Sudska odeljenja

regulisano čl. 42, 43, (35-38 i 40) Zakona o uređenju sudova, čl. 15-24 i 27-33 Sudskog poslovnika i čl. 26-41 Poslovnika o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda

Zakonom o uređenju sudova propisano je da Vrhovni kasacioni sud može imati odeljenja u skladu sa Poslovnikom o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda.

Prema Poslovniku o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda, odeljenja u Sudu su:

 • Krivično odeljenje,
 • Građansko odeljenje sa specijalizovanim većem za upravnu materiju,
 • Odeljenje za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i
 • Odeljenje sudske prakse.

Sudsko odeljenje postupa u istoj pravnoj oblasti.

Sudskim odeljenjem rukovodi predsednik odeljenja, koga po pribavljenom mišljenju sudija odeljenja postavlja predsednik suda. Godišnjim rasporedom poslova određuje se i zamenik predsednika odeljenja.

Predsednik odeljenja se stara da se poslovi u odeljenju obavljaju uredno i blagovremeno.

U Krivičnom, Građanskom odeljenju i Odeljenju za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku obrazovana su pripremna odeljenja radi ispitivanja ispunjenosti procesnih pretpostavki za odlučivanje o zahtevima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i pravnim lekovima u predmetima iz nadležnosti Vrhovnog kasacionog suda.

Krivično odeljenje čine sudije i savetnici suda koji su godišnjim rasporedom poslova određeni da rade u opštim i specijalizovanim većima obrazovanim za krivičnu materiju i za prekršajnu materiju za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira, saobraćaja i javne bezbednosti.

Građansko odeljenje čine sudije i savetnici suda koji su godišnjim rasporedom poslova određeni da rade u opštim i specijalizovanim većima obrazovanim za građansku i upravnu materiju.

Odeljenje za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku čine sudije i savetnici suda koji su godišnjim rasporedom poslova određeni da rade u predmetima prvostepene i drugostepene zaštite prava na suđenje u razumnom roku.

Odeljenje sudske prakse čine predsednik suda, zamenik predsednika suda, predsednici sudskih odeljenja, glavni i odgovorni urednik Biltena sudske prakse, rukovodioci evidencije sudske prakse u sudskim odeljenjima i njihovi zamenici i savetnici suda koji rade na poslovima evidencije sudske prakse.

Rad u odeljenjima Vrhovnog kasacionog suda odvija se u većima i u sednicama odeljenja.

Sudsko veće odlučuje u konkretnim predmetima iz nadležnosti Vrhovnog kasacionog suda.

Sednicu sudskog veća vodi predsednik veća, a predmet iznosi sudija izvestilac.

Sudije u veću, u sastavu koji se određuje primenom procesnog zakona, većaju i donose odluke.

Sednica odeljenja Vrhovnog kasacionog suda razmatra pitanja iz delokruga sudskih odeljenja.

Sednicu odeljenja saziva predsednik odeljenja ili predsednik suda po sopstvenoj inicijativi ili na predlog veća.

Sednica odeljenja saziva se i ako između pojedinih veća nastane nesaglasnost u primeni propisa ili ako jedno veće odstupi od pravnog shvatanja prihvaćenog u svojoj praksi ili od pravnog shvatanja koje su prihvatila sva veća.

Pravno shvatanje usvojeno na sednici odeljenja obavezuje sva veća u sastavu odeljenja.

Sednica sudskog odeljenja:

 • razmatra pravna pitanja;
 • utvrđuje pravna shvatanja o spornim pravnim pitanjima;
 • razmatra načine poboljšanja rada i stručnosti sudija i sudijskih pomoćnika;
 • predlaže Opštoj sednici pokretanje inicijative za regulisanje pojedinih pitanja i za izmenu i dopunu postojećih propisa;
 • daje Opštoj sednici inicijativu za stavljanje predloga za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti zakona i drugih opštih akata i razmatra druga pitanja o kojima se odlučuje na Opštoj sednici;
 • razmatra rad odeljenja;
 • daje mišljenje o radu savetnika suda radi ocenjivanja;
 • razmatra pitanja važna za rad sudova;
 • utvrđuje sentence koje se objavljuju u Biltenu sudske prakse,
 • razmatra i druga pitanja iz delokruga rada odeljenja.

Sednica odeljenja može se održati ako je prisutna većina sudija odeljenja.

Na sednicu odeljenja pozivaju se i savetnici suda, koji učestvuju u radu sednice.

Na sednici odeljenja glasaju samo sudije.

Predsednik suda uvek može da učestvuje u radu i odlučivanju sednice odeljenja.

Odluka je doneta kada za nju glasa većina od ukupnog broja sudija iz odeljenja.

Glasanje je javno.

U odlučivanju sudija ne može biti uzdržan.

Pravno shvatanje usvojeno na sednici odeljenja obavezuje sva veća u sastavu odeljenja.

Odeljenje sudske prakse prati i proučava sudsku praksu, inicira preispitivanje usvojenog pravnog shvatanja, obaveštava sudije i savetnike suda o pravnim shvatanjima sudskih odeljenja i utvrđuje koji su podaci i dokumentacija potrebni da se prate u cilju usavršavanja sudske prakse kao i način njihovog evidentiranja, obrade i unošenja u publikacije, radi obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava.