49 m2, po strukturi dvosoban, koji se nalazi u potkrovlju stambene zgrade za kolektivno stanovanje, izgrađen na kat. parceli broj ... KO ... u ..., oslobođen od svih lica i stvari. Stavom drugim izreke, obavezan je tuženi da tužilji na ime troškova postupka plati 416.650,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana nastupanja uslova za izvršenje pa do isplate.

Presudom Apelacionog suda u Beogradu Gž 2668/18 od 18.04.2018. godine, odbijena je, kao neosnovana žalba tuženog i potvrđena prvostepena presuda.

Protiv pravnosnažne presude donete u drugom stepenu, tuženi je blagovremeno izjavio reviziju zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primene materijalnog prava.

Tužilja je dala odgovor na reviziju, troškove postupka je tražila.

Vrhovni kasacioni sud je ispitao pobijanu odluku, na osnovu člana 408. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 72/11, 55/14), i utvrdio da revizija tuženog nije osnovana.

U postupku pred nižestepenim sudovima nije učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 374. stav 2. tačka 2. ZPP, na koju ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, na osnovu člana 408. ZPP. Nema ni bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 374. stav 1. u vezi člana 396. stav 1. ZPP, na koju se u reviziji ukazuje, s obzirom na to da je drugostepeni sud u obrazloženju pobijane presude naveo koje bitne žalbene navode je cenio, kao i koje razloge uzima u obzir po službenoj dužnosti.

Prema utvrđenom činjeničnom stanju, između tuženog kao investitora i Preduzeća „Nimax” DOO iz Trstenika, kao suinvestitora i izvođača radova, zaključen je ugovor o zajedničkom ulaganju i sufinansiranju i izgradnji stambenog objekta, koji je overen 18.07.2008. godine pod Ov br.25786/2008. Predmet navedenog ugovora je izgradnja stambenog objekta u ..., u Ulici ..., na k.p. broj ... KO ..., vlasništvo tuženog. Iz ugovora sledi da je investitor saglasan da suinvestitor bezrezervno i bezuslovno stekne pravo svojine na stanu broj 2, 7. i 8. i na dva parking mesta u zgradi, koja je predmet izgradnje. Članom 24. ugovora zaključenog između tuženog i Preduzeća „Nimax” DOO iz Trstenika, sledi da su se isti dogovorili da stanove u novosagrađenom objektu koji će im pripasti u vlasništvo prema članu 22. ugovora, mogu koristiti za sopstvene potrebe ili prodati ili na drugi način otuđiti bez ikakvih ograničenja ili saglasnosti drugih ugovorača – suvlasnika predmetne nepokretnosti. Ugovorom o kupoprodaji nepokretnosti, zaključenog između Preduzeća „Nimax” DOO iz Trstenika kao prodavca i tužilje kao kupca, koji je overen 07.03.2012. godine pod Ov br.42850/2012, tužilja je od navedenog preduzeća kupila dvosoban stan br. ..., koji se nalazi u potkrovlju objekta u ..., u ..., površine 48,53 m2, postojeći na k.p. broj ... KO ..., a koji je prodavac stekao na osnovu ugovora o zajedničkoj gradnji od 18.07.2008. godine, zaključenog sa tuženim. U ugovoru je navedeno da je tužilja, kao kupac na dan potpisivanja ugovora isplatila prodavcu ugovorenu kupoprodajnu cenu od 50.000 evra i da je uvedena u posed. Na osnovu ovog ugovora tužilja je kod Službe za katastar nepokretnosti ..., rešenjem broj 932-02- 6/1150/2014 od 06.06.2014. godine, uknjižena na stanu broj ..., i po LN br. ... vodi se kao vlasnik istog. Tužilja je po isplati kupoprodajne cene od strane prodavca uvedena u posed predmetnog stana, međutim, u njenom odsustvu, tuženi je obio bravu na ulaznim vratima predmetnog stana i istu zamenio, od kada je u državini predmetnog stana, pravdajući se da sa izvođačima radova ima neraščišćene imovinske odnose, a vezano za plaćanje priključka za infrastrukturu, kao i plaćanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta kod Direkcije za izgradnju Grada Beograda.

Polazeći od utvrđenog činjeničnog stanja, nižestepeni sudovi su pravilno primenili materijalno pravo, kada su usvojili zahtev tužilje i obavezali tuženog da tužilji preda u posed predmetnu nepokretnost.

Odredbom člana 37. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa („Sl. glasnik RS“, br.115/05), propisano je da vlasnik može zahtevati od držaoca povraćaj individulano određene stvari. Vlasnik mora dokazati da na stvari čiji povraćaj traži ima pravo svojine, kao i da se stvar nalazi u faktičkoj vlasti tuženog.

Kod utvrđenog da je tužilja dokazala da je vlasnik predmetnog stana, s obzirom da je sa preduzećem „Nimax” DOO iz Trstenika, zaključila ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – predmetnog stana, da je prodavac u momentu prodaje bio vlasnik predmetnog stana po osnovu ugovora o zajedničkom ulaganju i sufinansiranju izgradnje stambenog objekta zaključenim sa tuženim 18.07.2008. godine, da se tužilja na osnovu napred navedenog ugovora upisala kao vlasnik predmetnog stana u list nepokretnosti br. ..., na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda, Službe za katastar nepokretnost ..., i da ju je prodavac uveo u posed predmetnog stana, pa kako tuženi neosnovano drži predmetni stan u faktičkoj vlasti, to je pravilna odluka nižestepenih sudova, kojom su obavezali tuženog da tužilji preda u posed predmetni stan, pravilnom primenom člana 37. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa.

Sa napred navedenih razloga, nisu osnovani navodi revizije da je prestalo postojanje suinvestitora – Preduzeća „Nimax” DOO Trstenik iz APR, a faktički 15.06.2010. godine, kada je to preduzeće napustilo gradilište, te da je od tada jedini investitor i graditelj zgrade u kojoj se nalazi predmetni stan tuženi, jer to ne znači da prestaje pravno dejstvo ugovora o zajedničkoj izgradnji u delu kojim se reguliše fizička deoba i pravo raspolaganja predmetnim stanom. Stoga, kako tuženi nije dostavio ni jedan dokaz kojim bi pravo svojine tužilje na predmetnom stanu bilo dovedeno u sumnju, to su ovi revizijski navodi neosnovani i isti su bez uticaja na ocenu pravilnosti i zakonitosti nižestepenih odluka.

Zahtev tužilje za naknadu troškova za sastav odgovora na reviziju je odbijen na osnovu člana 154. ZPP, s obzirom da se radi o troškovima koji nisu bili potrebni radi vođenja parnice.

Sa iznetih razloga, a na osnovu člana 414. stav 1. ZPP, odlučeno je kao u izreci presude.

Predsednik veća - sudija

Slađana Nakić Momirović,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić