Sekretarijat

regulisano čl. 48 i 49 Zakona o uređenju sudova, čl. 7 Sudskog poslovnika, čl. 42 Poslovnika o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda i čl. 7, 10 i 13 tačka 15-53 Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Vrhovnom kasacionom sudu

Zakonom o uređenju sudova propisano je da Vrhovni kasacioni sud ima Sekretarijat.

Sekretarijat pomaže predsedniku suda u sudskoj upravi, obavlja administrativne poslove za Opštu sednicu i vrši druge poslove koji su mu Poslovnikom o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda stavljeni u delokrug.

Sekretarijatom rukovodi sekretar suda, koga na predlog predsednika suda postavlja Opšta sednica. Sekretar Vrhovnog kasacionog suda ima status državnog službenika na položaju, koji u pogledu zakonskih uslova, mora da ispunjava uslove za sudiju apelacionog suda.

I Sudskim poslovnikom propisano je da u poslovima sudske uprave predsedniku suda pomaže sekretar suda, u skladu sa zakonom, ovim poslovnikom i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Vrhovnom kasacionom sudu određena su radna mesta u Sekretarijatu, kao samostalna izvršilačka radna mesta ili u okviru organizacionih jedinica:

 1. Služba za finansijsko-materijalne poslove;
 2. Odsek za informacione tehnologije;
 3. Daktilobiro;
 4. Odsek za korekturu;
 5. Odsek za bezbednost;
 6. Služba za tehničke poslove, protivpožarnu zaštitu i za bezbednost i zdravlje na radu.

Poslovi sudske uprave koje obavlja Sekretarijat su:

 • vode se upisnici sudske uprave;
 • izrađuju nacrti pojedinačnih akata u vezi prijema u radni odnos i ostvarivanja prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih u sudu, kao i nacrti pojedinačnih akata za ostvarivanje prava po osnovu rada sudija;
 • na internet stranici suda objavljuju sudske odluke i druge bitne informacije u vezi rada suda;
 • izrađuje i ažurira Informator o radu suda;
 • obavljaju informatički poslovi i poslovi na održavanju informatičke opreme;
 • obavljaju administrativni poslovi u vezi stručnog usavršavanja sudija i poslovi u vezi stručnog usavršavanja sudskog osoblja;
 • obavljaju stručni i administrativni poslovi za potrebe komisija i radnih tela u sudu;
 • vode propisane i druge ustanovljene evidencije iz raznih oblasti rada u sudu;
 • obavljaju finansijsko-materijalni i računovodstveni poslovi i poslovi javnih nabavki dobara, usluga i radova;
 • izrađuju razni izveštaji i godišnja analiza rada suda i sudova;
 • obavljaju daktilografski poslovi i lektorski poslovi;
 • vrši umnožavanje štampanog materijala;
 • vode evidencije o stručnim publikacijama, tekstovima i javnim glasilima i stara se o nabavci i distribuciji stručne literature korisnicima u sudu;
 • preduzimaju mere bezbednosti i zaštite zdravlja na radu i osiguranja zaposlenih;
 • obavljaju poslovi protivpožarne zaštite,
 • obavljaju poslovi pravosudne straže
 • obavljaju poslovi tekućeg održavanja zgrade suda;
 • sarađuje sa drugim državnim organima povodom poslova koje obavlja Sekretarijat.

Za svoj rad i rad Sekretarijata, sekretar suda odgovara predsedniku suda. Rukovodioci odseka i službi u Sekretarijatu za svoj rad i rad organizacione jedinice kojom rukovode odgovaraju sekretaru suda.

Radna mesta u Sekretarijatu, opis poslova za svako pojedinačno radno mesto i uslovi potrebni za obavljanje tih poslova, propisani su u odredbama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Vrhovnom kasacionom sudu.