Uzp 265/2021 4.1.2.7.2; ponavljanje upravno-sudskog postupka

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Uzp 265/2021
25.03.2022. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz ..., koga zastupa Stanislav Ivkov, advokat iz ..., za preispitivanje sudske odluke – rešenja Upravnog suda 5 Up 13/21 (2018) od 16.07.2021. godine, sa protivnom strankom Gradskim većem Grada Beograda, u predmetu građevinskom - ponavljanje sudskog postupka, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 25.03.2022. godine, doneo je

P R E S U D U

Zahtev se ODBIJA.

O b r a z l o ž e nj e

Pobijanim rešenjem odbačena je tužba podnosioca zahteva za ponavljanje sudskog postupka pravnosnažno okončanog presudom Upravnog suda 20 U 11747/15 od 10.07.2017. godine. Presudom Upravnog suda 20 U 11747/15 od 10.07.2017. godine odbijena je tužba tužioca AA iz ... podneta radi poništaja rešenja tuženog Gradskog veća grada Beograda broj ../15-GV od 14.07.2015. godine, kojim je odbijena kao neosnovana žalba tužioca izjavljena na rešenje Sekretarijata za poslove legalizacije objekata Gradske uprave grada Beograda, Sektora za područje opština Voždovac i Čukarica XXXI-06 broj ../2013 od radova 29.04.2015. godine, kojim je odbijen, kao neosnovan, zahtev tužioca za legalizaciju izvedenih bez građevinske dozvole na izgradnji kanalizacionog priključka na gradsku kanalizacionu mrežu na kp. .., .., .. i .. KO ..., a za potrebe stambenog objekta u ... u ... na kp. .. KO ... .

U zahtevu za preispitivanje pobijanog rešenja, podnosilac navodi da smatra da postoji zakonski osnov za ponavljanje postupka okončanog presudom Upravnog suda 20 U 11747/15 od 10.07.2017. godine. Ističe da je Upravni sud trebao da se obrati tuženom i zatraži pismeno izjašnjenje o tome ko je nosilac prava korišćenja na kp. .., .. i .. KO ... . Ukazuje i da nije bilo osnova za spajanje postupaka po tužbi u predmetu Up 1/21 i Up 13/21. U prilog svojih navoda ukazuje na presudu Ustavnog suda Už 10953/2017 od 03.06.2021. godine kojom je usvojena njegova ustavna žalba i utvrđeno da je presudom Upravnog suda U 11747/15 od 10.07.2017. godine povređeno pravo iz člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije, zbog čega je presuda Upravnog suda U 11747/15 od 10.07.2017. godine poništena i određeno da Upravni sud donese novu odluku o tužbi podnosioca ustavne žalbe podnetoj protiv rešenja Gradskog veća grada Beograda ../15-GV od 14.07.2015. godine. Predlaže da Vrhovni kasacioni sud uvaži zahtev i ukine pobijano rešenje Upravnog suda.

Protivna stranka je dostavila odgovor na zahtev, u kome nije predložila odluku.

Postupajući po podnetom zahtevu i ispitujući pobijano rešenje u granicama zahteva, a u smislu člana 54. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasnik RS'' broj 111/09), Vrhovni kasacioni sud je našao da je zahtev neosnovan.

Osporenim rešenjem Upravnog suda odbačena je kao neblagovremena tužba tužioca, ovde podnosioca zahteva za preispitivanje sudske odluke, za ponavljanje sudskog postupka pravnosnažno okončanog presudom Upravnog suda 20 U 11747/15 od 10.07.2017. godine. Podnosilac zahteva za preispitivanje sudske odluke je u zahtevu naveo da je presuda Upravnog suda U 11747/15 poništena po njegovoj ustavnoj žalbi, a u prilogu zahteva je dostavio presudu Ustavnog suda Už 1053/2017 od 03.06.2021. godine kojom je usvojena njegova ustavna žalba i utvrđeno da je presudom Upravnog suda U 11747/15 od 10.07.2017. godine povređeno pravo podnosioca ustavne žalbe na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije, te je navedena presuda Upravnog suda poništena i određeno da isti sud donese novu odluku po tužbi podnosioca ustavne žalbe podnetoj protiv rešenja Gradskog veća grada Beograda broj ..15-GV od 14.07.2015. godine.

Imajući u vidu izloženo, Vrhovni kasacioni sud nalazi da pobijanim rešenjem Upravnog suda 5 Up 13/21 (2018) od 16.07.2021. godine nije povređen zakon na štetu podnosioca zahteva, s obzirom da će se postupak po njegovoj tužbi podnetoj Upravnom sudu radi poništaja rešenja Gradskog veća grada Beograda broj ../15-GV od 14.07.2015. godine, ponovo sprovesti u izvršenju Odluke Ustavnog suda Už 10953/2017 od 03.06.2021. godine. Naime, Ustavni sud je u postupku po ustavnoj žalbi AA iz ..., ovde podnosioca zahteva za preispitivanje sudske odluke, pre donošenja pobijanog rešenja Upravnog suda doneo odluku kojom je usvojio ustavnu žalbu, poništio presudu Upravnog suda U 11747/15 od 10.07.2017. godine i odredio da isti sud donese novu odluku o tužbi podnosioca protiv rešenja Gradskog veća grada Beograda broj ../15-GV od 14.07.2015. godine. Prema tome, u momentu donošenja osporenog rešenja Upravnog suda presuda Upravnog suda 20 U 11747/15 od 10.07.2017. godine kojom je okončan postupak čije ponavljanje je tužilac tužbom predložio nije više bila u pravnom prometu.

Imajući u vidu izloženo, Vrhovni kasacioni sud je, na osnovu odredbe člana 55. stav 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučio kao u dispozitivu ove presude.

PRESUĐENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

Zapisničar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Predsednik veća – sudija

Dragica Vranić,s.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Katarina Manojlović Andrić,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić