Rev2 2645/2018 zarada

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rev2 2645/2018
28.02.2019. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Zorane Delibašić, Branislava Bosiljkovića, Spomenke Zarić i Božidara Vujičića, članova veća, u parnici tužilje AA iz ..., koju zastupa Dobrica Lazić, advokat iz ..., protiv tuženog Kliničkobolničkog Centra Priština sa sedištem u Gračanici, radi naknade štete, odlučujući o reviziji tužilje izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Nišu Gž1 broj 1532/17 od 28.11.2017. godine, u sednici veća održanoj dana 28.02.2019. godine, doneo je

R E Š E NJ E

DOZVOLJAVA SE odlučivanje o reviziji tužilje kao o izuzetno dozvoljenoj izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Nišu Gž1 broj 1532/17 od 28.11.2017. godine.

UKIDAJU SE presuda Apelacionog suda u Nišu Gž1 broj 1532/17 od 28.11.2017. godine i presuda Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici - Sudska jedinica Gračanica P1 broj 232/13 od 16.02.2017. godine i predmet SE VRAĆA prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici - Sudska jedinica Gračanica P1 broj 232/13 od 16.02.2017. godine, odbijen je tužbeni zahtev tužilje za isplatu neisplaćene zarade za period od 01.07.2012. godine do 30.09.2013. godine u iznosima i sa kamatom kao u izreci presude. Drugim stavom izreke odbijen je tužbeni zahtev kojim je tužilja tražila uplatu odgovarajućih poreza i doprinosa nadležnim fondovima PIO, kao i naknadu troškova parničnog postupka u iznosu od 131.725,00 dinara.

Presudom Apelacionog suda u Nišu Gž1 broj 1532/17 od 28.11.2017. godine, odbijena je kao neosnovana žalba tužilje AA iz ... i potvrđena je prvostepena presuda.

Protiv pravnosnažne presude donesene u drugom stepenu tužilja je blagovremeno izjavila reviziju, pozivajući se na odredbu člana 404. stav 1. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 72/11 ... 55/14).

Odredbom člana 404. ZPP propisano je da se posebna revizija može izjaviti zbog pogrešne primene materijalnog prava i protiv drugostepene presude koja se ne bi mogla pobijati revizijom, ako je po oceni Vrhovnog kasacionog suda, potrebno razmotriti pravna pitanja od opšteg interesa ili u interesu ravnopravnosti građana, radi ujednačavanja sudkse prakse, kao i kada je potrebno novo tumačenje prava.

Prema činjeničnom stanju utvrđenom u postupku koji je prethodio donošenju pravnosnažne presude tužilja je u radnom odnosu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Tužilja i tuženi zaključili su ugovor o radnom angažovanju u zvanju nastavnika i saradnika u zdravstvenoj delatnosti od 24.07.2012. godine. U odredbi člana 2. stav 3. Ugovora predviđeno je da će obim radnog angažovanja tužilje sporazumno utvrđivati Medicinski fakultet i tuženi Kliničko-bolnički Centar, uvažavajući potrebe nastave, naučne i zdravstvene delatnosti i da se to ne može vršiti jednostrano. Rešenje o radnom angažovanju tužilje direktor tuženog Centra za obavljanje zdravstvene delatnosti doneo je 09.12.2009. godine, odnosno pre nego što je zaključen ugovor o radnom angažovanju nastavnika i saradnika u zdravstvenoj delatnosti. Posle zaključenja ugovora od 24.07.2012. godine nije doneto bilo kakvo rešenje o radnom angažovanju tužilje niti je postojao sporazum o utvrđivanju mogućnosti njenog radnog angažovanja između poslodavca, tužilje i tuženog.

Polazeći od ovako utvrđenog činjeničnog stanja primenom pravila o teretu dokazivanja sadržanom u članu 231. ZPP, nižestepeni sudovi su zaključili da tužilja nije dokazala rešenjem o radnom angažovanju da je bila radno angažovana kod tuženog radi obavljanja poslova iz svoje delatnosti.

Ovakav pravni zaključak prvostepenog suda ne može se prihvatiti kao pravilan jer iz pregleda broja fakturisanih usluga koji se nalaze u spisima, koje nižestepeni sudovi nisu cenili, proizlazi da je tužilja radila i kao ... kod tuženog, odnosno kao klinički lekar.

Tužilja se nalazi u istoj pravnoj situaciji kao i drugi profesori na Univerzitetu, koji pored nastave obavljaju i kliničku praksu, pa je Vrhovni kasacioni sud utvrdio da je saglasno članu 404. stav 1. ZPP, revizija dozvoljena radi ujednačaanja sudske prakse zbog čega je ukinuo nižestepene presude kao u izreci ove presude u prvom i drugom stavu.

U ponovnom postupku prvostepeni sud će razmotriti pravno pitanje i činjenice koje u dosadašnjem toku postupka nisu utvrđene na koje je ukazao revizijski sud pa će doneti novu, pravilnu odluku.

Na osnovu izloženog, Vrhovni kasacioni sud je primenom čl. 416. stav 2. ZPP doneo odluku kao u izreci rešenja.

Ukinuta je i odluka o troškovima postupka jer zavisi od ishoda spora primenom čl. 165. stav 3. ZPP.

Predsednik veća - sudija

Branislava Apostolović, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić