Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 250 rezultata)
 1. Rž1 u 68/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka; celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 68/2019 / Datum: 27.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., koga zastupa punomoćnik Miodrag Ignjatović, advokat iz..., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 67/2019 od 18.04.2019. godine, u ...

 2. Rž1 g 12/2019 pravni lekovi (žalba)

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 12/2019 / Datum: 27.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Jasminka Stanojević, u pravnoj stvari predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Jovan Stanojević, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Apelaciono ...

 3. Rž g 9/2019 izvršenje sudskih odluka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž g / Br. predmeta: 9/2019 / Datum: 27.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Jelene Borovac, članova veća, u predmetu predlagača AA i BB iz..., koje zastupa punomoćnik Rešat Čakara, advokat iz..., radi zaštite prava na ...

 4. Rž1 u 79/2019 pravni lek za ubrzaanje postupka; celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 79/2019 / Datum: 25.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... broj..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 147/2019 od 22.05.2019. godine, u predmetu zaštite prava na suđenje u raz ...

 5. Rž1 u 80/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 80/2019 / Datum: 21.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br.., čiji je punomoćnik Milica Spasojević, advokat iz..., ul.... br..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog ...

 6. Rž1 u 74/2019 pravni lek ubrzanje postupka; celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 74/2019 / Datum: 19.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz...,......, koga zastupa punomoćnik Miodrag Ignjatović, advokat iz...,......, odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 86/19 od 25.04.2019 ...

 7. Rž1 u 45/2019 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.6.3 ponašanje suda

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 45/2019 / Datum: 20.05.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz...,......, koga zastupa kao punomoćnik Aleksandar Olinek, advokat iz...,......, odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 12/19 od 05.03.2 ...

 8. Rž1 u 23/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka; dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 23/2019 / Datum: 07.05.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... broj..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 338/2018 od 18.01.2019. godine, u predmetu zaštite prava na suđenje u raz ...

 9. Rž1 u 32/2019 ponašanje suda (relevantnih vlasti)

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 32/2019 / Datum: 13.03.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Nikoleta Vučenović, advokat iz...,... broj..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 330/18 od 04.02.2019. g ...

 10. Rž1 u 166/2018 celovitost postupka; ponašanje podnosioca predstavke

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 166/2018 / Datum: 13.03.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz...,... broj..., čiji je punomoćnik Predrag Knežević, advokat iz..., ul.... broj..., Poš. fah..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R ...

Pages