Rev2 375/2023 3.19.1.25.1.4

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rev2 375/2023
12.04.2023. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragane Marinković, predsednika veća, Marine Milanović, Zorice Bulajić, Vesne Stanković i Radoslave Mađarov, članova veća, u parnici tužilaca AA iz ..., BB iz ..., VV iz ..., GG iz ..., DD iz ..., ĐĐ iz ..., EE iz ... i ŽŽ iz ..., koje zastupa punomoćnik Marija Joksović, advokat iz ..., protiv tužene Republike Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije u Šapcu, Sektor za vanredne situacije, koju zastupa Državno pravobranilaštvo, Odeljenje u Valjevu, radi isplate, odlučujući o reviziji tužene izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1 2503/22 od 04.08.2022. godine, u sednici održanoj 12.04.2023. godine, doneo je

R E Š E NJ E

NE PRIHVATA SE odlučivanje o reviziji tužene izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1 2503/22 od 04.08.2022. godine, kao izuzetno dozvoljenoj.

ODBACUJE SE, kao nedozvoljena, revizija tužene izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1 2503/22 od 04.08.2022. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Osnovnog suda u Šapcu P1 94/19 od 02.02.2022. godine, stavom prvim i drugim izreke, obavezana je tužena da: tužiocima po osnovu uvećane plate za pripravnost, za period od 01.04.2016. godine do 29.03.2019. godine, isplati dosuđene iznose i iznose obračunate zatezne kamate od dospelosti svakog pojedinačnog mesečnog iznosa do 30.11.2020. godine; da tužiocu GG na ime troškova za dolazak i odlazak sa rada, za isti period, isplati 68.180,00 dinara sa zateznom kamatom od 01.12.2020. godine do isplate; da tužiocima na ime zatezne kamate, zbog kašnjenja u isplati naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada, za isti period, isplati dosuđene iznose; kao i da za tužioce uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje nadležnim ustanovama na dosuđene iznose uvećane plate po osnovu pripravnosti. Stavom trećim, četvrtim i petim izreke, odbijen je deo zahteva tužilaca za isplatu uvećane plate za pripravnost, preko dosuđenih a do traženih iznosa sa kamatom; uglavničenu kamatu za period od dospeća svakog pojedinačnog mesečnog iznosa do 16.10.2020. godine; kao i deo zahteva za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na odbijeni deo uvećane plate za pripravnost. Stavom šestim izreke, utvrđen je prekid postupka u odnosu na tužioca AA iz ... zbog smrti tužioca. Stavom sedmim izreke, obavezana je tužena da tužiocima naknadi troškove postupka u iznosu od 165.832,00 dinara i iznose dosuđene svakom tužiocu na ime takse na tužbu i presudu sa kamatom od izvršnosti presude do isplate. Stavom osmim izreke, odbijen je zahtev tužilaca za naknadu troškova postupka preko dosuđenih iznosa do traženog iznosa od 4.312.416,00 dinara sa kamatom.

Presudom Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1 2503/22 od 04.08.2022. godine, žalbe stranaka su odbijene i prvostepena presuda u usvajajućem i odbijajućem delu potvrđena.

Protiv pravnosnažne presude donete u drugom stepenu reviziju je blagovremeno izjavila tužena, zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primene materijalnog prava, sa predlogom da se o istoj raspravlja kao o posebnoj reviziji (član 404. ZPP).

Primenom člana 404. stav 1. ZPP („Službeni glasnik RS“ broj 72/11 i 55/14), posebna revizija se može izjaviti zbog pogrešne primene materijalnog prava i protiv drugostepene presude koja se ne bi mogla pobijati revizijom, ako je po oceni Vrhovnog kasacionog suda, potrebno razmotriti pravna pitanja od opšteg interesa ili u interesu ravnopravnosti građana, radi ujednačavanja sudske prakse, kao i ako je potrebno novo tumačenje prava. Prema stavu 2. istog člana, ispunjenost uslova za izuzetnu dozvoljenost revizije Vrhovni kasacioni sud ceni u veću od pet sudija.

Predmet tražene pravne zaštite je isplata na ime pripravnosti (i doprinosa po tom osnovu) i troškova prevoza, a pravnosnažnom presudom je utvrđeno da je deo tužbenog zahteva, koji se pobija revizijom, osnovan. O ovom pravu tužilaca, sudovi su odlučili uz primenu materijalnog prava koje je u skladu sa pravnim shvatanjem izraženim kroz odluke Vrhovnog kasacionog suda, u kojima je odlučivano o istovetnim zahtevima tužilaca, sa istim ili sličnim činjeničnim stanjem i pravnim osnovom, pa u konkretnom slučaju ne postoji potreba za razmatranjem pravnih pitanja od opšteg interesa ili u interesu ravnopravnosti građana, kao ni potreba ujednačavanja sudske prakse ili novog tumačenja prava, što znači da nisu ispunjeni uslovi iz člana 404. stav 1. ZPP, zbog čega je odlučeno kao u stavu prvom izreke.

Ispitujući dozvoljenost revizije, u smislu člana 410. stav 2. tačka 5. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 72/11 i 55/14), Vrhovni kasacioni sud je našao da revizija nije dozvoljena.

Naime, odredbom člana 403. stav 3. ZPP, propisano je da revizija nije dozvoljena u imovinsko pravnim sporovima ako vrednost predmeta spora pobijanog dela ne prelazi dinarsku protivvrednost 40.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe.

Tužba radi isplate podneta je 29.03.2019. godine, a vrednost predmeta spora je 762.587,00 dinara.

Imajući u vidu odredbu člana 403. stav 3. ZPP, te da vrednost predmeta spora pobijanog dela ne prelazi dinarsku protivvrednost 40.000 evra, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe, to u konkretnom slučaju revizija nije dozvoljena.

Na osnovu člana 413. ZPP, Vrhovni kasacioni sud je odlučio kao u stavu drugom izreke.

Predsednik veća - sudija

Dragana Marinković,s.r.

Za tačnost otpravka

upravitelj pisarnice

Marina Antonić