Savetovanje sudija „Sudijski dani - 2015“

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održano je od 14. do 17. oktobra 2015. godine u Vrnjačkoj Banji.

Teme savetovanja bile su: Pravosuđe danas, Zakoni i njihova primena i Aktuelna sporna pitanja u sudskoj praksi.

Savetovanje je otvorio predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević.

Svečanom otvaranju Savetovanja, prisustvovali su predstavnici najviših sudskih instanci iz zemalja regiona - iz Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske i Vrhovnog suda Republike Makedonije, predstavnici državnih organa i institucija, dekani i profesori pravnih fakulteta, predstavnici međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, strukovnih udruženja i eminentni pravni stručnjaci.

Nakon pozdravnih reči i otvaranja Savetovanja, predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, obratio se prisutnima uvodnim izlaganjem sa osvrtom na aktuelna pitanja koja su pred pravosuđem Srbije.

Predsednik Milojević je istakao, da su dobre pravosudne institucije od ključnog značaja za razvoj i održivost jednog društva, da usvajanje jasnih zakona i njihova dosledna primena, kao i uspostavljanje pravosudnih institucija zasnovanih na dobro utvrđenim osnovnim načelima, doprinose efikasnijem i kvalitetnijem ostvarivanju principa pravičnog suđenja i dostupnosti pravde.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, je naglasio da se od sudova očekuje ne samo da budu nezavisni u radu, da postupaju jednako prema svima, da podržavaju vladavinu prava i štite ljudska prava, već i da budu efikasni u svom radu.

Na svečanom otvaranju Savetovanja, prisutne su pozdravili i poželeli uspešan rad, ministar pravde Nikola Selaković, predsednica Ustavnog suda  Vesna Ilić-Prelić, ambasador Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, šef Misije OEBS u Srbiji, ambasador Peter Burkhard, ambasador Kraljevine Holandije Hendrik van den Dool, sudija suda Bosne i Hercegovine Branko Perić, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske Staka Gojković, sudija Vrhovnog suda Republike Makedonije Zirap Limani i predsednik Skupštine opštine Vrnjačka Banja Rodoljub Džamić.

U okviru plenarnog zasedanja, Glavni sudija Južnog okruga države Florida, Kevin Michael Moore, govorio je o integritetu i nezavisnosti sudija.

Sudije su na Savetovanju, predstavile referate i diskutovale u krivičnoj, građanskoj, upravnoj i prekršajnoj sekciji, učestvovale na brojnim okruglim stolovima („O krivičnom zakoniku“, „O sudskoj zaštiti uzbunjivača“, „O zakoniku o krivičnom postupku“, „O novom radnom zakonodavstvu“, „O spornim pitanjima izvršnog postupka“, „O povraćaju imovine i obeštećenju“, „O azilu“, „O maloletnicima“, „O privrednom pravu“, „O spornim pitanjima parničnog i vanparničnog postupka“, „O aktuelnim spornim pitanjima u primeni novog zakona o prekršajima“), prisustvovale stručnim prezentacijama i predavanjima pravnih eksperata (Dagmare Rajske, pravnika u Evropskom sudu za ljudska prava; Tomasa  M. Devinea, direktora GAP-a, Vašington, eksperta Projekta za pravosudnu reformu i odgovornu vlast USAID – JRGA; Laurencea T. Vettera, direktora Projekta za pravosudnu reformu i odgovornu vlast USAID – JRGA; Kevina Michael Moorea, glavnog sudije Južnog okruga države Florida, SAD).

U okviru plenarne sednice građanske i upravne sekcije, obeležen je Evropski dan civilne pravde, (25. oktobar), koji je ustanovljen 2003. godine a obeležava se u državama članicama Saveta Evrope, sa ciljem da se građani informišu o svojim pravima i obavezama u ostvarivanju sudske zaštite.

Drugog radnog dana Savetovanja održan je sastanak predsednika Vrhovnog kasacionog suda sa predsednicima svih sudova opšte i posebne nadležnosti. Radno predsedništvo sačinjavali su predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević i njegovi zamenici, sudija Janko Lazarević i Snežana Andrejević. Prvom delu sastanka presustvovao je i ministar pravde Republike Srbije, Nikola Selaković. Na sastanku je razmotren devetomesečni izveštaji o radu sudova (od 01.01.2015. do 30.09.2015. godine)  i razmatrana su aktuelna pitanja u sudstvu. U okviru drugog dela sastanka, predsednici sudova su prisustvovali prezentacijama, prvo,  Laurencea T. Vettera, direktora Projekta JRGA (u okviru USAID-a), koji je predstavio SIPRES - Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast, čija će se analiza očekivanih rezultata primenjivati u prekršajnim sudovima od 01. januara 2016. godine, zatim je Kevin Michael Moore, glavni sudija Južnog okruga država Florida, predstavio Priručnik za sudije u njihovom radu i iskustva američkih sudija, sudija Sylvan Sobel, je takođe predstavio Priručik za sudije, ali samo prvostepenih sudova. O ujednačavanju sudske prakse i publikaciji sa istim nazivom govorila je Ivana Ramadanović, ispred Misije OEBS u Srbiji, a o predstojećim obavezama predsednika sudova u vezi primene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, izlagala je predsednik Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u Vrhovnom kasacionom sudu, sudija Ljubica Milutinović.   

Na Savetovanju je u okviru krivične sekcije predstavljen Priručnik za krivični postupak (BENCHBOOK).

U okviru Godišnjeg savetovanja sudija, Vrhovni kasacioni sud je 16. oktobra 2015. godine, uz podršku Multidonatorskog povereničkog fonda, organizovao radni sastanak sudijskih pomoćnika viših sudova, posvećen ujednačavanju sudske prakse. O ulozi Vrhovnog kasacionog suda u procesu ujednačavanja sudske prakse, organizaciji i radu odeljenja sudske prakse i iskustvima govorili su sudije Vrhovnog kasacionog suda i predstavnici međunarodnih organizacija koje podržavaju ove aktivnosti. U diskusiji su učestvovali sudijski pomoćnici koji su iznosili svoje predloge i sugestije. U cilju jačanja kapaciteta sudijskih pomoćnika kao nosilaca procesa ujednačavanja sudske prakse, na sastanku se govorilo o dosadašnjim i budućim aktivnostima Vrhovnog kasacionog suda i  donošenju dokumenata i to: Plana aktivnosti Vrhovnog kasacionog suda radi ujednačavanja sudske prakse i Sporazuma predsednika apelacionih sudova o organizaciji, mestu i vremenu održavanja zajedničkih sednica. Na sastanku je bilo reči i o realizaciji Sporazuma, usaglašavanju pravnih stavova i neophodnosti usklađivanja sudske prakse sa praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Kada se sumiraju prvi utisci Godišnjeg savetovanja sudija, može se zaključiti da je otvoreno i razmatrano niz značajnih tema za sudstvo danas i da je učešće po sekcijama i okruglim stolovima nesumnjivo značajano za dalji rad sudija u krivičnoj, građanskoj, upravnoj i prekršajnoj oblasti prava. 

Organizaciju Savetovanja su pomogli Američka agencija za međunarodni razvoj - Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast, Nemačka organizacija za tehničku saradnju - GIZ, Kancelarija Saveta Evrope, Misija OEBS i Svetska banka.