Spp 11/2019 postupak za rešavanje SPP; 3.19.1.11

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Spp 11/2019
12.12.2019. godina
Beograd

VIŠI SUD U NIŠU

NIŠ

VEZA: P 274/19

Izvod iz zapisnika sa XII sednice Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 10.12.2019. godine.

O D L U K A

ODBACUJE SE predlog za pokretanje postupka rešavanja spornog pravnog pitanja.

O b r a z l o ž e nj e

Viši sud u Nišu je dostavio spise predmeta tog suda P 247/19, radi rešavanja spornog pravnog pitanja. U dopisu je navedeno da je zahtev za rešavanje spornog pravnog pitanja podneo tužilac.

U spisima predmeta nalazi se zahtev tužioca za rešavanje spornog pravnog pitanja, iz čije sadržine se može zaključiti da je tužilac nezadovoljan rešenjem Apelacionog suda u Nišu R 21/1 od 24.04.2019. godine kojim je određeno da je za postupanje nadležan Viši sud u Nišu, odnosno da se postupak vodi pred Višim sudom u Nišu kao prvostepenim sudom i traži mišljenje Vrhovnog kasacionog suda o više pitanja, kao što su:

- da li je pravilno rešen sukob nadležnosti između Osnovnog suda u Nišu i Višeg suda u Nišu,

- do koje granice sud ima obavezu da vrši provere po službenoj dužnosti, a konkretno da li je sud u obavezi da po službenoj dužnosti vrši proveru podataka upisanih kod Agencije za privredne registre, u pogledu označenih parničnih stranaka i da li je u obavezi da ukaže strankama na promene nastale u međuvremenu ili je to obaveza stranaka da o nastalim promenama obavesti sud,

- tačnosti tumačenja da „kada u parničnom postupku u određenoj pravnoj stvari postoji činjenična neizvesnost ona se prevazilazi primenom pravila o teretu dokazivanja, na štetu one strane koja ne dokaže svoje navode“.

Prvostepeni sud - Viši sud u Nišu je takav zahtev samo prosledio Vrhovnom kasacionom sudu. U ovom slučaju izostao je zahtev prvostepenog suda za rešavanje spornih pravnih pitanja.

Na sednici Građanskog odeljenja održanoj 10.12.2019. godine, Vrhovni kasacioni sud je na osnovu člana 182. stav 1 Zakona o parničnom postupku odbacio zahtev Višeg suda u Nišu, jer nije podnet u skladu sa odredbom člana 181. Iz odredbe člana 180. Zakona o parničom postupku, jasno proizlazi da zahtev za pokretanje rešavanja spornog pravnog pitanja podnosi prvostepeni sud i da zahtev mora biti obrazložen u skladu sa odredbom člana 181. Zakona o parničnom postupku. Prvostepeni sud ne može samo prosleđivati zahtev stranke za rešavanje spornog pravnog pitanja Vrhovnom kasacionom sudu, a da pri tom ne oceni da li su ispunjeni uslovi za pokretanje postupka za rešavanje spornog pravnog pitanja.

Predsednik Građanskog odeljenja

sudija dr Dragiša B. Slijepčević