Us 14/10 - sukob nadležnosti

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Us 14/10
30.11.2010. godina
Beograd

Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vlaste Jovanović, predsednika veća, Mirjane Ivić i Vide Petrović-Škero, članova veća, sa savetnikom suda Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Prvog osnovnog suda u Beogradu i Upravnog suda, u pravnoj stvari M.Z. iz B., ulica …, u predmetu naknade troškova korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu,  u nejavnoj sednici veća održanoj dana 30.11.2010. godine, doneo je

R E Š E NJ E

 

Za postupanje u ovoj pravnoj stvari NADLEŽAN JE Viši sud u Beogradu.

O b r a z l o ž e nj e

 

Prvi osnovni sud u Beogradu podneo je zahtev za rešavanje sukoba nadležnosti sa Upravnim sudom, Odeljenje u Nišu, koji se rešenjem II -3 U …  od 15.07.2010. godine oglasio stvarno nenadležnim za postupanje po tužbi tužioca M.Z. iz B. podneta protiv rešenja Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje … br. … od 02.11.2007. godine, kojim je odbijena žalba tužioca izjavljena protiv rešenja Komisije za korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu i upućivanja na lečenje u inostranstvu … broj … od 09.08.2006. godine kojim je odbijen, kao neosnovan, njegov zahtev za isplatu naknade troškova zdravstvene zaštite korišćene u … u periodu od 24. do 25.02.2005. godine. Tužba je podneta dana 10.03.2008. godine Okružnom sudu u Beogradu, koji se rešenjem U. … od 11.04.2008. godine oglasio stvarno nenadležnim za rešavanje ove upravne stvari i spise predmeta dostavio Vrhovnom sudu Srbije kao stvarno i mesno nadležnom sudu na dalji postupak. Upravnom sudu je 01.01.2010. godine, na osnovu člana 89. i člana 90. stav 1. Zakona o uređenju sudova ustupljen navedeni predmet Vrhovnog suda Srbije.

Prvi osnovni sud u Beogradu smatra da nije nadležan za rešavanje u ovoj pravnoj stvari i ne prihvata razloge date u obrazloženju rešenja Upravnog suda, Odeljenja u Nišu kojim se oglasio stvarno nenadležnim za rešavanje u ovoj pravnoj stvari i spise predmeta dostavio Prvom osnovnom sudu u Beogradu, kao stvarno i mesno nadležnom sudu na dalji postupak. Prvi osnovni sud u Beogradu smatra da je odredbom člana 29. Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS" broj 116/08) propisano da Upravni sud sudi u upravnim sporovima pa obzirom da je tužilac podneo tužbu radi poništaja rešenja Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje koji predstavlja upravni akt republičkog organa, to je imajući u vidu odredbe člana 175. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS" 107/05) za rešavanje ove upravne stvari nadležan Upravni sud.

Rešavajući nastali sukob nadležnosti u smislu odredbe člana 30. stav 2. Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS" broj 116/08), po nalaženju Vrhovnog kasacionog suda, za rešavanje u ovoj pravnoj stvari nadležan je Viši sud u Beogradu na osnovu člana 23. stav 1. tačka 8. Zakona o uređenju sudova i člana 4. tačka 1. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava (''Sl. glasnik RS'' broj 116/08).

Tužilac je podneo tužbu Okružnom sudu u Beogradu protiv rešenja Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje … br. … od 02.11.2007. godine kojim je odbijena, kao neosnovana njegova žalba izjavljena protiv rešenja Komisije za korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu i upućivanja na lečenje u inostranstvu … broj … od 09.08.2006. godine kojim je odbijen zahtev tužioca za isplatu naknade troškova zdravstvene zaštite korišćene u … u periodu od 24. do 25.02.2005. godine.

Tužilac je dana 18.11.2005. godine podneo Komisiji za korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu zahtev za naknadu troškova lečenja obavljenog u … u ukupnom iznosu od 60.240,96 USD. Odredbom člana 68. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS" br. 18/92... 45/05) koji je bio u primeni do 10.12.2005. godine znači i u vreme podnošenja zahteva, propisano je da se protiv konačnog akta Filijale zavoda, odnosno Zavoda odnosno organizacije kojim je odlučeno o pravu iz zdravstvenog osiguranja, ne može vodi upravni spor. Protiv odluke iz stava 1. ovog člana može se tražiti zaštita tog prava pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema te odluke. Prema članu 23. stav 1. tačka 8. Zakona o uređenju sudova, Viši sud je nadležan, između ostalog, da sudi u prvom stepenu u sporovima povodom obaveznog socijalnog osiguranja, ako nije nadležan drugi sud. Prema članu 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl.glasnik RS“ broj  84/04... 3/10) zdravstveno osiguranje spada u obavezno socijalno osiguranje.

Kod ovakvog stanja stvari pogrešno se Prvi osnovni sud u Beogradu, izazivajući sukob nadležnosti sa Upravnim sudom, poziva na odredbe člana 175. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Sl. glasnik RS'' 107/05, 109/05, 106/06) koji je stupio na snagu 10.12.2005. godine i koji nije bio u primeni u vreme kada je tužilac podneo zahtev za naknadu troškova lečenja u inostranstvu. Prema članu 175. stav 1. navedenog Zakona, protiv konačnog akta Republičkog zavoda kojim je odlučeno o pravu iz zdravstvenog osiguranja, može se pokrenuti upravni spor, dok je stavom 2. istog člana propisano da, izuzetno od stava 1. ovog člana protiv konačnog akta Republičkog zavoda za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu iz člana 34. do člana 46. ovog Zakona, ne može se pokrenuti upravni spor, a protiv tih odluka može se tražiti zaštita tog prava u parničnom postupku pred nadležnim sudom.

Kako se nadležnost suda za odlučivanje po podnetoj tužbi određuje na osnovu zakona koji je u primeni u vreme podnošenja zahteva za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja, to saglasno citiranim odredbama člana 68. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.glasnik RS“ broj 18/92 ...45/05) kojim je isključeno vođenje upravnog spora za zaštitu prava iz zdravstvenog osiguranja i člana 23. stav 1. tačka 8. Zakona o uređenju sudova, Vrhovni kasacioni sud odlučujući po zahtevu za rešavanje sukoba nadležnosti nalazi da je za odlučivanje po tužbama za zaštitu prava iz zdravstvenog osiguranja podnetim protiv odluka donetih po Zakonu o zdravstvenom osiguranju (''Sl. glasnik RS'' br. 18/92... 45/05), koji je bio u primeni do 10.12.2005. godine, stvarno nadležan Viši sud.

Za odlučivanje po tužbama za zaštitu prava iz zdravstvenog osiguranja podnetim protiv odluka donetih po Zakonu o zdravstvenom osiguranju (''Sl. glasnik RS'' br. 107/05, 109/05 i 106/06), koji je stupio na snagu 10.12.2005. godine, stvarno je nadležan Viši sud, kada je odlučivano o pravu na zdravstvenu zaštitu iz člana 34. do člana 46. ovog Zakona, a kada je odlučivano o pravu iz zdravstvenog osiguranja stvarno je nadležan Upravni sud.

Sa iznetih razloga, Vrhovni kasacioni sud je na osnovu odredbe člana 30. stav 2. i člana 90. Zakona o uređenju sudova, rešio kao u dispozitivu ovog rešenja.

REŠENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

Zapisničar,                                                             Predsednik veća - sudija,

Rajka Milijaš,s.r.                                                  Vlasta Jovanović,s.r.