Rev2 1597/2019 posebna revizija

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rev2 1597/2019
25.12.2020. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Jelene Borovac, Branka Stanića, dr Dragiše B. Slijepčevića i Tatjane Matković Stefanović, članova veća, u parnici tužioca AA iz ..., BB iz ... i VV iz ..., čiji su punomoćnici Jelena Galić i Sandra Jovičić, advokati iz ..., protiv tužene Republike Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, koju zastupa Državno pravobranilaštvo - Odeljenje u Novom Sadu, radi isplate, odlučujući o reviziji tužene izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1 2934/18 od 14.01.2019. godine, u sednici održanoj 25.12.2019. godine, doneo je

R E Š E NJ E

NE PRIHVATA SE odlučivanje o reviziji tužene izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1 2934/18 od 24.01.2019. godine, kao izuzetno dozvoljenoj.

ODBACUJE SE kao nedozvoljena revizija tužene izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1 2934/18 od 14.01.2019. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Osnovnog suda u Novom Sadu P1 539/17 od 27.09.2018. godine, odbijen je prigovor stvarne nenadležnosti tog suda. Tužbeni zahtev tužilaca je delimično usvojen i obavezana tužena da im na ime razlike plate zbog neisplaćenog uvećanja plate za rad noću, prekovremeni rad i rad u dane državnih praznika kao i na ime razlike između pripadajuće i isplaćene naknade troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada za period od 23.03.2014. do 23.03.2017. isplati iznose na ime glavnog duga sa zateznom kamatom od dospelosti pa do isplate i iznose na ime zatezne kamate bliže utvrđene u izreci prvostepene presude kao i da im naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 202.305,00 dinara sa zateznom kamatom od dana izvršnosti presude do isplate. Preko dosuđenih iznosa tužbeni zahtevi tužilaca su odbijeni.

Presudom Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1 2934/18 od 14.01.2019. godine, odbijena je žalba tužene i potvrđena prvostepena presuda u usvajajućem delu i u delu u kojem je odbijen prigovor stvarne nenadležnosti suda.

Protiv pravnosnažne presude donesene u drugom stepenu tužena je izjavila reviziju zbog pogrešne primene materijalnog prava na osnovu člana 404. ZPP.

Odlučujići o dozvoljenosti revizije na osnovu člana 404. ZPP (''Službeni glasnik RS'' br. 72/11... 55/14) Vrhovni kasacioni sud je našao da nisu ispunjeni uslovi za odlučivanje o reviziji tužene kao izuzetno dozvoljenoj jer presuđenjem u ovoj parnici nije odstupljeno od sudske prakse u kojoj je raspravljeno pitanje prava policajaca i ovlašćenih službenih lica na uvećanu platu za vreme noćnog rada, prekovremenog rada, rada u državnih praznika koji nije priznat kroz dodatni koeficijent za obračun plate tužiocu. Kako je drugostepena presuda doneta u skladu sa usaglašenom sudskom praksom, prihvatanje odlučivanja o reviziji tužene kao izuzetno dozvoljenoj ne bi uticalo na drugačiji ishod spora, zbog čega je primenom odredbe člana 404. ZPP odlučeno kao u stavu prvom izreke.

Po članu 403. stav 3. ZPP, revizija nije dozvoljena u imovinskopravnim sporovima ako vrednost predmeta spora pobijanog dela ne prelazi dinarsku protivvrednost od 40.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe.

Tužba u ovoj parnici podneta je 23.03.2017. godine. Vrednost predmeta spora za svakog od tužilaca koji nisu jedinstveni suparničari je ispod dinarske protivvrednosti od 40.000 evra.

Kako vrednost predmeta spora pobijanog dela ne prelazi dinarsku protivvrednost od 40.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe, revizija tužene nije dozvoljena.

Na osnovu člana 413. ZPP Vrhovni kasacioni sud je odlučio kao u stavu drugom izreke.

Predsednik veća sudija

Zvezdana Lutovac,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić