Uzp 121/2021 4.1.2.7.2; ponavljanje upravno-sudskog postupka

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Uzp 121/2021
26.05.2021. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz ..., koga zastupa punomoćnik Miloš S. Đorđević, advokat iz ..., za preispitivanje sudske odluke – rešenja Upravnog suda – Odeljenja u Nišu II-2 Up 48/20 od 18.02.2021. godine, sa protivnom strankom Žalbenom komisijom Vlade Republike Srbije, u predmetu prestanka radnog odnosa policijskog službenika – ponavljanje postupka, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 26.05.2021. godine, doneo je

P R E S U D U

Zahtev se ODBIJA.

O b r a z l o ž e nj e

Pobijanim rešenjem odbačena je tužba AA iz ..., za ponavljanje sudskog postupka okončanog presudom Upravnog suda II -3 U 10779/19 od 24.07.2020. godine, kojom je, stavom prvim dispozitiva, odbijena njegova tužba podneta radi poništaja rešenja tužene Žalbene komisije Vlade Republike Srbije broj ../2019-01 od 28.05.2019. godine, a stavom drugim dispozitiva odbijen njegov zahtev za naknadu troškova upravnog spora. Rešenjem Žalbene komisije Vlade Republike Srbije broj ../2019-01 od 28.05.2019. godine, odbijena je žalba policijskog službenika, ovde podnosioca zahteva za preispitivanje sudske odluke, izjavljena na rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Direkcije policije Beograd 03 broj ../2019 od 25.03.2019. godine, kojim se utvrđuje da mu je prestao radni odnos dana 13.10.2015. godine, sa pravom na penziju i pre ispunjenja opštih uslova za sticanje starosne penzije.

U zahtevu za preispitivanje pobijanog rešenja podnosilac zahteva navodi da smatra da je učinio verovatnim postojanje zakonskog osnova iz člana 56. stav 1. tačka 5) Zakona o upravnim sporovima za ponavljanje postupka. Ukazuje da je pogrešan zaključak Upravnog suda da ne postoji identitet predmeta spora u postupku završenom presudom Upravnog suda II -3 U 10779/19 od 24.07.2020. godine, čije ponavljanje traži i postupku završenim presudom Upravnog suda II-4 U 16451/15 od 12.10.2017. godine. Ističe da se obe presude odnose na istu upravnu stvar odnosno činjenično stanje – prestanak njegovog radnog osnosa u MUP-u dana 13.10.2015. godine. Predlaže da sud zahtev uvaži i preinači ili ukine pobijano rešenje.

Protivna stranka je dostavila odgovor na zahtev u kome izlaže hronologiju upravnog postupka i upravnih sporova koji su predhodili donošenju pobijanog rešenja Upravnog suda.

Postupajući po podnetom zahtevu i ispitujući pobijano rešenje u granicama zahteva, a u smislu člana 54. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasnik RS'' 111/09), Vrhovni kasacioni sud je našao da je zahtev neosnovan.

Prema obrazloženju pobijanog rešenja, Upravni sud je odbacio tužbu jer je našao da tužilac nije učinio verovatnim postojanje zakonskog osnova iz člana 56. stav 1. tačka 5) Zakona o upravnim sporovima za ponavljanje sudskog postupka okončanog presudom Upravnog suda II -3 U 10779/19 od 24.07.2020. godine. Ovo stoga što presuda Upravnog suda II -3 U 10779/19 od 24.07.2020. godine i presuda Upravnog suda II-4 U 16451/15 od 12.10.2017. godine nisu donete u istom upravnom sporu jer je presudom Upravnog suda II -3 U 10779/19 od 24.07.2020. godine odlučeno o zakonitosti rešenja Žalbene komisije Vlade Republike Srbije broj ../2019-01 od 28.05.2019. godine, dok je presudom Upravnog suda II-4 U 16451/15 od 12.10.2017. godine, na koju se tužilac poziva u tužbi za ponavljanje postupka, odlučeno o zakonitosti rešenja Žalbene komisije Vlade Republike Srbije broj ../2015-01 od 16.11.2015. godine.

Ocenjujući zakonitost pobijanog rešenja Vrhovni kasacioni sud nalazi da njime nije povređen zakon na štetu podnosioca zahteva jer tužilac nije učinio bar verovatnim postojanje zakonskog osnova za ponavljanje postupka iz člana 56. stav 1. tačka 5) Zakona o upravnim sporovima na osnovu koga je tražio ponavljanje sudskog postupka.

Prema odredbi člana 56. stav 1. tačka 5) Zakona o upravnim sporovima, postupak završen pravnosnažnom presudom ili rešenjem suda ponoviće se po tužbi stranke ako stranka nađe ili stekne mogućnost da upotrebi raniju sudsku odluku donetu u istom upravnom sporu.

Odredbom člana 60. istog zakona propisano je da će sud odbaciti tužbu za ponavljanje postupka, između ostalog, ako stranka nije učinila bar verovatnim postojanje zakonskog osnova za ponavljanje postupka.

Vrhovni kasacioni sud nalazi da tužilac nije učinio verovatnim postojanje zakonskog osnova za ponavljanje sudskog postupka iz člana 56. stav 1. tačka 5) Zakona o upravnim sporovima. Ovo stoga što se sudski postupak na osnovu navedene odredbe može ponoviti samo ako je sudska odluka na koju se stranka poziva doneta u istom upravnom sporu u kome postoji identitet i stranaka i predmeta spora, dakle ako u istom upravnom sporu postoje dve različite odluke, što nije slučaj sa presudama Upravnog suda II -3 U 10779/19 od 24.07.2020. godine i II-4 U 16451/15 od 12.10.2017. godine. Drukčije odluke u drugim upravnim sporovima ne predstavljaju razlog iz tačke 5) člana 56. Zakona o upravnim sporovima za ponavljanje upravno sudskog postupka.

Sa iznetih razloga, Vrhovni kasacioni sud je na osnovu člana 55. stav 1. Zakona o upravnim sporovima odlučio kao kao u dispozitivu ove presude.

PRESUĐENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

dana 26.05.2021. godine, Uzp 121/2021

Zapisničar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Predsednik veća – sudija,

Dragica Vranić,s.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Katarina Manojlović Andrić,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić