Rev2 1623/2015 naknada štete

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rev2 1623/2015
12.10.2015. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Jasminke Stanojević i Biljane Dragojević, članova veća, u parnici tužioca D.B. iz B., čiji je punomoćnik M.M., advokat iz B., protiv tužene Republike Srbije, Ministarstvo finansija i privrede – Poreska uprava, koju zastupa Državno pravobranilaštvo, Beograd, radi naknade štete, odlučujući o reviziji tužioca izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž1 2307/14 od 27.02.2015. godine, u sednici održanoj 12.10.2015. godine, doneo je

R E Š E NJ E

ODBACUJE SE kao nedozvoljena revizija tužioca izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž1 2307/14 od 27.02.2015. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu P 39065/13 od 17.03.2014. godine, stavom prvim izreke, odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtev tužioca kojim je tražio da se obaveže tužena da mu isplati novčani iznos od 370.000,00 dinara na ime nematerijalne štete nastale usled nezakonitih odluka tužene i to iznos od 300.000,00 dinara zbog povrede časti i ugleda, kao i iznos od 70.000,00 dinara za pretrpljeni strah. Stavom drugim izreke obavezan je tužilac da tuženom nadokanadi troškove parničnog postupka od 13.500,00 dinara.

Apelacioni sud u Beogradu je presudom Gž1 2307/14 od 27.02.2015. godine odbio kao neosnovanu žalbu tužioca i potvrdio prvostepenu presudu.

Protiv pravnosnažne presude donesene u drugom stepenu tužilac je blagovremeno izjavio reviziju zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primene materijalnog prava.

Vrhovni kasacioni sud je ispitao dozvoljenost revizije na osnovu člana 410. stav 2. tačka 5. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 72/11) i člana 13. u vezi sa članom 23. stav 1. i 3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 55/2014) i našao da revizija tužioca nije dozvoljena.

Prema članu 13. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama ZPP („Službeni glasnik RS“, broj 55/2014), kojim je izmenjena odredba člana 403. ZPP, Republika Srbija propisano je da revizija nije dozvoljena u imovinskopravnim sporovima ako vrednost predmeta spora pobijanog dela ne prelazi dinarsku protivvrednost od 40.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe.

Prelaznom odredbom člana 23. stav 1. Zakon o izmenama i dopunama ZPP, propisano je da postupak koji je započet po Zakonu o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 72/11), a nije okončan pre stupanja na snagu ovog zakona, sprovešće se po odredbama ovog zakona. Prema stavu 3. istog člana, revizija je dozvoljena u svim postupcima u kojima vrednost spora pobijanog dela prelazi dinarsku protivvrednost od 40.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe, koji nisu pravnosnažno rešeni do dana stupanja na snagu ovog zakona.

U konkretnom sporu, tužba radi naknade štete podneta je 14.10.2013. godine. Vrednost predmeta spora pobijanog dela pravnosnažne presude iznosi 370.000,00 dinara. Spor je pravnosnažno okončan drugostepenom presudom donetom 27.02.2015. godine.

Kako vrednost predmeta spora pobijanog dela ne prelazi iznos od 40.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe (iznosi 3.244 evra) revizija tužioca nije dozvoljena.

Iz iznetih razloga, Vrhovni kasacioni sud je na osnovu člana člana 413. ZPP, odlučio kao u izreci.

Predsednik veća - sudija

Ljubica Milutinović, s.r.