Rev2 347/2019 3.5.16.2; rokovi za zaštitu prava

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rev2 347/2019
13.03.2020. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, sudija Zvezdana Lutovac, predsednik veća, u parnici tužioca AA iz ..., čiji je punomoćnik Nemanja Lukić, advokat iz ..., protiv tužene Republike Srbije-Ministarstvo unutrašnjih poslova, čiji je zastupnik Državno pravobranilaštvo iz Beograda, radi utvrđenja i isplate, dana 13.03.2020. godine, doneo je

R E Š E NJ E

ISPRAVLJA SE presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev2 347/2019 od 12.12.2019. godine, u izreci u pogledu označenog meseca za isplatu zarada,tako što u sedmom redu izreke, umesto „jul“ treba da stoji  „jun“ (2013 godine).

O b r a z l o ž e nj e

Apelacioni sud u Beogradu je aktom od 06.03.2020. godine, vratio svoje i spise Prvog osnovnog suda u Beogradu P1 2913/2015 radi eventualne ispravke presude Vrhovnog kasacionog suda Rev2 347/19.

Vrhovni kasacioni sud je našao da je predlog za ispravku presude osnovan, u smislu člana 362. Zakona o parničnom postupku, jer je u izreci presude načinjena očigledna greška u pisanju u pogledu označenog meseca za isplatu zarada tako što je umesto „jun“ napisano „jul“.

Iz navedenih razloga, Vrhovni kasacioni sud je odlučio kao u izreci, na osnovu člana 362. ZPP.

Predsednik veća-sudija

Zvezdana Lutovac,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić