Už 3/2022 4.1.2.7; vanredna pravna sredstva

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Už 3/2022
23.05.2022. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, rešavajući po žalbi AA iz ..., ul. ..., izjavljenoj protiv presude Prekršajnog apelacionog suda – Odeljenja u Nišu II-205 Prž. 2785/22 od 18.03.2022. godine, u prekršajnom predmetu, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 23.05.2022. godine, doneo je

R E Š E NJ E

Žalba se ODBACUJE.

O b r a z l o ž e nj e

Žalilac je dana 23.04.2022. godine podneo Vrhovnom kasacionom sudu žalbu na presudu Prekršajnog apelacionog suda – Odeljenja u Nišu II-205 Prž. 2785/22 od 18.03.2022. godine, kojom je odbijena kao neosnovana njegova žalba i potvrđena presuda Prekršajnog suda u Pirotu 05 Pr br. 3627/21 od 13.01.2022. godine.

U postupku prethodnog ispitivanja podnete žalbe Vrhovni kasacioni sud je našao da je žalba nedozvoljena.

Odredbama čl. 280-290. Zakona o prekršajima ("Službeni glasnik RS" br. 65/13... 91/19), kao vanredni pravni lekovi protiv pravnosnažnih odluka donetih u prekršajnom postupku propisani su zahtev za ponavljanje prekršajnog postupka koji može podneti kažnjeni i zahtev za zaštitu zakonitosti koji podiže Republički javni tužilac.

Imajući u vidu da je u konkretnom slučaju žalilac izjavio žalbu protiv presude Prekršajnog apelacionog suda – Odeljenja u Nišu, koja nije propisana kao pravno sredstvo protiv pravnosnažne odluke donete u prekršajnom postupku, Vrhovni kasacioni sud je na osnovu navedenih propisa i člana 30. stav 1. Zakona o uređenju sudova (''Službeni glasnik RS'' br. 116/08... 88/18-US) odlučio kao u dispozitivu ovog rešenja.

REŠENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

dana 23.05.2022. godine, Už 3/2022

Zapisničar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Predsednik veća – sudija,

Ljiljana Petrović,s.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Katarina Manojlović Andrić,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić