Upravitelj suda

regulisano čl. 55a Zakona o uređenju sudova, čl. 7 st. 1 i 2 i čl. 73 Sudskog poslovnika i čl. 13 tačka 1 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Sudu

Zakonom o uređenju sudova propisano je da sud republičkog ranga, apelacioni sud i sud sa 30 i više sudija ima upravitelja suda.

Ako se više sudova nalazi u istoj zgradi, mogu imati zajedničkog upravitelja suda koji se određuje u skladu sa dogovorom predsednika tih sudova.

Predsednik suda poverava upravitelju suda obavljanje materijalno-finansijskih i organizaciono-tehničkih poslova.

Poslovi upravitelja suda se detaljnije uređuju Sudskim poslovnikom.

Sudskim poslovnikom u čl. 7 propisano je da predsedniku suda u poslovima sudske uprave pomaže i upravitelj suda, i da se u većim sudovima može organizovati i posebna organizaciona jedinica za vršenje poslova sudske uprave kojom rukovodi organizator poslova u sudu (upravitelj suda).

Članom 73 Sudskog poslovnika, utvrđeno je da upravitelj suda pomaže predsedniku u poslovima sudske uprave koji se odnose na finansijsko-materijalno i administrativno-tehničko poslovanje suda u skladu sa zakonom, ovim poslovnikom i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu, a može obavljati i druge poslove po nalogu predsednika.

Opis poslova za radno mesto upravitelja Suda detaljno je utvrđen u aktu o sistematizaciji radnih mesta u čl. 13 Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Vrhovnom kasacionom sudu. Tako, upravitelj suda pomaže predsedniku suda u poslovima sudske uprave koji se odnose na finansijsko-materijalno i administrativno-tehničko poslovanje suda; prati usklađenost i efikasnost rada organizacionih jedinica u sudu i otklanja uočene slabosti i nedostatke; izrađuje razne izveštaje i analize iz delokruga poslova koje obavlja; upravlja zgradom suda, u skladu sa ovlašćenjima predsednika suda; u saradnji sa rukovodiocem Službe za finansijsko-materijalne poslove priprema akt o radu budžetskog računovodstva i akt o postupku javne nabavke u Sudu; učestvuje u pripremi nacrta finansijkog plana i završnog računa; prati izvršenje budžeta i kontroliše korišćenje budžetskih, sopstvenih i donatorskih sredstava; učestvuje u izradi strateškog plana zajedno sa sekretarom suda; obavlja i druge poslove po nalogu predsednika suda, kome je odgovoran za svoj rad.

Detaljniji opis poslova i uslovi potrebni za obavljanje poslova na radnom mestu upravitelja suda u Sudu, kao i propisano zvanje, odnosno položaj detaljnije su navedeni u čl. 13 tački 1 Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Vrhovnom kasacionom sudu.