Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 212 rezultata)
 1. Rž1 u 32/2019 ponašanje suda (relevantnih vlasti)

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 32/2019 / Datum: 13.03.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Nikoleta Vučenović, advokat iz...,... broj..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 330/18 od 04.02.2019. g ...

 2. Rž1 u 166/2018 celovitost postupka; ponašanje podnosioca predstavke

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 166/2018 / Datum: 13.03.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz...,... broj..., čiji je punomoćnik Predrag Knežević, advokat iz..., ul.... broj..., Poš. fah..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R ...

 3. Rž1 u 87/2018 ponašanje podnosioca predstavke

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 87/2018 / Datum: 31.01.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul...., koga zastupa kao punomoćnik Živko Bulat, advokat iz..., ul...., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 82/18 od 30.04.20 ...

 4. Rž1 u 134/2018 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 134/2018 / Datum: 31.01.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz...,..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 235/17 od 28.12.2017. godine, u predmetu zaštite prava na suđenje u razumnom roku, do ...

 5. Rž1 u 105/2018 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 105/2018 / Datum: 30.01.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., BB iz..., VV iz...,..., GG iz...,..., DD iz..., ĐĐ iz...,..., EE iz...,..., ŽŽ iz...,..., ZZ iz..., II iz..., JJ iz...,..., KK iz...,..., LL iz...,..., LJLJ iz..., M ...

 6. Rž1 u 107/2018 ponašanje podnosioca predstavke

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 107/2018 / Datum: 30.01.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., BB iz..., VV iz...,..., GG iz...,..., DD iz..., ĐĐ iz...,..., EE iz...,..., ŽŽ iz......, ZZ iz..., II iz..., JJ iz...,..., KK iz...,..., LL iz...,..., LJLJ iz..., MM ...

 7. Rž1 u 4/2019 celovitost postupka; značaj slučaja podnosioca predstavke

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 4/2019 / Datum: 24.01.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz...,..., čiji je punomoćnik Jovo Borić, advokat iz...,..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 313/2018 od 27.12.2018. godine, u p ...

 8. Rž1 up 2/2018 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 2/2018 / Datum: 24.01.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul...., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Prekršajnog apelacionog suda – Odeljenje u Nišu R4 OP 2/18 od 05.11.2018. godine, u predmetu zaštite ...

 9. Rž1 u 138/2018 ponašanje podnosioca predstavke

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 138/2018 / Datum: 13.11.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz...,......, BB iz...,......, VV iz...,......, GG iz...,......, DD iz...,......, ĐĐ iz...,......, EE iz...,......, ŽŽ iz...,......, ZZ iz...,......, II iz...,......, JJ iz ...

 10. Rž1 gp 2/2018 nedozvoljenost žalbe

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 2/2018 / Datum: 26.01.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Gordana Ajnšpiler-Popović, u postupku radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku predlagača “AA” iz..., koga zastupa punomoćnik Miroslav Tešić, advokat iz..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj zbog nepostupanja Pri ...

Pages