Uzp 190/2021 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.3; vojna služba, položaj vojnih lica

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Uzp 190/2021
17.11.2021. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz ... kod ..., koga zastupa Miloš Mandžukić, advokat iz ..., ul. ..., za preispitivanje sudske odluke – rešenja Upravnog suda 27 Uv 16/21 od 27.04.2021. godine, sa protivnom strankom Ministarstvom odbrane Republike Srbije, Sektorom za ljudske resurse, Upravom za kadrove, u predmetu prestanka službe, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 17.11.2021. godine, doneo je

P R E S U D U

Zahtev se ODBIJA.

O b r a z l o ž e nj e

Pobijanim rešenjem stavom prvim dispozitiva, odbijen je prigovor podnosioca zahteva izjavljen protiv rešenja Upravnog suda II-4 U 378/20 od 17.12.2020. godine, a stavom drugim dispozitiva, odbijen je zahtev podnosioca prigovora za naknadu troškova. Rešenjem sudije pojedinca Upravnog suda II-4 U 378/20 od 17.12.2020. godine, koje je doneto u izvršenju presude ovog suda Uzp1 18/19 od 03.10.2019.godine, odbačena je, na osnovu člana 26. stav 1. tačka 6. Zakona o upravnim sporovima, tužba podnosioca zahteva, podneta protiv „službene zabeleške o datumu prestanka službe“ Vojne pošte .. Niš Int br. .. od 18.03.2018. godine.

U zahtevu za preispitivanje pobijanog rešenja, podnetom zbog povrede zakona ili opšteg akta i povrede pravila postupka, podnosilac ponavlja navode prigovora i ističe da je pobijano rešenje nezakonito jer u konkretnom nije mogao da se primeni član 141. Zakona o Vojsci Srbije, obzirom da je ovom odredbom propisana samo nadležnost organa za postupanje, a u slučaju kada je prethodno po nekom drugom propisu već određeno da se radi o upravnoj stvari. Kako protiv službene beleške o prestanku službe nije predviđena zaštita u upravnom postupku podnošenjem žalbe, niti u parničnom postupku, smatra da je protiv iste ostala još pravna zaštita u upravnom sporu. Predložio je da Vrhovni kasacioni zahtev uvaži i pobijano rešenje preinači ili ukine.

Postupajući po podnetom zahtevu i ispitujući pobijano rešenje u granicama zahteva, u smislu člana 54. Zakona o upravnim sporovima („Službeni glasnik RS“ broj 111/09) Vrhovni kasacioni sud je našao da je zahtev neosnovan.

Prema razlozima obrazloženja pobijanog rešenja, pravilno je sudija pojedinac osporenim rešenjem od 17.12.2020. godine, donetim u izvršenju presude Vrhovnog kasacionog suda Uzp1 18/19 od 03.10.2019. godine, odbacio tužbu tužioca kojom je tražio poništaj službene zabeleške o datumu prestanka službe Vojne pošte .. Niš, Int.br. .. od 18.03.2008.godine. Nalazi, da je osnovano zaključeno, da je protiv navedene osporene „službene zabeleške o datumu prestanka službe“, u smislu odredbe člana 141. stav 2. Zakona o Vojsci Srbije, dozvoljena žalba, o kojoj rešava starešina komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije, neposredno pretpostavljeni starešina koji je doneo prvostepeno rešenje. Navodi, da je sudija pojedinac u osporenom rešenju konstatovao da u odluci o prestanku profesionalne vojne službe nije data pouka o pravnom sredstvu, ali da zbog toga tužilac ne može da trpi štetne posledice, pa je na osnovu odredbe člana 200. stav 6. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“ br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS“ br. 30/10) uputio tužioca da može u roku od 15 dana od dostavljanja rešenja Upravnog suda kojim je njegova tužba odbačena, da podnese žalbu vojnoj pošti 1097, kao nadležnom drugostepenom organu.

Ocenjujući zakonitost pobijanog rešenja, Vrhovni kasacioni sud nalazi da je ono pravilno i na zakonu zasnovano.

Odredbom člana 141. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS“ br.116/07...88/2015 - odluka Ustavnog suda 36/18, 94/2019) propisano je da ako zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona nije određena nadležnost drugog lica, za rešavanje o upravnim stvarima u prvom stepenu stvarno je nadležan starešina komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije na položaju komandanta bataljona ili starešina njemu ravnog ili višeg položaja (stav 1). O žalbi protiv rešenja starešine iz stava 1. ovog člana rešava starešina komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije, neposredno pretpostavljen starešina koji je doneo prvostepeno rešenje (stav 2).

Odredbom člana 28. stav 1. tačka 4. Zakona o upravnim sporovima („Službeni list SRJ“ br. 46/96) koji je važio u vreme pokretanja postupka u ovoj upravnoj stvari, propisano je da će sudija pojedinac rešenjem odbaciti tužbu ako utvrdi da se protiv upravnog akta koji se tužbom osporava mogla izjaviti žalba, a žalba nije uopšte ili nije blagovremeno izjavljena.

Vrhovni kasacioni sud nalazi da je pravilno pobijanim rešenjem odbijen prigovor izjavljen protiv navedenog rešenja sudije pojedinca kojim je odbačena tužba radi poništaja predmetne službene zabeleške o datumu prestanka službe. Ovo stoga, što i po oceni ovog suda, tužbom osporena „službena zabeleška o datumu prestanka službe“, sačinjena od strane starešine Vojne pošte .. Niš, Int br. .. od 18.03.2018. godine, ima karakter upravnog akta donetog od strane prvostepenog organa, bez obzira na njegove nedostatke u pogledu forme. Naime, osnovan je zaključak Upravnog suda da, iako predmetni akt – obaveštenje nije doneto u formi rešenja u smislu odredbe člana 196. Zakona o opštem upravnom postupku, ima se smatrati rešenjem sa razloga što je navedeni akt neposredno uticao na radno pravni status podnosioca prigovora i imao ulogu akta o prestanku službe, a protiv koga je dozvoljena žalba Vojnoj pošti 1097 Niš, zbog čega ne predstavlja akt o čijoj se zakonitosti odlučuje u upravnom sporu.

Vrhovni kasacioni sud je cenio navode iznete u zahtevu, ali nalazi da nisu od uticaja na drugačije rešenje ove upravne stvari. Ovo stoga što se tužbom u upravnom sporu može osporavati samo konačni akt – upravni akt, odnosno pojedinačni akt kojim se rešava o pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu, u pogledu koga u određenom slučaju zakonom nije predviđena drugačija sudska zaštita. Podnosiocu zahteva protiv tužbom osporene „službene zabeleške o datumu prestanka službe“, koja ima karakter upravnog akta donetog od strane prvostepenog organa, rešenjem Upravnog suda od 17.12.2020. godine, data je mogućnost da može u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja kojim je njegova tužba odbačena, da podnese žalbu Vojnoj pošti 1097 Niš, kao nadležnom drugostepenom organu.

Imajući u vidu sve izloženo, Vrhovni kasacioni sud je na osnovu odredbe člana 55. stav 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučio kao u dispozitivu ove presude.

PRESUĐENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

Zapisničar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Predsednik veća – sudija,

Ljiljana Petrović                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Katarina Manojlović Andrić,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić