Uzp 609/11 - presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Uzp 609/11
16.03.2012. godina
Beograd

U IME NARODA

 

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Snežane Andrejević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu Z.P. iz Z, koga zastupa punomoćnik R.Z, advokat iz Z, za preispitivanje sudske odluke – rešenja Upravnog suda 16 U 4898/10 od 13.10.2011. godine, sa protivnom strankom Ustavnim sudom Republike Srbije, u  predmetu pristupa informacijama od javnog značaja – ćutanje uprave, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 16.03.2012. godine, doneo je

P R E S U D U

Zahtev se UVAŽAVA, UKIDA rešenje Upravnog suda 16 U 4898/10 od 13.10.2011. godine i predmet vraća Upravnom sudu na ponovno odlučivanje. O b r a z l o ž e nj e

 

Pobijanim rešenjem Upravnog suda 16 U 4898/10 od 13.10.2011. godine odbačena je tužba Z.P. iz Z, podneta protiv tuženog organa Ustavnog suda Republike Srbije zbog ćutanja uprave, odnosno jer Ustavni sud nije odlučio po njegovom zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, za dostavljanje izvoda iz zapisnika i prepisa tonskog snimka sa sednice Ustavnog suda o toku rasprave u predmetu Už 2040/10. Zahtev za preispitivanje pobijanog rešenja podnet je na osnovu člana 49. stav 2. tačka 3. Zakona o upravnim sporovima zbog povrede zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i povrede pravila postupka. U zahtevu podnosilac ističe da je pogrešno zaključivanje iz pobijanog rešenja da zahtev tužioca za dobijanje informacija od javnog značaja, dostavljanje izvoda iz zapisnika i prepisa tonskog snimka sa sednice Ustavnog suda ne predstavlja zahtev podnet upravnom organu u kakvoj upravnoj stvari i da zbog toga nisu ispunjeni uslovi za podnošenje tužbe zbog ćutanja uprave. Podnosilac zahteva ističe da prema članu 22. stav 2. i 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, protiv rešenja Ustavnog suda u postupku traženja informacija od javnog značaja se ne može izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor, u skladu sa zakonom, odnosno upravni spor se može pokrenuti i u slučaju kada Ustavni sud ćutanjem ignoriše podneti zahtev za pristup informacijama od značaja. Predlaže da sud zahtev uvaži i ukine pobijano rešenje.

U odgovoru na zahtev protivna stranka je predložila da sud zahtev odbije kao neosnovan, sa razloga datih u obrazloženju pobijanog rešenja.

Postupajući po podnetom zahtevu i ispitujući pobijanu presudu u granicama zahteva, u smislu člana 54. Zakona o upravnim sporovima (''Sl. glasnik RS'' br. 111/09), Vrhovni kasacioni sud je našao:

Zahtev je osnovan.

Iz spisa predmeta proizilazi da je Z.P. podneo Upravnom sudu tužbu zbog ćutanja Ustavnog suda po podnetom zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, a na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o upravnim sporovima i člana 22. stav 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Rešavajući po navedenoj tužbi Upravni sud je našao da nisu ispunjeni uslovi iz člana 15. i člana 19. Zakona o upravnim sporovima za pokretanje upravnog spora zbog ćutanja uprave, jer se u konkretnom slučaju ne radi o nedonošenju upravnog akta u smislu člana 4. istog zakona, pa je pobijanim rešenjem tužbu odbacio primenom člana 26. stav 1. tačka 2. Zakona o upravnim sporovima.

Ocenjujući zakonitost pobijanog rešenja ovaj sud nalazi da je pogrešno zaključivanje Upravnog suda da zahtev tužioca za pristup informacijama od javnog značaja podnet Ustavnom sudu ne predstavlja zahtev podnet povodom kakve upravne stvari, zbog čega se u slučaju nepostupanja organa po takvom podnesku ne može pokrenuti i voditi upravni spor. Ovo stoga jer se iz spisa predmeta vidi da je P.Z. podneo zahtev Ustavnom sudu na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (''Sl. glasnik RS'' br. 120/04, 54/2007, 104/2009, 36/2010), a zbog nepostupanja organa, pa i Ustavnog suda, po tako podnetom zahtevu se može pokrenuti i voditi upravni spor.

Odredbom člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja je propisano da tražilac podnosi pismeni zahtev organu vlasti za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja. Prema odredbi člana 16. stav 1. i stav 10. istog Zakona organ vlasti je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Ako organ vlasti odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva, donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja. Odredbom člana 21. navedenog Zakona propisano je da se na postupak pred organom vlasti primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, a koje se odnose na rešavanje prvostepenog organa, osim ako je ovim zakonom drugačije određeno, a prema odredbama člana 115. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku ako organ povodom stavljenog zahteva stranke nađe da nema uslova za pokretanje postupka, doneće zaključak o odbacivanju zahteva stranke, protiv koga je dozvoljena posebna žalba. Odredbama člana 22. stav 2. i 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja propisano je da se protiv rešenja Ustavnog suda ne može izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor, o čemu sud po službenoj dužnosti obaveštava Poverenika. Stoga podnosilac zahteva osnovano ukazuje da je tužba, koju je podneo Upravnom sudu zbog nepostupanja Ustavnog suda po zahtevu podnetom na osnovu člana 15. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dozvoljena.

Sa iznetih razloga, Vrhovni kasacioni sud je našao da je pobijano  rešenje doneto uz bitne povrede odredaba ZUS-a na koje se Upravni sud poziva u pobijanom rešenju, a obzirom na napred navedene odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, pa je na osnovu odredbe člana 55. stav 3. Zakona o upravnim sporovima (''Sl. glasnik RS'' broj 111/09) odlučio kao u dispozitivu i predmet vratio Upravnom sudu koji je dužan da raspravi pitanja na koje mu je ukazano ovom presudom.

PRESUĐENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

dana 16.03.2012. godine, Uzp  609/11

 

 

Zapisničar,                                                               Predsednik veća - sudija,

Rajka Milijaš,s.r.                                                   Snežana Živković,s.r.