Služba predsednika suda

regulisano čl. 25 Poslovnika o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda, čl.4 Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Vrhovnom kasacionom sudu

U službi predsednika suda obavljaju se stručni poslovi za predsednika suda; pripremaju se uputstva i naredbe koje donosi predsednik suda; planiraju i pripremaju međunarodni projekti; pripremaju posete Vrhovnom kasacionom sudu; obavljaju poslovi saradnje na realizaciji kontakata predsednika suda i inostranih sudova i međunarodnih institucija; poslovi za odnose sa javnošću i drugi poslovi utvrđeni u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Vrhovnom kasacionom sudu, propisano je da se u Službi predsednika suda: obavljaju stručni poslovi za predsednika suda, poslovi koji se odnose na međunarodnu saradnju, projekte i evropske integracije; izrađuju se nacrti normativnih akata suda i obavljaju stručni i administrativni poslovi za Opštu sednicu; postupa se po predstavkama i pritužbama stranaka i izrađuju analize o postupanju sudova po predstavkama i pritužbama stranaka, kada su one neposredno dostavljene ovom sudu, ili se odnose na rad sudija neposredno nižih sudova; obavljaju se poslovi komunikacije sa sudovima i građanima; prati se postupanje sudova u izvršavanju mera koje su naložili nadležni organi u postupku nadzora nad radom sudova; vrši se analiza periodičnih izveštaja o radu sudova; raspoređuju se spisi sudske uprave i odgovara na poštu predsednika suda; vodi se evidencija o sastancima i obavezama predsednika suda; organizuju se sastanci i pripremaju materijali za sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje predsednik suda; obavljaju se protokolarni poslovi za predsednika suda, poslovi prevođenja, interne revizije i drugi poslovi utvrđeni u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

Službom predsednika suda rukovodi rukovodilac Službe, koji za svoj rad i rad Službe odgovara predsedniku suda.

Rukovodilac službe je državni službenik na položaju.

Radna mesta u Službi predsednika, opis poslova za svako pojedinačno radno mesto i uslovi potrebni za obavljanje tih poslova, propisani su u odredbama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Vrhovnom kasacionom sudu.