Rev 5903/2022 3.19.1.9; dostavljanje

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rev 5903/2022
02.06.2022. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislava Bosiljkovića predsednika veća, Branke Dražić i Danijele Nikolić članova veća, u parnici tužilaca AA iz … i BB iz ..., čiji je punomoćnik Dragan Mikeš advokat iz ..., protiv tuženih VV iz ..., GG iz ..., koje zastupa Arsenije Katanić advokat iz ..., DD iz ..., čiji je punomoćnik Dejan Krstić advokat iz ... i ĐĐ iz ..., čiji je punomoćnik Biljana Nastasić advokat iz ..., radi isplate, odlučujići o reviziji tužilaca izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž 1054/20 od 04.02.2021. godine, u sednici veća održanoj 02.06.2022. godine, doneo je

R E Š E NJ E

Spisi predmeta P 2190/10 VRAĆAJU SE Osnovnom sudu u Somboru, preko Apelacionog suda u Novom Sadu, radi otklanjanja procesnog nedostatka.

O b r a z l o ž e nj e

Vrhovnom kasacionom sudu dostavljeni su spisi Osnovnog suda u Somboru P 2190/10, radi odlučivanja o reviziji tužilaca izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž 1054/20 od 04.02.2021. godine.

Nakon razmatranja spisa Vrhovni kasacioni sud je našao da za sada nisu ispunjeni uslovi za odlučivanje o izjavljenoj reviziji tužilaca, budući da primerak revizije tužilaca i prepis odluke protiv koje je revizija izjavljena nisu dostavljene Republičkom javnom tužiocu.

Na osnovu odredbe člana 402. stav 1. i 2. ZPP („Službeni glasnik RS“, broj 125/04 i 111/09), koja se primenjuje na osnovu člana 506. stav 1. ZPP („Službeni glasnik RS“, broj 72/11, 49/13-Us,74/13-US i 55/14), primerak blagovremene, potpune i dozvoljene revizije predsednik veća prvostepenog suda dostaviće protivnoj stranci i javnom tužiocu nadležnom za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti (član 416), sa prepisom presude protiv koje je revizija izjavljena.

Stoga se spisi vraćaju prvostepenom sudu da otkloni navedeni procesni nedostatak, tako što će Republičkom javnom tužiocu uručiti primerak revizije tužilaca i prepis presude protiv koje je revizija izjavljena, a dokaz o uručenju združiti spisima, nakon čega će po prijemu odgovora na reviziju ili po proteku roka za odgovor, spise vratiti Vrhovnom kasacionom sudu radi odlučivanja o reviziji.

Na osnovu člana 368. stav 2. u vezi člana 411. ZPP Vrhovni kasacioni sud je odlučio kao u izreci.

Predsednik veća – sudija

Branislav Bosiljković, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić