U suđenju

NADLEŽNOST VRHOVNOG SUDA U SUĐENJU

regulisano članom 32 Zakona o uređenju sudova, kojim je propisano da je Vrhovni sud nadležan da odlučuje u suđenju: 

- o vanrednim pravnim sredstvima izjavljenim na odluke sudova Republike Srbije i u drugim stvarima određenim zakonom, 
- o sukobu nadležnosti između sudova, ako za odlučivanje nije nadležan drugi sud i
- o prenošenju nadležnosti radi lakšeg vođenja postupka ili drugih važnih razloga.

Vrhovni sud u suđenju postupa u krivičnoj, građanskoj, upravnoj i prekršajnoj materiji.

1. u krivičnim predmetima:

 • po zahtevu za zaštitu zakonitosti, 
 • u predmetima sukoba nadležnosti i određivanja nadležnosti; 

2. u građanskim predmetima, u opštoj i privrednoj materiji: 

 • po reviziji,
 • po zahtevu za preispitivanje pravnosnažne presude,
 • po zahtevu za ponavljanje postupka, 
 • spornog pravnog pitanja,
 • u predmetima sukoba nadležnosti i delegacije;

3. u upravnim predmetima:

 • po zahtevu za preispitivanje sudske odluke,
 • po zahtevu za zaštitu zakonitosti u prekršajnim predmetima,
 • po tužbi za ponavljanje upravno-sudskog postupka,
 • u predmetima sukoba nadležnosti.

RASPODELA PREDMETA

U cilju obezbeđivanja podjednake opterećenosti svih sudija u sudu, novoprimljeni predmeti se najpre razvrstavaju po hitnosti, vrsti postupka, odnosno pravnoj oblasti, a zatim raspoređuju prema astronomskom računanju vremena prijema, metodom slučajnog određivanja sudije, u skladu sa utvrđenim godišnjim rasporedom poslova. 

Sudskim poslovnikom propisano je da se predmeti raspoređuju ručnim upisivanjem u upisnik prema redosledu prijema i rednom broju, odnosno primenom poslovnog softvera za upravljanje predmetima, s tim da se najpre raspoređuje grupa novoprimljenih predmeta, a zatim predmeti prispeli u sud na drugi način.

Stranka koja je predala inicijalni akt u sud ima pravo da u roku od tri dana od dana njegove predaje sazna broj predmeta, ime sudije koji je određen da postupa i mesto preduzimanja sudskih radnji.

U sudovima u kojim postoje uslovi za vođenje elektronskih upisnika korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnoligija (IKT), među kojima je i Vrhovni sud, raspodela novoprimljenih predmeta vrši se korišćenjem posebnog programa (matematičkog algoritma) koji obezbeđuje da na kraju jednog ciklusa raspodele sve sudije imaju podjednak broj novoprimljenih predmeta u radu i da budu podjednako opterećene. 

Ciklus raspodele predmeta traje jedan mesec.