Rev2 1590/2018 radno pravo; kolektivni ugovor; naknada štete; troškovi ishrane

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rev2 1590/2018
27.06.2019. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud i to sudija Vesna Popović, predsednik veća, u pravnoj stvari tužilaca AA  iz ... i BB iz ..., čiji je zajednički punomoćnik Nenad Zečević, advokat iz ..., protiv tuženog JKP VV, čiji je punomoćnik Aleksandar Bojkov, advokat iz ..., radi isplate razlike naknade troškova za ishranu u toku rada, odlučujući o predlogu za ispravku presude Vrhovnog kasacionog suda Rev2 1590/2018 od 24.01.2019. godine, doneo je 27.06.2019. godine

R E Š E NJ E

ISPRAVLJA SE presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev2 1590/2018 od 24.01.2019. godine, u delu odluke o troškovima postupka, sadržane u stavu trećem izreke, tako što umesto iznosa od: „...107.690,00 dinara...“, ima biti: „...132.090,00 dinara ...“, dok u ostalom delu navedeno rešenje ostaje neizmenjeno.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Vrhovnog kasacionog suda Rev2 1590/2018 od 24.01.2019. godine, stavom prvim i drugim izreke prihvaćeno je odlučivanje o reviziji tužioca izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1 554/18 od 12.03.2018. godine, kao izuzetno dozvoljenoj, pa su preinačene nižestepene odluke i usvojen tužbeni zahtev, a tuženi je obavezan da tužiocu plati iznose bliže određene stavom drugim izreke sa pripadajućom kamatom. Stavom trećim izreke odlučeno je o troškovima celokupnog postupka.

Međutim, prilikom pismene izrade odluke, u delu odluke o troškovima postupka, sadržane u stavu trećem izreke Vrhovnog kasacionog suda, očiglednom omaškom je pogrešno naveden iznos troškova postupka koji su tužiocu dosuđeni i to u visini od 107.690,00 dinara umesto 132.090,00 dinara.

Imajući u vidu izneto, Vrhovni kasacioni sud je na osnovu ovlašćenja iz člana 362. stav 1. ZPP, odlučio kao u izreci.

Predsednik veća – sudija

Vesna Popović,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić