Uzp 28/11 - presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke; žigovi i patenti (pravna zaštita industrijskog dizajna)

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Uzp 28/11
16.03.2012. godina
Beograd

U IME NARODA

 

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Snežane Andrejević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, za preispitivanje sudske odluke – presude Upravnog suda 15 U 6000/10 (2008) od 03.12.2010. godine, uz učešće PP E. d.o.o. B., koga zastupa punomoćnik Z.Ž., advokat iz B. i sa protivnom strankom L.M. iz N.B., koga zastupa punomoćnik S.G., advokat iz B., u  predmetu priznavanja prava na dizajn, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 16.03.2012. godine, doneo je

P R E S U D U

Zahtev se UVAŽAVA, UKIDA presuda Upravnog suda 15 U 6000/10 (2008) od 03.12.2010. godine i predmet vraća Upravnom sudu na ponovno odlučivanje. O b r a z l o ž e nj e

 

Pobijanom presudom uvažena je tužba M.L. iz N.B. i poništeno rešenje Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije br. D-052/07/17 (10381) od 04.11.2008. godine, kojim se stavom prvim dispozitiva oglašava ništavim rešenje Zavoda za intelektualnu svojinu 10381-D-052/2007 od 23.11.2007. godine kojim je priznat dizajn 10381 (šara za keramičku pločicu) M.L., u stavu drugom dispozitiva je navedeno da će se ovo rešenje objaviti u Glasniku intelektualne svojine, a u stavu trećem dispozitiva je utvrđeno da svaka stranka snosi svoje troškove. U zahtevu, podnetom na osnovu člana 49. stav 2. Zakona o upravnim sporovima, podnosilac osporava zakonitost pobijane presude zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede materijalnog prava. Navodi da je Upravni sud pogrešno utvrdio da se u spisima predmeta ne nalazi rešenje Zavoda za intelektualnu svojinu br. 10381-D-052/2007 od 23.11.2007. godine, jer saglasno članu 36. Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna, koji je važio u vreme donošenja rešenja, nosiocu prava na dizajn izdaje se isprava o dizajnu koja ima karakter rešenja u upravnom postupku. Navedena isprava o dizajnu sa 29 opisa dizajna i 29 prikaza dizajna se nalazi u spisima predmeta. Predlaže da sud zahtev uvaži, preinači pobijanu presudu tako što se tužba odbija i ostaje na snazi rešenje Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije br. D-052/07/17 (10381) od 04.11.2008. godine.  

U odgovoru na zahtev PP E.d.o.o. iz B. navodi da Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna ne propisuje donošenje rešenja o priznanju industrijskog dizajna već nosiocu prava izdaje samo isprave koje imaju karakter rešenja u upravnom postupku. Smatra da je zahtev osnovan i predlaže da sud zahtev uvaži, preinači ili ukine pobijanu presudu.

 Protivna stranka, M.L. iz N.B. nije dostavio odgovor na zahtev iako mu je isti prema povratnici u spisima predmeta, uredno dostavljen na odgovor.

Postupajući po podnetom zahtevu i ispitujući pobijanu presudu u granicama zahteva, u smislu člana 54. Zakona o upravnim sporovima (''Sl. glasnik RS'' broj 111/09), Vrhovni kasacioni sud je našao:

Zahtev je osnovan.

Prema obrazloženju pobijane presude, tužba tužioca M.L. iz N.B. je uvažena i poništeno rešenje Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije od 04.11.2008. godine jer se u spisima predmeta koji su dostavljeni sudu ne nalazi rešenje tuženog organa br. 10381-D-052/2007 od 23.11.2007. godine koje se oglašava ništavim osporenim rešenjem zbog čega sud nije bio u mogućnosti da oceni zakonitost osporenog rešenja.

Ocenjujući zakonitost pobijane presude Vrhovni kasacioni sud nalazi da su osnovani navodi zahteva kojima se ukazuje da je pobijanom presudom pogrešno utvrđeno da se u spisima predmeta ne nalazi rešenje tuženog organa od 23.11.2007. godine, koje je oglašeno ništavim rešenjem Zavoda za intelektualnu svojinu br. D-052/07/17 (10381) od 04.11.2008. godine, jer se iz spisa predmeta vidi da je Zavod za intelektualnu svojinu dostavio Vrhovnom sudu Srbije spise predmeta D-52/07 (1038), postupajući po zahtevu Vrhovnog suda Srbije  u predmetu U 4765/08 od 23.01.2009. godine. Upravnom sudu su dana 01.01.2010. godine, na osnovu člana 89. i člana 90. stav 1. Zakona o uređenju sudova ustupljeni predmeti Vrhovnog suda Srbije u kojima do 31.12.2009. godine nije doneta konačna odluka, pa i predmet Vrhovnog suda Srbije U. 7765/08 o kome je odlučivano u ovom sporu, a za koji je nadležan Upravni sud, saglasno članu 29. stav 1. istog Zakona. Prema odredbi člana 36. Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna (''Sl. list SCG'' br. 61/2004), koji je važio u vreme donošenja rešenja o priznanju prava na industrijski dizajn br. 10381-D-052/2007 od 23.11.2007. godine, kada podnosilac prijave dostavi dokaze iz člana 35. stav 1. ovog Zakona, nadležni organ priznato pravo na dizajn, sa propisanim podacima, upisuje u registar dizajna, a nosiocu dizajna izdaje ispravu o dizajnu. Isprava o dizajnu ima karakter rešenja u upravnom postupku. Navedeni zakon je prestao da važi 24.12.2009. godine donošenjem Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna (''Sl. glasnik RS'' 104/09).

Imajući u vidu navedene propise, pogrešno je zaključivanje Upravnog suda u pobijanoj presudi da se u spisima predmeta ne nalazi rešenje tuženog organa od 23.11.2007. godine obzirom da isprava o dizajnu ima karakter rešenja u upravnom postupku, pa se u spisima nije moglo ni nalaziti rešenje već isprava o dizajnu. Sa iznetih razloga, Vrhovni kasacioni sud je našao da je pobijana presuda doneta uz povredu člana 36. Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna, pa je na osnovu odredbe člana 55. stav 3. Zakona o upravnim sporovima (''Sl. glasnik RS'' broj 111/09) odlučio kao u dispozitivu ove presude i predmet vratio Upravnom sudu koji je dužan da raspravi pitanja na koja mu je ukazano ovom presudom. PRESUĐENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

dana 16.03.2012. godine, Uzp  28/11

 

 

Zapisničar,                                                               Predsednik veća - sudija,

Rajka Milijaš,s.r.                                                   Snežana Živković,s.r.