Saopštenje od 10.07.2013.

U nastavku saradnje koju Vrhovni kasacioni sud i Visoki savet sudstva imaju sa Misijom OEBS-a u Srbiji, na sastanku je posebno istaknuta potreba da se nastavi sa radom na Projektu „Institucionalizacija službi za pomoć i podršku oštećenima i svedocima“.

Dragomir Milojević je predstavnike OEBS-a upoznada da je u Izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova predviđeno da se sudskoj upravi viših sudova, kao i drugih sudova koje odredi Visoki savet sudstva, može se organizovati služba za pružanje podrške i pomoći svedocima i oštećenima. Ova dopuna Zakona o uređenju sudova je dobar korak ka usaglašavanju našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU i u skladu je sa Direktivom Saveta EU iz oktobra 2012. godine o uspostavljanju minimuma standarda o pravima, podršci i zaštiti žrtava krivičnih dela, istakao je v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Pored toga, Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa 2013-2018, u okviru 2. načela: Nepristrasnost i kvalitet pravde, definisan je strateški cilj: Uspostavljanje službi za pomoć i podršku oštećenima i svedocima u tužilaštvima i sudovima. Radi realizacije ove smernice neophodna će biti dalja pomoć međunarodne zajednice, podrška eksperata EU, kroz razmenu iskustava iz ove oblasti.

V.f. predsednika suda je na sastanku predočio prioritete Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva u narednom periodu, imajući u vidu da je doneta Nacionalna strategija reforme pravosuđa 2013-2018, i upoznao ih sa aktivnostima koje će se preduzimati u cilju implementacije Akcionog plana.

Zajednički je zaključak da se saradnja sa Misijom OEBS-a dobro realizuje na sprovođenju projekta pomoći disciplinskom tužiocu, njegovom efikasnijem radu i organizaciji rada, kao i na radu na izradi Nacrta pravilnika o vrednovanju rada sudija i predsednika sudova, na čemu će se i dalje insistirati. Do sada su prikupljeni komentari OEBS-a, EK kao i komentari sudova, koje će Visoki savet sudstva analizirali i uzeti ozbiljno u razmatranje u daljem radu, istakao je Dragomir Milojević.