Rev2 666/2015 neizvršenje radne obaveze

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rev2 666/2015
09.10.2015. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Ljubice Milutinović, predsednika veća, Biljane Dragojević i Slađane Nakić- Momirović, članova veća, u parnici tužioca M.Ž. iz V., čiji je punomoćnik M.Đ., advokat iz V., protiv tuženog E a.d. V., koga zastupa R.V., advokat iz V., radi poništaja rešenja o otkazu ugovora o radu i vraćanju na rad, odlučujući o reviziji tužioca izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž1 6649/12 od 10.10.2014. godine, u sednici održanoj 09.10.2015. godine, doneo je

P R E S U D U

ODBIJA SE kao neosnovana revizija tužioca izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž1 6649/12 od 10.10.2014. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Osnovnog suda u Valjevu P1 1081/10 od 03.02.2011. godine, stavom prvim izreke, odbijen je tužbeni zahtev tužioca kojim je tražio da se poništi rešenje tuženog br. 492 od 09.07.2010. godine, da se obaveže tuženi da ga vrati na rad na poslove čuvara vatrogasca i prizna mu sva prava iz radnog odnosa. Stavom drugim izreke, odlučeno je o troškovima postupka.

Presudom Apelacionog suda u Beogradu Gž1 6649/12 od 10.10.2014. godine, stavom prvim izreke, odbijena je kao neosnovana žalba tužioca i potvrđena prvostepena presuda. Stavom drugim i trećim izreke, odlučeno je o troškovima postupka.

Protiv pravnosnažne presude donesene u drugom stepenu tužilac je izjavio reviziju zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primene materijalnog prava.

Ispitujući pravilnost pobijane presude u smislu člana 399. ZPP (''Službeni glasnik RS'' 125/04, 111/09), koji se primenjuje na osnovu člana 506. stav 1. ZPP (''Službeni glasnik RS'' 72/11) Vrhovni kasacioni sud je našao da revizija nije osnovana.

U postupku nije učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 2. tačka 9. ZPP na koju revizijski sud pazi po službenoj dužnosti.

Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tužilac je bio u radnom odnosu kod tuženog i prema aneksu ugovora o radu od 03.08.2009. godine obavljao je poslove na radnom mestu čuvar vatrogasac u RJ K.. Direktor sektora podrške kod tuženog je 19.06.2010. godine u periodu između od 02,00 do 03,00 sata ujutru vršio kontrolu u Radnoj jedinici K.. Tom prilikom je zatekao tužioca kako spava na radnom mestu u portirnici na kojoj su bila zatvorena vrata, ugašeno svetlo i visoka temperatura, jer je radila električna peć. Rešenjem direktora tuženog od 09.07.2010. godine tužiocu je otkazan ugovor o radu zbog nesavesnog i nemarnog izvršavanja radnih dužnosti. Prethodno je tužiocu 01.07.2010. godine uručeno upozorenje o postojanju razloga za otkaz. Upozorenje je dostavljeno na mišljenje i sindikatu koji se izjasnio na upozorenje.

Kod ovako utvrđenog činjeničnog stanja, pravilno su nižestepeni sudovi primenili materijalno pravo kada su odbili zahtev tužioca za poništaj rešenja kao nezakonitog.

Prema opisu poslova radnog mesta tužioca čuvar vatrogasac u RJ K. čuva imovinu koja mu je poverena u krugu RJ K., odgovara za svaku nestalu stvar u vreme njegovog dežurstva, evidentira svaki ulazak vozila u krug RJ K., upisuje u knjigu dežurstva tačno vreme ulaska i izlaska vozila, registracioni broj vozila, pregleda teret koji se unosi ili iznosi iz tog kruga i proverava kome je teret upućen i od strane koga, kapiju na krugu mora držati obavezno zatvorenu i otvarati i zatvarati po potrebi, stara se da vozila trećih lica koja su bez naloga upućena u tu RJ ne ulaze u krug bez posebnog odobrenja direktora preduzeća, obilazi i nadgleda objekte, inventar, mašine i drugo, budno pazi da ne dođe do požara, a ukoliko do toga dođe propisan je način postupanja, prilikom smene dužan je da upozna narednog čuvara o svim zapažanjima i pojavama u krugu koje su neuobičajene.

Ugovorom o radu u članu 16. stav 1. alineja 3 utvrđeno je da otkazni razlog predstavlja nepoštovanje navedenih radnih obaveza.

Imajući u vidu da je u postupku pred nižestepenim sudovima utvrđeno (a utvrđeno činjenično stanje se po članu 398. stav 2. ZPP u postupku po reviziji ne može osporavati) da je tužilac učinio povredu radne obaveze odnosno da je postupao suprotno opisu svog radnog mesta, pravilan je zaključak nižestepenih sudova da je na taj način tužilac učinio povredu radne obaveze koja mu je stavljena na teret. Kako je procedura otkaza sprovedena u skladu sa čl. 180. i 181. Zakona o radu, po pravilnoj oceni nižestepenih sudova ne postoje uslovi za poništaj ovako donetog rešenja.

Na osnovu člana 405. ZPP odlučeno je kao u izreci.

Predsednik veća sudija

Ljubica Milutinović,s.r.