Rev 7172/2022 3.19.1.25.1.3; dozvoljenost revizije

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rev 7172/2022
15.06.2022. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Biserke Živanović i Spomenke Zarić, članova veća, u parnici tužioca AA iz ..., čiji je punomoćnik Nikola Mađinca, advokat iz ..., protiv tužene Republike Srbije – Ministarstvo pravde, koju zastupa Državno pravobranilaštvo – Odeljenje u Požarevcu, radi utvrđenja, odlučujući o reviziji tužioca izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog suda u Beogradu Gž 1163/22 od 18.03.2022. godine, u sednici od 15.06.2022. godine, doneo je

R E Š E NJ E

ODBACUJE SE kao nedozvoljena revizija tužioca izjavljena protiv rešenja Apelacionog suda u Beogradu Gž 1163/22 od 18.03.2022. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Smederevu P 29/16 od 11.02.2022. godine, odbijen je zahtev tužioca za davanje potvrde izvršnosti rešenja Višeg suda u Smederevu P 29/16 od 02.08.2016. godine.

Rešenjem Apelacionog suda u Beogradu Gž 1163/22 od 18.03.2022. godine, odbijena je kao neosnovana žalba tužioca i potvrđeno prvostepeno rešenje. Odbijen je zahtev tužioca za naknadu troškova drugostepenog postupka.

Protiv drugostepenog rešenja, tužilac je izjavio reviziju zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjenog stanja i pogrešne primene materijalnog prava.

Vrhovni kasacioni sud je ispitao dozvoljenost izjavene revizije u smislu člana 410. stav 2. važećeg Zakona o parničnom postupku – ZPP i utvrdio da revizija nije dozvoljena.

Tužilac je 10.05.2016. godine podneo tužbu radi utvrđenja diskriminacije i naknade štete. Rešenjem P 29/16 od 02.08.2016. godine Viši sud u Smederevu je dao nalog tuženoj za dostavljanje odgovora na tužbu. Podneskom od 14.07.2021. godine tužilac je tražio potvrdu izvršnosti navedenog rešenja od 02.08.2016. godine, prvostepenim rešenjem od 11.02.2022. godine ovaj zahtev tužioca je odbijen, a pobijanim drugostepenim rešenjem odbijena je kao neosnovana žalba tužioca i potvrđeno prvostepeno rešenje.

Prema članu 420. stav 1. ZPP, stranke mogu da izjave reviziju i protiv rešenja drugostepenog suda kojim je postupak pravnosnažno okončan.

U konkretnom slučaju, pobijanim rešenjem postupak nije pravnosnažno okončan, pa iz citirane odredbe proizilazi da revizija nije dozvoljena.

Iz navedenih razloga, Vrhovni kasacioni sud je odlučio kao u izreci, na osnovu člana 413. ZPP.

Predsednik veća – sudija

Jasminka Stanojević, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić