Rev2 1210/2018 3.5.15.4.2; povreda radne obaveze; 3.5.15.5.3; dostavljanje

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rev2 1210/2018
17.06.2020. godina
Beograd

 

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Spomenke Zarić i Biserke Živanović, članova veća, u parnici tužioca AA iz ..., čiji je punomoćnik Miodrag Stević, advokat iz ..., protiv tuženog „Telenor“ DOO Beograd, čiji je punomoćnik Aleksandar Petrović, advokat iz ..., radi poništaja rešenja o otkazu ugovora o radu, odlučujući o reviziji tužioca izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž1 2287/16 od 10.11.2017. godine, u sednici održanoj 17.06.2020. godine, doneo je

P R E S U D U

ODBIJA SE kao neosnovana revizija tužioca izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž1 2287/16 od 10.11.2017. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Trećeg osnovnog suda u Beogradu P1 95/12 od 14.03.2016. godine, stavom prvim izreke, odbačena je tužba tužioca u delu tužbenog zahteva kojim je tražio da se kao nezakonito poništi rešenje izvršnog direktora tuženog broj .. od 02.09.2011. godine, kao neblagovremena. Stavom drugim izreke, odbijen je tužbeni zahtev tužioca kojim je tražio da se obaveže tuženi da tužioca vrati na rad, kao neosnovan. Stavom trećim izreke, odbijen je tužbeni zahtev tužioca u delu koji se odnosi na naknadu troškova postupka u iznosu od 118.000,00 dinara, kao neosnovan. Stavom četvrtim izreke, obavezan je tužilac da tuženom na ime troškova parničnog postupka isplati iznos od 250.000,00 dinara.

Presudom Apelacionog suda u Beogradu Gž1 2287/16 od 10.11.2017. godine, odbijena je kao neosnovana žalba tužioca i potvrđena presuda prvostepenog suda u stavu prvom, drugom i četvrtom izreke.

Protiv presude donesene u drugom stepenu, reviziju je blagovremeno izjavio tužilac, zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 1. ZPP (pogrešno naznačeno 374. stav 1. ZPP) i pogrešne primene materijalnog prava.

Ispitujući pobijanu presudu u smislu člana 399. Zakona o parničnom postupku (''Službeni glasnik RS'' br. 125/04, 111/09), koji se primenjuje na osnovu odredbe člana 506. stav 1. važećeg Zakona o parničnom postupku (''Službeni glasnik RS'' br. 72/11, 55/14), Vrhovni kasacioni sud je ocenio da revizija nije osnovana.

U sprovedenom postupku nije učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 2. tačka 9. ZPP, na koju revizijski sud pazi po službenoj dužnosti, a ukazivanjem revidenta da je pred drugostepenim sudom učinjena povreda postupka iz člana 361. stav 1. ZPP, osporava se ocena dokaza i utvrđeno činjenično stanje, iz kojih se razloga saglasno članu 398. istog Zakona, revizija ne može izjaviti.

Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tužilac je bio u radnom odnosu kod tuženog na radnom mestu nadzornik magacina. Rešenjem tuženog broj .. od 02.09.2011. godine, tužiocu je otkazan ugovor o radu zbog povrede radne obaveze i radne discipline utvrđene članom 9. ugovora o radu. Nakon neuspele dostave navedenog rešenja tužiocu u službenim prostorijama tuženog dana 02.09.2011. godine, s obzirom da je tužilac odbio prijem, isto je poslato tužiocu na adresu prebivališta preporučenom pošiljkom, ali je navedeno pismeno vraćeno tuženom neuručeno sa naznakom „nije tražio“ dana 13.09.2011. godine. Tuženi je dana 14.09.2011. godine, sačinio službenu belešku i rešenje istakao na oglasnu tablu, a po proteku zakonskog roka isto je skinuto sa oglasne table.

Kako je tuženi prilikom dostave u svemu postupio saglasno odredbi člana 185 Zakona o radu, znači da je tužiocu rešenje o otkazu dostavljeno 23.09.2011. godine, a imajući u vidu da je tužbu za poništaj navedenog rešenja podneo 13.01.2012. godine, nižestepeni sudovi su zaključili da je tužilac propustio rok od 90 dana za podnošenje tužbe, u smislu odredbe člana 195. Zakona o radu, s obzirom da je u pitanju prekluzivni rok protekom kojeg je tužilac izgubio pravo na sudsku zaštitu, pa je iz ovih razloga tužba u delu za poništaj osporenog rešenja odbačena.

Po oceni Vrhovnog kasacionog suda, pravilno su nižestepeni sudovi odbacili tužbu tužioca u delu za poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu, jer je tuženi, kao poslodavac, u svemu ispoštovao način dostave potpuno uređen odredbom člana 185. st. 3. i 4. Zakona o radu.

Odredbom člana 185. stav 2, 3. i 4. Zakona o radu, propisano je da rešenje mora da se dostavi zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog. Ako poslodavac zaposlenom nije mogao da dostavi rešenje u smislu stava 2. ovog člana, dužan je da o tome sačini pismenu belešku. U slučaju iz stava 3. ovog člana rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli poslodavca i po isteku 8 dana od dana objavljivanja smatra se dostavljenim.

Suprotno navodima žalbe, poslodavac je postupio na način predviđen odredbom člana 185. Zakona o radu, jer je nakon sačinjene službene beleške, rešenje istakao na oglasnu tablu i skinuo ga po isteku zakonom predviđenog roka od 8 dana, a sve iz razloga jer je tužilac odbio da primi rešenje o otkazu u prostorijama poslodavca, a dostava putem pošte na adresu prebivališta je bila bezuspešna.

Bez uticaja je navod revizije da službena beleška nije validna jer nema zavodni pečat i nije sačinjena na zakonom propisan način, a imajući u vidu da zakon ne propisuje formalni izgled službene beleške, a da je u istoj naveden datum kada je sačinjena, kao i razlog zbog čega se pismeno stavlja na oglasnu tablu. Takođe, tužilac nije dokazao da tuženi nije imao oglasnu tablu.

Ovaj sud primećuje da je u drugostepenoj odluci izostavljen stav 3. prvostepene presude, ali nalazi da se radi o očiglednoj grešci koja se može ispraviti u svako doba, u skladu sa odredbom člana 349. Zakona o parničnom postupku.

Kako zahtev za vraćanje tužioca na rad ima akcesorni karakter, a imajući u vidu da rešenje o otkazu nije poništeno, pravilna je i odluka u delu kojim je odbijen zahtev tužioca za vraćanje na rad.

Odluka o troškovima parničnog postupka doneta je pravilnom primenom odredbi člana 149. i 150. ZPP

Sa izloženog primenom odredbe člana 405. ZPP, odlučeno je kao u izreci.

Predsednik veća - sudija

Jasminka Stanojević, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić