Rev2 898/2015 jubilarna nagrada

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Rev2 898/2015
05.11.2015. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branka Stanića, Gordane Ajnšpiler-Popović, Jelene Borovac i Zvezdane Lutovac, članova veća, u parnici po tužbi tužioca A.J. iz S., koga zastupa punomoćnik S.A.N., advokat iz S., protiv tužene Republike Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova Beograd, koju zastupa Državno pravobranilaštvo, radi isplate, odlučujući o reviziji tužene, izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1 br. 125/15 od 28.01.2015.godine, u sednici veća održanoj dana 05.11.2015.godine, doneo je

R E Š E NJ E

NE PRIHVATA SE odlučivanje o reviziji tužene kao o posebnoj reviziji.

ODBACUJE SE kao nedozvoljena revizija tužene Republike Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Beograd, izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž1 br. 125/15 od 28.01.2015.godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Osnovnog suda u Subotici P1 689/13 od 21.10.2014.godine, tužbeni zahtev je delimično usvojen, te je obavezana tužena da tužiocu na ime jubilarne nagrade isplati novčani iznos od 17.700,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 16.02.2009.godine. Tužbeni zahtev tužioca radi isplate jubilarne nagrade preko dosuđenog iznosa, a do traženog iznosa od 61.571,74 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 16.02.2009.godine je odbijen. Tužba prema tuženoj Vladi Republike Srbije je odbačena. Obavezana je tužena da tužiocu naknadi troškove postupka u iznosu od 8.471,40 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od presuđenja do ispalte. Preko dosuđenog iznosa zahtev za naknadu troškova postupka je odbijen.

Apelacioni sud u Novom Sadu je pobijanom presudom Gž1 br. 125/15 od 28.01.2015.godine odbio žalbe parničnih stranaka i potvrdio prvostepenu presudu Osnovnog suda u Subotici P1 br. 689/13 od 21.10.2014.godine u pobijanom odbijajućem i pobijanom usvajajućem delu.

Protiv pravnosnažne drugostepene presude reviziju je izjavila tužena zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka i pogrešne primene materijalnog prava. Reviziju je izjavila na osnovu člana 404. stav 1. ZPP, jer smatra celishodnim da Vrhovni kasacioni sud razmotri pravna pitanja od opšteg interesa i to da li je pre pokretanja parnice za isplatu jubilarne nagrade obavezno vođenje postupka zaštite prava iz rada pred organima poslodavca.

Odredbom člana 404. ZPP („Službeni glasnik RS“ br. 72/11 i 55/14) propisano je da je revizija izuzetno dozvoljena zbog pogrešne primene materijalnog prava i protiv drugostepene presude koja ne bi mogla da se pobija revizijom, ako je po oceni Vrhovnog kasacionog suda potrebno da se razmotre pravna pitanja od opšteg interesa ili pravna pitanja u interesu ravnopravnosti građana, radi ujednačavanja sudske prakse, kao i ako je potrebno novo tumačenje prava (posebna revizija). O dozvoljenosti i osnovanosti posebne revizije odlučuje Vrhovni kasacioni sud u veću od pet sudija.

Postupajući u smislu navedene zakonske odredbe, Vrhovni kasacioni sud je ocenio da posebna revizija tužene nije dozvoljena, jer u konkretnom slučaju ne postoji potreba da se razmotre pravna pitanja od opšteg interesa ili pravna pitanja u interesu ravnopravnosti građana, niti je potrebno novo tumačenje prava, a ni ne ukazuje se na potrebu ujednačavanja sudske prakse, jer se ne navode druge odluke u istoj činjeničnoj i pravnoj situaciji u kojima je drugačije odlučeno.

Vrhovni kasacioni sud je ispitao dozvoljenost revizije tužene i primenom odredbe člana 403. stav 3. ZPP u vezi sa članom 23. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama ZPP („Službeni glasnik RS“ br. 55/14) i odlučio da revizija tužene nije dozvoljena.

Tužba je u predmetnom sporu podneta 08.11.2013.godine sa zahtevom za isplatu jubilarne nagrade u iznosu od 58.458,24 dinara. Podneskom od 09.04.2014.godine tužba je preinačena povećanjem tužbenog zahteva na iznos od 61.571,74 dinara, od čega je tužbeni zahtev usvojen za iznos od 17.700,00 dinara, što predstavlja vrednost predmeta spora pobijanog dela pravnosnažne presude, a koji iznos predstavlja dinarsku protivvrednost 153,29 evra, što je ispod zakonom propisanog revizijskog cenzusa, od preko 40.000 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan podnošenja tužbe, zbog čega revizija tužene nije dozvoljena.

Na osnovu izloženog i člana 413. ZPP Vrhovni kasacioni sud je odbacio reviziju tužene kao nedozvoljenu.

Predsednik veća-sudija

Branislava Apostolović,s.r.