Saopštenje Opšte sednice, od 11. marta 2013.

S A O P Š T E NJ E

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 11. marta 2013. godine, većinom glasova prisutnih sudija, predložila je za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Nikolu Stanojevića, sudiju Vrhovnog suda Srbije u penziji.

Predlog će sutra biti dostavljen Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Predsedavajući Opšte sednice

V.f. predsednika
Vrhovnog kasacionog suda
Dragomir Milojević

U Beogradu, 11.03.2013.godine