Spp1 1/2022 3.1.2.15.2

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Spp1 1/2022
11.05.2022. godina
Beograd

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

BEOGRAD

VEZA: P 9936/21

Izvod iz zapisnika sa II sednice Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 11.05.2022. godine.

O D L U K A

ODBIJA SE zahtev za rešavanje spornog pravnog pitanja u predmetu Privrednog suda u Beogradu P 9936/21.

O b r a z l o ž e nj e

Privredni sud u Beogradu je 17. januara 2022. godine podneo zahtev za rešavanje spornog pravnog pitanja Vrhovnom kasacionom sudu, u predmetu 15P 9936/21 toga suda.

U zahtevu se navodi da je postupak u predmetu 15P 9936/21 pokrenut tužbom AD Gemerali osiguranje Srbija Beograd od 23.06.2020. godine, protiv tuženog Kompanija Dunav osiguranje ADO Beograd, sa zahtevom za isplatu na ime regresa, iznosa koji je tužilac isplatio 30.06.2017. godine, kao osiguravač po polisi kasko osiguranja. Tuženi je istakao prigovor zastarelosti utuženog potraživanja. Tužilac se prigovoru protivio bez iznošenja činjenica koje bi bile od uticaja na zastarelost potraživanja. U postupku je doneta prvostepena presuda, koja je ukinuta rešenjem Privrednog apelacionog suda 8Pž 5261/20 od 22.09.2021. godine, i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje sa nalogom da u ponovnom postupku ponovo ceni istaknuti prigovor zastarelosti, jer kako je navedeno, prvostepeni sud nije imao u vidu Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine, te opštepoznatu činjenicu da je u Republici Srbiji proglašeno vanredno stanje 15.03.2020. godine i da je trajalo do 06.05.2020. godine, zbog epidemije izazvane virusom Kovid.

Podnosilac zahteva smatra da postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju, od značaja za odlučivanje u svim sudskim predmetima u postupcima u toku u kojima je istaknut prigovor zastarelosti, a tok zastarelosti obuhvata i vreme vanrednog stanja od 15.03.2020. godine do 06.05.2020. godine, na koje se odnosi Uredba o rokovima u sudskim potupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine („Službeni glasnik RS“ br 38/20). Sporno pravno pitanje definiše kao pitanje da li su samom činjenicom da je doneta Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine zastala sva zastarevanja za vreme na koje se odnosi ova uredba, odnosno da li je za zastarevanja odlučujuće da je bila doneta ista uredba, pa je sud primenjuje po službenoj dužnosti, ili je odlučujuće da li se poverilac u sudskom postupku poziva na činjenicu vanrednog stanja kao nesavladivu prepreku da sudskim putem zahteva ispunjenje obaveze.

Uz zahtev je podnosilac dostavio svoje tumačenje spornog pravnog pitanja.

Primenom normi kojima je uređen postupak za rešavanje spornog pravnog pitanja iz Glave XIV Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS“ br 78/2011 ... 18/2020), uočava se da u zahtevu nema navoda iz kojih bi proizilazilo verovatnim da je postavljeno pravno pitanje od značaja za odlučivanje u većem broju predmeta u postupku pred Privrednim sudom u Beogradu. Jedini navod u vezi potrebe, odnosno značaja spornog pitanja za odlučivanje, je uopšten. Sudija pojedinac u predmetu 15P 9936/21 koji podnosi zahtev za rešavanje spornog pravnog pitanja navodi da smatra da je postavljeno pitanje od značaja za odlučivanje u svim sudskim predmetima u postupcima u toku, a biće od značaja i u svim budućim postupcima, s obzirom na dužinu propisanih rokova zastarelosti, u kojima je istaknut prigovor zastarelosti, a tok zastarelosti obuhvata i vreme vanrednog stanja od 15.03.2020. godine do 06.05.2020. godine.

Na sednici Građanskog odeljenja održanoj 11.05.2022. godine, Vrhovni kasacioni sud je na osnovu člana 183. stav 2. Zakona o parničnom postupku, odbio zahtev za rešavanje spornog pravnog pitanja, nalazeći da ono nije od značaja za odlučivanje u većem broju predmeta u postupku pred prvostepenim sudom.

Predsednik Građanskog odeljenja

sudija dr Dragiša B. Slijepčević