Rev 7000/2021 3.1.2.13.1.3; zatezna kamata; 3.19.1.25.1.4; posebna revizija

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rev 7000/2021
18.11.2022. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislava Bosiljkovića predsednika veća, Branke Dražić, Danijele Nikolić, Katarine Manojlović Andrić i Marine Milanović članova veća, u parnici tužilaca AA, BB, VV i GG, svi iz sela ..., naselje ..., Opština ..., čiji je zajednički punomoćnik Goran Živković advokat iz ..., protiv tužene Republike Srbije – Ministarstvo odbrane, koju zastupa Državno pravobranilaštvo sa sedištem u Beogradu, radi isplate, odlučujući o reviziji tužilaca izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Beogradu Gž 13198/15 od 18.01.2018. godine, u sednici veća održanoj dana 18.11.2021. godine, doneo je

R E Š E NJ E

NE DOZVOLJAVA SE odlučivanje o posebnoj reviziji tužilaca izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Beogradu Gž 13198/15 od 18.01.2018. godine.

ODBACUJE SE kao nedozvoljena revizija tužilaca izjavljena protiv presude Višeg suda u Beogradu Gž 13198/15 od 18.01.2018. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu P 19373/14 od 03.06.2015. godine, stavom prvim izreke, odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtev da se obaveže tužena da tužiocima isplati iznos od 115.996,62 dinara na ime zakonske zatezne kamate na parnične troškove po presudi Prvog osnovnog suda u Beogradu P 11808/10 od 20.12.2012. godine, sa zakonskom zateznom kamatom od 22.12.2014. godine do isplate. Stavom drugim izreke, obavezani su tužioci da tuženoj nadoknade troškove postupka u iznosu od 12.000,00 dinara.

Presudom Višeg suda u Beogradu Gž 13198/15 od 18.01.2018. godine, stavom prvim izreke, odbijena je kao neosnovana žalba tužilaca i potvrđena presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P 19373/14 od 03.06.2015. godine. Stavom drugim izreke, odbijen je kao neosnovan zahtev tužilaca za naknadu troškova drugostepenog postupka.

Protiv pravnosnažne presude donete u drugom stepenu tužioci su blagovremeno izjavili reviziju zbog pogrešne primene materijalnog prava, sa pozivom na odredbu člana 404. Zakona o parničnom postupku.

Prema članu 404. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 72/11, 49/13-US, 74/13-US, 55/14 i 87/2018 - u daljem tekstu: ZPP), revizija je izuzetno dozvoljena zbog pogrešne primene materijalnog prava i protiv presude koja se ne bi mogla pobijati revizijom, ukoliko Vrhovni kasacioni sud oceni da je potrebno da se razmotre pravna pitanja od opšteg interesa ili u interesu ravnopravnosti građana, radi ujednačavanja sudske prakse ili ako je potrebno novo tumačenje prava (posebna revizija). O dozvoljenosti i osnovanosti te revizije odlučuje vrhovni kasacioni sud u veću od pet sudija.

Predmet spora je isplata zakonske zatezne kamate na iznos dosuđenih troškova parničnog postupka u pravnosnažno okončanoj parnici Prvog osnovnog suda u Beogradu P 11808/10 od 20.12.2012. godine. Vrhovni kasacioni sud je ocenio da su nižestepeni sudovi o ovom pravu tužilaca odlučili u skladu sa praksom revizijskog suda i pravnim stavovima izraženim u odlukama Vrhovnog kasacionog suda da se zakonska zatezna kamata na dosuđeni iznos troškova parničnog postupka može tražiti samo u parnici u kojoj su ti troškovi i nastali, i da isti ne mogu biti predmet glavnog zahteva posebne parnice. Ukoliko stranka istovremeno sa zahtevom za naknadu troškova postupka ne postavi, odnosno ne podnese i zahtev za isplatu zakonske zatezne kamate na troškove postupka, ne može u posebnoj parnici da traži isplatu zakonske zatezne kamate na dosuđeni iznos troškova u drugoj parnici. Na osnovu iznetog, nema potrebe ni za razmatranjem pravnog pitanja od opšteg interesa ili pravnog pitanja u interesu ravnopravnosti građana, kao ni potrebe za novim tumačenjem prava.

Iz navedenih razloga, odlučeno je kao u prvom stavu izreke.

Ispitujući dozvoljenost revizije, u smislu člana 410. stav 2. tačka 5. ZPP, Vrhovni kasacioni sud je našao da revizija nije dozvoljena.

Pobijanom drugostepenom presudom pravnosnažno je okončan postupak u sporu male vrednosti iz člana 468. stav 1. ZPP. Prema članu 479. stav 6. istog zakona, protiv odluke drugostepenog suda (u postupku u sporu male vrednosti) revizija nije dozvoljena.

Imajući izloženo u vidu, na osnovu člana 413. ZPP, odlučeno je kao u drugom stavu izreke.

Predsednik veća - sudija

Branislav Bosiljković, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić