U 8371/07

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
U 8371/07
07.05.2009. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Nevene Milojčić i Nade Kljajević, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi \"AA" iz __, Francuska, koju zastupa punomoćnik AB, advokat, podnetoj protiv rešenja Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije broj Ir. 807972 od 6.9.2007. godine, u odbijajućem delu za robu iz klase 05, u predmetu zaštite međunarodnog žiga, u nejavnoj sednici veća, održanoj dana 7.5.2009. godine, doneo je

P R E S U D U

Tužba SE ODBIJA.

O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem tuženog organa od 6.9.2007. godine delimično je odobrena zaštita međunarodnom žigu broj Ir. 807972, ELUSEPT, registrovanom dana 7.7.2003. godine na ime tužioca, u važnosti do 7.7.2013. godine za robu iz klase 03, a zaštita je odbijena za robu iz klase 05.

U tužbi, kojom osporava zakonitost rešenja tuženog organa u odbijajućem delu, za robu iz klase 05, tužilac ističe da već dugi niz godina postoji koegzistencija žigova sa reči ELUSEPT i reči EUSEPT na nizu drugih tržišta, te da je taj organ izveo potpuno pogrešan zaključak o sličnosti roba na koje se predmetni znaci odnose, jer kozmetički proizvodi za higijenu i negu kože i antiseptici nisu slična roba sa lekovima, hemijskim proizvodima za medicinu i higijenu, farmaceutskim lekovima, flasterima, materijalima za zavijanje, proizvodima koji služe za zaštitu životinja i bilja, proizvodima za uništavanje životinja i bilja, dezinfekcionim sredstvima. Navodi da je rešenjem u osporenom delu tuženi organ pogrešno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje i pogrešno primenio materijalno pravo, da je rešenje doneto uz povredu načela zakonitosti upravnog postupka jer je, umesto da rešava na osnovu zakona, ekstenzivno tumačio zakonske odredbe. Predlaže da sud tužbu uvaži, a rešenje u osporenom delu poništi.

Tuženi organ je, u odgovoru na tužbu, ostao u svemu pri razlozima obrazloženja osporenog rešenja i predložio da sud tužbu odbije, kao neosnovanu.

Rešavajući ovaj upravni spor na osnovu činjenica koje su utvrđene u upravnom postupku u smislu odredbe člana 38. stav 1. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni list SRJ'', br. 46/96) i ispitujući zakonitost osporenog rešenja u skladu sa članom 39. stav 1. istog Zakona, Vrhovni sud Srbije je, ocenom navoda tužbe, odgovora na istu i spisa predmeta ove upravne stvari, našao da je tužba neosnovana.

Prema obrazloženju osporenog rešenja i spisima predmeta, pravilno je, po nalaženju suda, tuženi organ odbio zaštitu međunarodnom žigu broj Ir. 807972, ELUSEPT, registrovanom dana 7.7.2003. godine na ime tužioca za robu iz klase 05, u postupku sprovedenom bez povreda pravila postupka, a za odluku je dao dovoljne i jasne razloge, koje u svemu prihvata i ovaj sud. Ovo stoga, što je u postupku koji je prethodio donošenju osporenog rešenja tuženi organ, ispitujući sličnost roba na koje se suprotstavljeni znaci odnose, utvrdio da se predmetni žig u klasi 05 odnosi na kozmetičke proizvode za negu i higijenu kože, antiseptike, dok je suprotstavljeni žig registrovan u istoj klasi, pored ostalog, i za hemijske proizvode za medicinu i higijenu, što predstavlja istu i bitno sličnu vrstu robe, imajući u vidu njihovu namenu, negu i higijenu tela, kao i okolnost da su u pitanju proizvodi za svakodnevnu upotrebu, manje vrednosti, koje potrošači često pribavljaju, koji se prodaju na istim prodajnim mestima, tako da je mogućnost dovođenja potrošača u zabludu u pogledu porekla robe velika. Pri ispitivanju sličnosti znakova tuženi organ je utvrdio da između predmetnog i suprotstavljenog znaka postoji sličnost u velikoj meri, jer se oba znaka sastoje isključivo iz verbalizama, koji su auditivno bliski u velikoj meri, pa ovi znaci nisu u dovoljnoj meri različiti, da bi se izbegla mogućnost dovođenja potrošača u zabunu.

Imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje, pravilno je, i po nalaženju suda, tuženi organ odbio zaštitu međunarodnom žigu Ir. 807972, ELUSEPT za robu iz klase 05, pa su suprotni navodi tužbe neosnovani.

Posebno ceneći navode tužbe o povredi načela zakonitosti upravnog postupka, Vrhovni sud Srbije nalazi da osporenim rešenjem nije povređeno ovo načelo upravnog postupka i da organ donošenjem rešenja u pobijanom delu je pravilno primenio materijalni propis, uz poštovanje pravila postupka.

Sa napred navedenih razloga, nalazeći da osporenim rešenjem nije povređen zakon na štetu tužioca, Vrhovni sud Srbije je odlučio kao u dispozitivu presude na osnovu odredbe člana 41. stav 2. Zakona o upravnim sporovima.

PRESUĐENO U VRHOVNOM SUDU SRBIJE U BEOGRADU,

dana 7.5.2009. godine, U.br. 8371/07

Zapisničar Predsednik veća-sudija

Vesna Mraković,s.r. Snežana Živković,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Olivera Strugarević

RR