Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 10248 rezultata)
 1. Ks 52/2019 nadležan Viši sud u Novom Sadu

  Krivična materija / Upisnici: Ks / Br. predmeta: 52/2019 / Datum: 17.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu u postupku priznanja strane ...

 2. R1 682/2019 3.20.1

  Građanska materija / Upisnici: R1 / Br. predmeta: 682/2019 / Datum: 17.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Zorane Delibašić i Branislava Bosiljkovića, članova veća, u parnici tužioca AA iz sela...,..., čiji je punomoćnik Zoran Stojanović, advokat iz..., protiv tužen ...

 3. Rž1 u 143/2019 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.6.2. ponašanje podnosioca predstavke

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 143/2019 / Datum: 16.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... broj.., čiji je punomoćnik Vlastimir Janković, advokat iz..., ul.... broj.., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 239/2019 ...

 4. Us 11/2019 3.20.2 sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 11/2019 / Datum: 13.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Višeg suda u ...

 5. Spp 6/2019 postupak za rešavanje spornog pravnog pitanja; 3.19.1.11; 3.1.2.8.3 naknada materijalne štete

  Građanska materija / Upisnici: Spp / Br. predmeta: 6/2019 / Datum: 12.12.2019.

  OSNOVNI SUD U NIŠU NIŠ VEZA: VIII Su 228/2019 Izvod iz zapisnika sa XII sednice Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 10.12.2019. godine. O D L U K A ODBACUJE SE zahtev Osnovnog suda u Nišu za pokretanje postupka radi rešavanja spornog pra ...

 6. Spp 11/2019 postupak za rešavanje SPP; 3.19.1.11

  Građanska materija / Upisnici: Spp / Br. predmeta: 11/2019 / Datum: 12.12.2019.

  VIŠI SUD U NIŠU NIŠ VEZA: P 274/19 Izvod iz zapisnika sa XII sednice Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 10.12.2019. godine. O D L U K A ODBACUJE SE predlog za pokretanje postupka rešavanja spornog pravnog pitanja. O b r a z l o ž e nj e ...

 7. Rev 2983/2019 3.1.4.9. vršenje roditeljskog prava

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2983/2019 / Datum: 12.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Jasminke Stanojević, predsednika veća, Spomenke Zarić i Biserke Živanović, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Suzana Vasiljević, advokat iz..., protiv tužene BB iz ...

 8. Rev 5008/2019 3.1.4.18. nasilje u porodici

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 5008/2019 / Datum: 12.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Božidara Vujičića i dr Ilije Zindovića, članova veća, u pravnoj stvari tužilaca AA i mal. BB, čiji je zakonski zastupnik majka AA, oboje iz..., čiji je puno ...

 9. Kzz 1278/2019 troškovi krivčnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1278/2019 / Datum: 12.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom ...

 10. Kzz 1336/2019 povreda zakona u pogledu odluke o krivičnoj sankciji

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1336/2019 / Datum: 12.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom ...

Pages