Spp1 1/2020 postupak za rešavanje spornog pravnog pitanja; 3.19.1.11; 1.6.6.7

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Spp1 1/2020
02.06.2020. godina
Beograd

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

VEZA: Su – 17 2019-53-3

Izvod iz zapisnika sa III sednice Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 02.06.2020. godine.

O D L U K A

ODBACUJE SE zahtev Privrednog suda u Leskovcu za rešavanje spornog pravnog pitanja.

O b r a z l o ž e nj e

Privredni sud u Leskovcu pokrenuo je postupak za rešavanje spornog pravnog pitanja podnošenjem zahteva Su II-17/2019-53-1 26. jula 2019. godine Vrhovnom kasacionom sudu, koji zahtev je uređen 10. februara 2020. godine dostavljanjem spisa predmeta u vezi kojih se pitanje postavlja.

U zahtevu, Privredni sud u Leskovcu navodi da ga podnosi na predlog punomoćnika stranaka – predlagača koji su podneli prigovore radi ubrzanja postupka, po kojim prigovorima su tada bili u toku postupci pred Privrednim sudom u Leskovcu. Uz zahtev, Privredni sud u Leskovcu dostavlja spise predmeta R.st. 3546/2019, R4 st 4107/2019, R4 st 3966/2019, R4 st 3967/2019, R4 st 3969/2019 i R4 st 3970/2019, u kojim predmetima su donete pravnosnažne odluke po prigovorima predlagača. Napominje se da su u postupcima koji su vođeni pod R4 st 3695/19, R4 st 4108/2019 i R4 st 3965/2019 u toku postupci po revizijama koje su podneli punomoćnici predlagača.

Razlog za pokretanje postupka Privredni sud u Leskovcu nalazi u činjenici da se pred tim sudom vodi više hiljada postupaka povodom prigovora zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, radi ubrzanja postupka u predmetima istog suda St35/2010 i St 295/2011. Vođeno je više stotina identičnih postupaka, u kojima su donete prvostepene odluke, kojima je postupajućim sudijama naloženo preduzimanje procesnih radnji u cilju ubrzavanja postupaka, ali su odbijeni zahtevi predlagača za naknadu troškova. Žalbe predlagača protiv tih rešenja su odbijane i potvrđivana rešenja prvostepenog suda o odbijanju zahteva predlagača za naknadu troškova postupka. Drugostepeni sud je obrazlagao odluke pozivom na odredbe člana 28. stav 3. Zakona o vanparničnom postupku u vezi člana 7. stav 3. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Prema navodima predlagača, Privredni sud u Leskovcu je u ranije donetim pravnosnažnim odlukama utvrđivao pravo predlagačima na naknadu troškova, koje odluke su potvrđivane odlukama Privrednog apelacionog suda, za šta za primer prilažu pojedine odluke.

Sporno pravno pitanje glasi:

„Da li se prilikom odlučivanja o troškovima postupka u postupcima koji se vode povodom podnetog prigovora za ubrzanje postupka (član 3. stav 1. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku) primenjuju odredbe člana 28. stav 3. Zakona o vanparničnom postupku, ili odredbe člana 30. stav 2. Zakona o vanparničnom postupku i odgovarajuće odredbe Zakona o parničnom postupku koje uređuju pitanje troškova parničnog postupka“.

Sud koji podnosi zahtev za rešavanje spornog pravnog pitanja dao je i svoje tumačenje spornog pravnog pitanja, prema kojem, kako se radi o jednostranačkim postupcima, koji se sprovode u cilju ubrzanja drugog sudskog postupka i to u interesu podnosioca prigovora - podnosioci prigovora nemaju pravo na naknadu troškova preduzimanja radnji u postupcima povodom prigovora zbog povrede prava na suđenje u razumom roku.

Vrhovni kasacioni sud je na sednici Građanskog odeljenja održanoj 02.06.2020. godine, odbacio zahtev za rešavanje spornog pravnog pitanja na osnovu člana 182. Zakona o parničnom postupku, nalazeći da ovo pitanje ne spada u krug spornih pravnih pitanja o kojima se može odlučivati primenom odredbe člana 180. Zakona o parničnom postupku. Pored toga, u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, Vrhovni kasacioni sud je doneo veći broj odluka, povodom izjavljenih žalbi.

Međutim, zbog značaja za sudsku praksu, postavljeno pitanje će biti uvršteno u radni materijal za sednicu Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Vrhovnog kasacionog suda, radi usvajanja zaključka.

Predsednik Građanskog odeljenja

sudija dr Dragiša B. Slijepčević